1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^طنزدونی^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 12, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  !.. ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ : ﭘﺴﺮﻣﻮن ﺷﺎم ﻧﺨﻮرد .. ﺧﺎک ﺑﻪ ﺳﺮم .. ﺣﺘﻤﺄ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪﻩ ... ﺑﺎﺑﺎم : ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﯿﺮون ﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ اون دﺧﺘﺮا ﮐﻮﻓﺖ ﮐﺮدﻩ !! و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰی دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  دﯾﺸﺐ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺧﻮردﯾﻦ

  اﯾﻦ ﭼﯽ ﭼﯿﻪ آوردﯾﻦ !؟

  (( ﮔﺮوﻩ ﮐُﺮ ﺑﺎﻧﻮان در ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎﺗﺨﺘﯽ

  :اﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﻣﺪﻟﺸﻪ

  اﯾﻦ ﭼﯽ ﭼﯽ ﺑﻮد آوردﯾﻦ؟ !ﮔﻨﺪﺷﻮ در آوردﯾﻦ دﺳﺘﺖ وﺑﺎل ﮔﺮدﻧﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎدو آوردﻧﺖ ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮردﯾﻦ !!!ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻓﻘﻂ آوردﯾﻦ؟
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  .داﺷﺘﯿﻢ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺒﺎری رو ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ، ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﯾﻪ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ۴۲ رﻧﮓِ ﻗﺎب ﻓﻠﺰی از ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﺎرﺗﻦ در آورد زد زﯾﺮ ﺧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ: ﻣﯽ دوﻧﯽ ﭼﯿﻪ؟ !ﮔﻔﺘﻢ: ﻧﻪ .ﺑﺪم، وﻟﯽ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ! وﻗﺘﯽ ﮐﺒﺎب ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ ۰۹%ﺣﻮاﺳﻤﻮن ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ دوﺗﺎش ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻤﻮم ﺷﻪ
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﮔﯿﻼس

  ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮط ﻧﮑﺮدﯾﻢ از ﮔﯿﻼﺳﻬﺎی اﯾﻦ ﺳﺒﺪ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ؟ ﺑﯿﻨﺎ : آرﻩ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ : ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋُﺬری ﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺧﻮری ؟ !ﺑﯿﻨﺎ : ﺗﻮ واﻗﻌﺎ" ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ؟ !ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ : ﻣﺎدرزاد !ﺑﯿﻨﺎ : ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﻓﻬﻤﯿﺪی ﻣﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺧﻮرم ؟ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ : واﺳﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ دو ﺗﺎ دو ﺗﺎ ﻣﯽ ﺧﻮرم و ﺗﻮ ﻣﻌﺘﺮض ﻧﻤﯽ ﺷﯽ :16::16:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  !دوغ ﻗﺒﻮل !ﺷﯿﺮﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﻗﺒﻮل !آﺑﻤﯿﻮﻩ ﭘﺎﮐﺘﻰ ﻗﺒﻮل !اﺻﻼ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل !آب ﻣﻌﺪﻧﻰ رو دﯾﮕﻪ ﺑﺮا ﭼﻰ ﺗﮑﻮن ﻣﯿﺪى؟ !!! ﻫﻤﺶ ﻫﻤﻮﻧﻪ ... ...:35:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داری ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ Browser از دﺧﺘﺮﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺎ ﮐﺪوم ... ﺳﺎﻓﺎری؟ اﮐﺴﭙﻠﻮرر؟ اﭘﺮا؟ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎ اون ﮐﻪ اوﻟﺶ ﮔﻮﮔﻞ رو ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﻪ:35:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  : ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ

  ! دﺧﺘﺮﻫﺎ از آﻧﭽﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﻻﻏﺮﺗﺮﻧﺪ
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﮐﻼ ﻫﺮوﻗﺖ ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺨﻮری !! وﻟﯽ اﮔﻪ ﺑﺨﻮای ﯾﻪ اس ام اس رو ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ، ﻫﻤﻪ ﭼﺮاﻏﺎ ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺸﻪ:16:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  !...۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪش ﻋﺮوﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ دﻋﻮت ﺑﺎﺷﯽ:16:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.