1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^سیگارم^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 19, 2013 در انجمن اس ام اس

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ! در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ام ... ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯿﮑﺸﻢ ... ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دود ﺳﯿﮕﺎرم !!! ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ دود را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ! ... ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﺸﻢ
   
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ! در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ام ... ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯿﮑﺸﻢ ... ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دود ﺳﯿﮕﺎرم !!! ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ دود را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ! ... ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﺸﻢ
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  !.. در اﻣﺘﺪاد دود ﺳﯿﮕﺎرم ﺧﻂ ﮔﯿﺴﻮان ﮐﺴﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد !.. ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎد داد
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ?]اَزَﺷـ ﭘُـﺮﺳـﯿـב ﺗـﻮﻧِﺴـﺘـﮯ ﺗـﻮﮮ اﯾـטּ ﻣُـבَﺗـ ﻓَـﺮاﻣـﻮﺷِـﺸـ ُـﻨـﮯ ]؟

  : פֿـﺎِـﺴـﺘَـﺮِ ﺳـﯿـﮕـﺎرِﺷـﻮ ﺗِــﻮﻧـבُ ﮔُـﻔـﺘـ

  . . . آرِﻩ

  ﺗـﻮ اﯾـטּﺷـﯿـﺸـ ﻣـﺎﻩ و ﻧـﻮزבَﻩ روز و ﻫَـﻔـﺘـ ﺳـﺎﻋَـﺘـﮯ ِـﮧ رَﻓـﺘِـﮧ

  . . .ﮮ ﺑـﺎرَﻣـ ﺑِـﻬِـﺸـ ﻓِــﺮ ﻧَـَـﺮבَﻣـ
   
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﺳﺎز دﻫﻨﯽ ام زﻧﮓ زدﻩ ﻧﻔﺴﻢ ﮐﻮک ﻧﺪارد .....ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻮک ﮔﻠﻮﺳﺖ ﺳﯿﮕﺎرم
   
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ...ﺳﯿﮕﺎر ...دود ...ﻓﺮﯾﺎد ...ﻋﺸﻖ ...ﻧﻔﺮت ...ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ...و دﯾﮕﺮ
   
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ...ﺳﯿﮕﺎری ﺷﺪﻧﻢ را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ...ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﻢ را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ....در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮا ﺷﺪﻩ ﺑﯿﭽﺎرﻩ ﻣﺎدرم
   
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ام را ﻗﺪم ﻣﯿﺰﻧﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دﺳﺖ ﻣﺎدرم ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ دارم و ﺟﺎی ﺷﻮق ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را اﻧﺪوﻩ اﻣﺮوز ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ .دﯾﮕﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﻧﺎی رﻓﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ
   
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﭼـــــﻪ ﮐــــــﺎر ﺑــــﻪ ﺣـــــﺮف ﻣــــــﺮدم دارم زﻧﺪﮔـــــﯽ ﻣﻦ ﻫــــــﻤﯿﻦ اﺳـــــﺖ ﺷـــــﺐ ﮐــــﻪ ﻣـــــﯽ ﺷﻮد ﺳﯿــــــﮕﺎری روﺷﻦ ﻣـــــــﯽ ﮐﻨﻢ ﻋــــــﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ای ﻣــــــﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺧﯿـــــــﺮﻩ ﻣـــــــﯽ ﺷﻮم ﺑــﻪ ﻋــــــﮑﺴﺖ و ﺑـــﺎ ﺧــــــﻮدم ﻓــــــﮑﺮ ﻣــــــﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﮕــــــــﺮ ﻣـــــــﯽ ﺷﻮد ﺗــــﻮ را دوﺳـــــﺖ ... ﻧـــــــﺪاﺷﺖ
   
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﺣﺎﻻ ﮐﻪ آﻣﺪی ،ﺣﺮفِ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ،وﻗﺖِ ﻣﺎ اﻧﺪک !... آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎراﻧﯽﺳﺖ . . . ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ