1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^عشق^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 19, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺗﻮ از ﺷﻌﺮ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﻮ ﻣﻦ از اﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﺗﻮ از وزن و ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺑﮕﻮ ﻣﻦ از ﻏﻤﻬﺎﯾﻢ ﺗﻮ ﺷﻌﺮ ﻫﺎﯾﺖ را ﮐﺘﺎب ﮐﻦ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻔﺮﺳﺖ ﻣﻦ ﻏﻤﻬﺎﯾﻢ را در ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﺗﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﯾﮑﺮوز ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﻮ از ﺷﻌﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻏﻮش ﻣﻦ ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮاﻫﯽ اورد!!!:32:
   
  Mehdi 3 از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ ﻣﯿﺸﻮد ؛

  .… ﺑﻪ ﭘﺎی ﯾﮏ اﺣﺴﺎس

  ﮔﺎﻫﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻠﻒ ﻣﯿﺸﻮد ؛

  ! ﺑﻪ ﭘﺎی ﻋﻤﺮ

  ، و ﭼﻪ ﻋﺬاﺑﯽ ﻣﯿﮑﺸﺪ

  ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﺮش ﺗﻠﻒ ﻣﯿﺸﻮد ؛

  ........ ﻫﻢ اﺣﺴﺎﺳﺶ
   
  Mehdi 3 از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺧﺴﺘﻪ ام ﺗﮑﯿﻪ زدﻩ ام ﺑﺮ دﯾﻮاری از ﺳﮑﻮت ؛ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻖ ﻫﻖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺳﮑﻮﺗﻢ را ﻣﯿﺨﺮاﺷﺪ و ﻧﻘﺸﯽ از ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﯿﺰﻧﺪ ﯾﺎدﮔﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد !ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺧﺪا
   
  Mehdi 3 از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ،اﺣﺴﺎس ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺪوﻧﯽ ﯾﮑﯽ دوﺳﺘﺖ دارﻩ

  اﺣﺴﺎس ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺪوﻧﯽ ﯾﮑﯽ دﻟﺶ ﺑﺮات ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ

  اﻣﺎ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس وﻗﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺪوﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﻫﺮﮔﺰ !ﺗﻮرو ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ
   
  Mehdi 3 از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ....ﻧﺒﺎر ﺑﺎران

  ....ﻧﺒﺎر ﻟﻌﻨﺘﯽ

  ...ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺮون اﺳﺖ

  !...ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮرد
   
  Mehdi 3 از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  …ﺑﻌﻀﯽ آدﻣﻬﺎ ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺎن

  …ﯾﻬﻮ زﻧﺪﮔﯿﺖ و ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﻦ

  …ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ ﻫﻤﻪ ی دﻟﺨﻮﺷﯿﺖ

  …ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎت

  !..ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺖ

  …ﺑﻌﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮری ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺮن

  …ﯾﻬﻮ ﮔﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻪ آرزوﻫﺎت

  ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪ ی ﻏﺼﻪ ﻫﺎت و ﻫﻤﻪ …ی اﺷﮑﺎت

  !…ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﻮﻣﺪن ﻧﻔﺴﺖ
   
  Mehdi 3 از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﮔﺎﻫﯽ ارزش دارﻩ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰت ﺑﮕﺬری ﺗﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ رو ﺑﻪ ﻟﺒﺎی ﯾﮑﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﭼﯿﮏ ﻫﻤﻮن ﻟﺒﺨﻨﺪ رو ﺑﮑﺎری رو ﻟﺒﺎش ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮای ﺑﺨﻨﺪوﻧﯽ اون وﻗﺖ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ... ﮔﺎﻫﯽ از ﺧﻮدت ﺑﮕﺬر ... ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ
   
  Mehdi 3 از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ...... دﯾﺸﺐ ﺑﺎ ﺧﺪا دﻋﻮاﯾﻢ ﺷﺪ

  ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻬﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .....ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم دﯾﮕﺮ ﻣﺮا دوﺳﺖ ......ﻧﺪارد

  رﻓﺘﻢ ﮔﻮﺷﻪ ای ﻧﺸﺴﺘﻢ .... ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻢ..... و ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮد

  ...ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم .... ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ

  !!.... ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ از دﯾﺸﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﭼﻪ " ﺑﺎروﻧﯽ " ﻣﯽ آﻣﺪ
   
  Mehdi 3 از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺧﺪاﯾﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

  ! ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎﯾﺖ ارزاﻧﯽِ دﯾﮕﺮان

  ... وﻟﯽ

  آﻧﮑﻪ دﻧﯿﺎیِ ﻣﻦ اﺳﺖ

  ...ﻣﺎلِ دﯾـﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ
   
  Mehdi 3 از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ از اﯾﻨﻜﻪ

  روزی

  ﯾﻚ ﺟﺎﯾﯽ

  ﻣﻦ و ﺗﻮ

  ﺧﯿﻠﯽ دور از ﻫﻢ

  ﺷﺐ و روز در آﻏﻮش ﯾﻚ ﻏﺮﯾﺒﻪ

  ... ﺑﯽ ﻗﺮار ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ

  و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﻫﻢ آﻏﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد

  ! آﻏﻮش ﻫﻢ ﺑﯿﺼﺪا ﮔﺮﯾﻪ ﻛﻨﯿﻢ
   
  Mehdi 3 از این پست تشکر کرده است.