1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^عشق^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 19, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ...دﻟﻢ ﻫﻮاﯾﺖ را ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ !!....ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻫﻮاﯾﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﯽ
   
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﮔﺎﻫﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﺳﮑﻮت

  ...ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮ ﺗﺮﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

  ﻣﻤﻠﻮ از آﻧـﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ

  … ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ...و اﺷﮏ

  و ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﻣﺒﻬﻢ از ﮔﺬﺷﺘﻪ

  و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﯿﺲ ﺳﺎدﮔﯽ ام

  ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدن ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد

  ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ی ﻣﻦ

  و ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪی در ﺧﺎﻃﺮم

  !!!.. ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺗﻮ را

  ...ﭼﻪ ﻗﺪر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺷﻨﺎ ﺗﺮﯾﻨﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯽ

  ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺒﻮرِ ﮐﺒﻮد

  ...ﻗﻮل ﻣﯿﺪﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻗﺪر ﺧﻠﻮﺗﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺪاﻧﻢ
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻘﻪ ی اﺣﺴﺎﺳﺖ را ﺑﮕﯿﺮی

  :ﺑﺎ ﺗﻤﻮم ﻗﺪرت ﺳﺮش داد ﺑﺰﻧﯽ و ﺑﮕﯽ

  ﺗﻮرو ﺧﺪا ﺑﺴﻪ

  ﺑﺴﻪ دﯾﮕﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﺮﭼﯽ ﮐﺸﯿﺪم از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮد
   
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ...ﯾﻪ وﻗﺘﺎﯾﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﯽ زدﻩ ﺷﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ

  .....ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﺖ رو آروم ﺑﮕﯿﺮﻩ

  .....ﯾﻪ ﻓﺸﺎر ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺑﺪﻩ

  .....اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ آﺧﺮش

  !....ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯿﻪ
   
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺳﻬﺮاب؟

  ... ﻗﺎﯾﻘﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ

  ﺑﺎ ﮐﺪوم ﻋﻤﺮ دراز؟

  ﻧﻮح اﮔﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ، ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪ

  ﺑﺎ ﺗﺒﺮ روز و ﺷﺒﺶ، ﺑﺮ درﺧﺘﺎن اﻓﺘﺎد

  ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ، ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ

  ﭘﺲ ﺑﮕﻮ ای ﺳﻬﺮاب ... ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ

  .... ﺑﯿﺨﯿﺎل ﻗﺎﯾﻖ

  .... ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ

  ﺗﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

  اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟

  ﺑﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎﺷﯽ.... زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد

  ورﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮو ﺳﺨﻦ

  ﯾﮏ ﺧﯿﺎل ﭘﻮچ اﺳﺖ

  ... ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ

  ﺗﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺴﺖ، ﺣﺴﺮﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮرد

  ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪ

  ... ﺗﻮ ﺑﺒﺨﺸﻢ ﺳﻬﺮاب

  ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺷﻌﺮت، ﻧﮑﺘﻪ ای آوردم، اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﺮدم

  ﺑﺨﺪا دﻟﮕﯿﺮم، از ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ، از ﺧﯿﺎل و روﯾﺎ

  ﺑﺨﺪا دﻟﮕﯿﺮم، ﺑﺨﺪا ﻣﻦ ﺳﯿﺮم، ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺮم

  زﻧﺪﮔﯽ روﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ

  زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮدرد اﺳﺖ

  !زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﺮد اﺳﺖ، زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﺮد اﺳﺖ
   
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ,وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺳﺮاﻏﻢ ﻧﯿﺎ

  ! ! . . . ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮدﻩ ام

  ! ﯾﺎ دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺖ ﻧﺪارم

  ,ﻧﻪ

  ;ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ام

  . . . وﻗﺘﯽ دﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ

  ﺑﻮدﻧﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ

  .ﺗﻨﻬﺎ دﻟﺘﻨﮓ ﺗﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
   
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ,ﮔﺎﻫﯽ دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاد, وﻗﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﻣﯿﮑﻨﻢ

  ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎد, اﺷﮏ ﻫﺎﻣﻮ ﭘﺎک ﮐﻨﻪ, دﺳﺘﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻩ و

  !!!ﺑﮕﻪ: اﯾﻨﺠﺎ آدﻣﺎ اذﯾﺘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟

  ﺑــﯿـــﺎ ﺑــــــﺮﯾــــــــﻢ
   
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ! زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ را ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ را دل ! ﭼﺸﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ دل ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ دل زﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯽ … ﺷﺪ
   
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ،وﻗﺘﯽ ﺳﮑﻮت ﺧﺪا را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺒﺎدﺗﺖ دﯾﺪی

  .ﻧﮕﻮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻬﺮ اﺳﺖ

  ،او ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻓﺮﻣﺎن ﺳﮑﻮت دادﻩ

  .ﺗﺎ ﺣﺮف دل ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﻮد

  ....ﭘﺲ ﺣﺮف دﻟﺖ را ﺑﮕﻮ