1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^عشق^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 19, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﮐﺎﺑﻮس اﻣﺸﺒﻢ ﺷﺪﻩ ای ﺗﻮ؛

  دوم ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮدی ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪ ی دوﺳﺘﺖ دارم را در ﮔﻮﺷﻢ ﻧﺠﻮا ﻣﯿﮑﺮد

  ...و ﺣﺎل ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮو

  !ﺗﮏ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن ﺻﯿﻐﻪ ی اﻣﺮش را ﻧﺪاﺷﺘﻢ
   
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ...ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺼﻪ ی دﻧﯿﺎ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آن ﻋﺎدت

  ...اﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮدی
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻫﻮا ﺑﺎراﻧﯽ ﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﯿﺸﻪ، ﭼﺮا ﺑﺨﺎر ﻧﻤﯿﮕﯿﺮی؟

  ...ﻧﺘﺮس، رﻓﺖ. دﯾﮕﺮ اﺳﻤﺶ را روﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  .ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى دﻧﯿﺎ را ﺑﺎﯾﺪ آﺗﺶ زد

  .ﺟﻠﻮى واژﻩ ى ﻧﺒﻮدن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ : “ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺼﻰ ﯾﺎ ﭼﯿﺰى ” ؛ ﻫﻤﯿﻦ

  ...ﭼﻘﺪر ﻧﺒﻮدن ﺗﻮ را ﺳﺎدﻩ ﻓﺮض ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ
   
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺧﻨﺪﯾﺪ

  ...ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ آراﻣﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد

  ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﯾﻪ

  ...از رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﺎران ﻫﻢ زﯾﺒﺎﺗﺮﻩ
   
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  دوﺳﺘﯽ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ، ﺟﺪاﯾﯽ رﺳﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎﺳﺖ

  ،ﻧﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺪاﯾﯽ

  ...”ﺟﺪاﯾﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ “ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
   
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ...ﺻﺒﺮ ﮐﻦ آدم ﺑﺮﻓﯽ

  ...ﺗﻮ ﺗﺎزﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ای ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﺪن زود اﺳﺖ

  ،ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ! ﮐﺴﯽ ﻫﺴـﺖ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﮔـﺮم ﮐﻨﺪ

  ...ﺗﻮ را در ﺣﻀﻮرش ذوب ﮐﻨﺪ

  ...ﻣﻦ اﻣﺎ ذوب ﻣﯽ ﺷﻮم، ﻧﻪ از ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ

  ...ﻓﻘﻂ از ﺳﺮﻣﺎی آدﻣﯿﺎن
   
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  روزﮔﺎر، ﻧﺒﻮدﻧﺖ را ﺑﺮاﯾﻢ دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

  !و ﻧﻤﺮﻩ ی ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد... ﺻﻔﺮ

  ...ﻫﻨﻮز ﻧﺒﻮدﻧﺖ را ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ام
   
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  آﺳﺎﻧﺴﻮری ﺷﺪﻩ ام ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺟﯽ ﻣﺘﺮوک

  ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ

  ...ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ام ﺑﯿﺎ ﺧﺴﺘﻪ ام از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
   
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ...ﺑﺮاى ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺖ ﻫﺮﺷﺐ آرزوى آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ

  ...ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ

  ﮐﻪ وﻗﺘﻰ “او” آﻣﺪ، ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دردﺳﺮى

  ...ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﮐﺮدى
   
  Mehdi 3 از این پست تشکر کرده است.