1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^استقلال^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 19, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﻫﻮاداران ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰﯾﺪ از اﻣﺮوز / ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ از ﺗﯿﻢ ﭘﯿﺮوز

  ﻃﺮﻓﺪاران آﺑﯽ ﮐﻮﻩ وارﻧﺪ / ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻧﮓ درﯾﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ

  ﻃﺮﻓﺪاران ﻗﺮﻣﺰ در زوال اﻧﺪ / ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ زﻗﻮﻣﯽ ﺑﯿﺨﯿﺎل اﻧﺪ

  ﻃﺮﻓﺪاران ﻗﺮﻣﺰ ﯾﮏ ﺣﺴﻮدﻧﺪ / ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﻣﮕﺮ ﺑﯽ ﮐﺎرﻩ ﺑﻮدﻧﺪ

  ! ﺑﯿﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ / و در ﻫﺎ را ﺑﻪ روﯾﺸﺎن ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ
   
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﺷﻌﺎر اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ

  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزی اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

  ? ﮔﺰﯾﻨﻪ??

  ? ﮔﺰﯾﻨﻪ ??

  ? ﮔﺰﯾﻨﻪ??

  ! ﺑﺮد اﺳﺘﻘﻼل ?
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ?? اس ام اس دارﺑﯽ

  .در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺒﺎزی اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰی ﻻﯾﻒ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮان ﺷﺪ

  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را

  ! ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎد ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای روز درﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  اس ام اس ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﺘﻘﻼل

  از ﯾﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮد

  ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮ آﺳﯿﺎ ؟

  ! ﻣﯿﮕﻪ : ﺗﺎ ﺣﺎﻻ از ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ? ﮔﻞ ﻧﺨﻮردی
   
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﺷﻨﯿﺪم دارن ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺬارن ﮐﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺸﺖ ﺷﺮوع ﺑﺸﻪ

  ! آﺑﺮوی ﺗﯿﻢ ﻫﺎی زود ﮔﻞ ﺧﻮر ﻧﺮﻩ
   
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  اس ام اس دارﺑﯽ

  ﻏﻢ ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر

  ! آﻧﭽﻪ ﻋﻘﺎب را ﻣﯿﻤﯿﺮاﻧﺪ ، ﺷﺎخ ﺑﺎزی ﺗﯿﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺪول اﺳﺖ
   
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﭘﯿﺎﻣﮏ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ

  ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎزی درﺑﯽ ﮐﺪام ﺗﯿﻢ اﺳﺖ ؟

  اﻟﻒ ( اﺳﺘﻘﻼل

  !ب ( ﭘـَـَـ ﻧــﻪ ﭘـَـَــــ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
   
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  اﻻ ﻓﺮﻫﺎد ﻏﺰال ﺗﯿﺰ ﭘﺎﯾﻢ / ﻣﮑﻦ ﺳﻮراخ ﻟﻨﮓ ﺑﺎ وﻓﺎﯾﻢ

  ﻣﻨﻢ ﺷﯿﺚ رﺿﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ/ ﻧﻤﺎ رﺣﻤﯽ ﺑﺤﺎل ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﻢ

  ﺗﻪ ﺟﺪول ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺎت و زارم / ازﯾﻦ ﻣﺎﺗﯽ ﺑﮕﻮ ﮐﯽ در ﻣﯽ آﯾﻢ

  ! ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ آی ﺑﺪو ﺑﺴﮑﻪ دوﯾﺪم / ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺳﺎق ﻫﺎی ﻫﺮ دو ﭘﺎﯾﻢ
   
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﺑﻨﺎم اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻢ?ﺷﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن

  ¤.¸…¸¸.¤*¨¨*¤ ..ESTEGHLAL..¸ *¤.¸.¸¸.¤*¨¨*¤.¸. .. ?… ?..… .../.…
   
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ! ﺧﻮن ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﺮخ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ، اﻟﺒﺘﻪ درون رﮔﻬﺎی آﺑﯽ

  اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻬﺮﻣﺎن