1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^عشق^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 19, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ،درد ﻣـــﻦ

  ﭼﺸﻤﺎﻧـــﯽ ﺑـــﻮد ﮐـــﻪ

  ﺑـــﻪ ﻣـــﻦ " اﺷـــﮏ " ﻫﺪﯾـــﻪ ﻣﯿـــﺪاد

  !.......... " و ﺑـــﻪ دﯾﮕـــﺮان " ﭼﺸﻤـــﮏ
   
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  زﻧﺪﮔﯽ

  . . . زﻧﺪﮔﯽ" ﺑـﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧـﺖ"

  آدﻣﻬﺎ ﻧـﻪ " دروغ " ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

  . ﻧﻪ زﯾﺮ " ﺣﺮﻓﺸﺎن " ﻣﯽ زﻧﻨﺪ

  . . . اﮔﺮ " ﭼﯿﺰی " ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

  ﺻﺮﻓﺎ " اﺣﺴﺎﺳﺸﺎن " درﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺳـﺖ

  ﻧﺒـﺎﯾـﺪ روﯾﺶ " ﺣﺴﺎب " ﮐﺮد
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻣﻐﺮوراﻧﻪ اﺷﻚ رﯾﺨﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﻐﺮوراﻧﻪ ﺳﻜﻮت ﻛﺮدﯾﻢ

  ﭼﻪ ﻣﻐﺮوراﻧﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﻛﺮدﯾﻢ ﭼﻪ ﻣﻐﺮوراﻧﻪ از ﻫﻢ ﮔﺮﯾﺨﺘﯿﻢ

  ﻏﺮور ﻫﺪﯾﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد و ﻋﺸﻖ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

  ﻫﺪﯾﻪ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﺮدﯾﻢ

  ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻫﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدﯾﻢ
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻋﺸــــــــــــــــــــــــــﻖ،ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺪ .اﻣﺪ..ﻧﻤﯿﺘﻮان آن ﻓﺮار ﮐﺮد

  ...ﻋﺸــــــــــﻖ ﺧﻮدش اﻫﺴﺘﻪ اﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ اﯾﺪ

  در ﮔﻮﺷﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ ارام و ﺑﯽ ﺻﺪا ..ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﺪ

  ...و ﺗــــــــــــﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ اش ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد

  ..و ﺑﻌﺪ ذرﻩ ذرﻩ ﻗﻠﺒﺖ را ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ

  ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻗﻪ »ﻣﻬﺮﮔﯿﺎﻩ« در ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﺖ ... ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ

  ،و رﯾﺸﻪ ﻣﯽ دواﻧﺪ

  ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯽ ان ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯽ .ﻧﻔــــــــــــــــــــــــــــــﺲ ﺑﮑﺸﯽ
   
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  دوﺑﺎرﻩ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎرون، ﺻﺪای ﺷﺮﺷﺮ ﻧﺎودون دل ﺑﺎزم ﺑﯿﻘﺮارﻩ دوﺑﺎرﻩ رﻧﮓ ﭼﺸﺎﺗﻮ، ﺧﯿﺎل ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺎﺗﻮ اﯾﻦ دل آروم ﻧﺪارﻩ ﻧﺪارﻩ ﻧﺪارﻩ ﺷﺒﺎﻣﻮ و ﺧﻮاب ﻧﻮازش، دوﺑﺎرﻩ ﻫﻖ ﻫﻖ و ﺑﺎﻟﺶ …ﮔﺮﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ و ﭼﺸﻤﺎت، دﻟﻢ ﻫﻨﻮز ﺗﻮ رو ﻣﯿﺨﻮاد دل ﺑﺎز ﭘﺮ زدﻩ واﺳﻪ ﻋﻄﺮ ﻧﻔﺲ ﻫﺎت اﺗﺎﻗﻢ ﻋﻄﺮ ﺗﻮ دارﻩ، دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ دوﺑﺎرﻩ ﮐﺎر ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎرﻩ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ و درد دﻻﻣﻮ، ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ اﺷﮏ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻏﻢ ﺗﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪارﻩ ﻧﺪارﻩ ﻧﺪارﻩ ﺻﺪای ﺑﺎد و ﮐﻮﭼﻪ، دارﻩ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﭙﯿﭽﻪ ﻗﻠﺒﻢ اروم ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻤﺖ اﻧﮕﺎر، دوﺑﺎرﻩ ﺧﻮاب و ﺗﮑﺮار ﺑﺎز ﻧﺒﻮدی ﻣﻦ ﺗﮑﯿﻪ دادم ﺑﻪ دﯾﻮار ﺳﺘﺎﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﻮوﻧﮕﯽ ﻫﺎم، ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺲ ﺧﻮب ﺗﻮ دل ﻣﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﺗﻮ ﭼﺸﺎی ﺑﯽ ﻗﺮارم ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ رو دوﺳﺖ دارم ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭘﯿﺸﻢ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺑﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮوﺑﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺴﯽ ﮐﻪ دارم ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗﻮ رو ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺰارم
   
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  !زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ راﺣﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎن ﻣﻦ

  ...ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدﺷﺎن ﻧﺎﺑﻮدت ﮐﻨﻨﺪ

  ﻣﺜﻞ :ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎی ﮐﺴﯽ,ﻧﮕﺎﻩ ....ﺧﺎﺻﯽ,ﺻﺪاﯾﯽ.ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﯽ, ﺗﮑﻪ ﮐﻼﻣﻬﺎﯾﯽ

  اﺻﻼ ادم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻧﯿﻤﮑﺖ دو ﻧﻔﺮﻩ ای داﺷﺘﻪ ... ﺑﺎﺷﺪ

  ....ﺗﺎﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﺼﺮﺑﻪ ان ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ

  ....ﺷﺐ ﮐﻪ ﺷﺪﺑﺎﯾﺪﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺸﻨﻮد

  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ وﺧﯿﺎﺑﺎن و ﭘﯿﺎدﻩ رو ﻫﺎی ﮐﻪ از .....ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ

  ....ﻓﻨﺠﺎن ﻫﺎی ﻗﻬﻮﻩ ای ﮐﻪ ﻓﺎﻟﺸﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ

  ...ﻣﯿﺰی در ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺎﻃﺮات ادم ﺑﺎﺷﺪ

  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﯾﺘﻢ ﻫﺎ وﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﺖ ...ﮐﻨﻨﺪ

  ...ﺣﺘﯽ ﺑﻮی ﻋﻄﺮی ﺧﺎص درزﻧﺪﮔﯿﺖ ﺣﺲ ﺷﻮد

  ....دﺳﺖ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ دﻟﺖ را ﺑﻠﺮزاﻧﺪ

  ......ﻋﮑﺲ ﮐﻪ اﺷﮑﺖ را دراورد

  ....ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ

  .....ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ
   
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ...دﻟﺘﻨﮕﻢ ﻧﻪ دﻟﺘﻨﮓ ﺗﻮ

  ...دﻟﺘﻨﮓ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻪ روزی ﻫﻮاﻣﻮ داﺷﺘﯽ

  ...دﻟﺘﻨﮓ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدم ﺑﻮدی

  ...دﻟﺘﻨﮓ ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪات

  ...دﻟﺘﻨﮓ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﻣﻮﻧﺪﻧﺖ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ دل ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ

  ...دﻟﺘﻨﮓ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻤﻤﻮ ﺳﻮاﻟﯽ ﺻﺪا ﮐﻨﯽ

  ...دﯾﺪی؟ ﻣﻦ ﮐﻪ دﻟﺘﻨﮓ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ
   
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  !ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﯽ

  در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ، در ﺧﯿﺎﻟﻢ، در دﻧﯿﺎﯾﻢ

  ...ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯽ و ﻧﺪارﻣﺖ ﮐﻨﺎرم اﺳﺖ
   
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  :ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

  !ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ

  ! … از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻢ ﺑﻪ اﺑﺮو ﻧﯿﺎوردی

  ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ دردﻫﺎ

  !...ﮐﻤﺮ ﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻪ اﺑـﺮو
   
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻦ

  آﯾﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﯾﮏ رﻧﮕﯿﺶ

  دﺳﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ را

  ...ﺑﻪ ﺗﻮ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ