1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^استقلال^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 19, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﻣﯽ ﺧﻮام دﻧﯿﺎ ﻧﺒﺎﺷﻪ / اﮔﻪ اس اس ﻧﺒﺎﺷﻪ

  ﻣﯽ ﺧﻮام ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﺒﺎﺷﻪ / اﮔﻪ اس اس ﻧﺒﺎﺷﻪ

  ﻣﯽ ﺧﻮام اﯾﻦ ﻟﯿﮓ ﻧﺒﺎﺷﻪ / اﮔﻪ اس اس ﻧﺒﺎﺷﻪ

  ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻫﺮ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاد / ﺗﯿﻢ اس اس ﻧﺒﺎﺷﻪ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﺮدﻩ / ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ ﻧﺎﻣﺮدﻩ

  ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﯿﻤﻪ / ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ ﯾﺘﯿﻤﻪ

  ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻋﺸﻘﻪ / ﺗﯿﻢ اﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻪ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﻋﺸﻘﺖ ﮐﺮدﻩ ﺗﻮو ﺟﻮن ﻣﻦ رﯾﺸﻪ / ﺗﻮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ

  ﺑﺬار ﺑﮕﻦ ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارن / ﺗﯿﻤﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻪ / ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﻧﺪارﻩ

  ! ﺷﺐ ﺗﺎرﻩ ﻟﻨﮓ ﭘﺎرﻩ / ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﺎرﻩ ﻧﺪارﻩ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  :آدﻣﺎ ? دﺳﺘﻪ اﻧﺪ

  ﯾﺎ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯿﺸﻮن واﺳﻪ ﺧﻮدﺷﻮن ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺸﻦ

  ! ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻣﯿﺸﻦ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  آﺑﯽ ﺗﺮ از آﻧﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﮕﺎر ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ

  ﻧﺎﻧﺨﻮر ﻧﺸﺪﯾﻢ ﺑﺰور ﮐﻪ ادﺑﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ

  ﺗﺎﺟﯿﻢ ﭼﻮ اﻟﻤﺎس ﮐﻪ ﺑﺮ اوج ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ

  ! ﭼﻮن ﻟﻨﮓ ﻧﻪ آﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺷﻠﻮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  !ﮐﺎﺷﮑﯽ “ﺗﻪ ﺟﺪول” ﻫﻢ ﻣﺜﻞ “ﺗﻪ دﯾﮓ” ﺑﺎﺣﺎل و ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺑﻮد

  اﻧﺪر اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﯾﮏ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﯿﺪ اﺳﺘﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺮ ﮔﺬاری در ﺑﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل اﻋﻼم ﺷﺪ

  در ﺻﻮرت ﺑﺎﺧﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ? ﮔﻞ ﺳﺠﺪﻩ ﺷﮑﺮ + اﻣﺎم زادﻩ ﺻﺎﻟﺢ

  ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ? ﮔﻞ ﺳﺠﺪﻩ ﺷﮑﺮ + اﻣﺎﻣﺰادﻩ داوود

  ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ? ﮔﻞ ﻧﻤﺎز ﺷﮑﺮ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ + ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس

  ! ﺗﺴﺎوی ﻧﻤﺎز ﺷﮑﺮ ??ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﻟﻨﮕﯿﺎ + ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ! ﺧﻮن ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﺮخ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ، اﻟﺒﺘﻪ درون رﮔﻬﺎی آﺑﯽ

  اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻬﺮﻣﺎن
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  اس ام اس ﺿﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ

  ﺣﺒﯿﺐ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ : ب ت ﺛﯽ ﺳﺘﺲ

  ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﻣﯿﮕﻦ ﭘﻮﺷﮏ ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺷﮏ ﻣﺎی ﺑﯽ ﺑﯽ

  ﺣﺒﯿﺐ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ : ﺗﺎ را ﺳﻮ اس

  ! ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﻣﯿﮕﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﮏ رو ﺑﻪ ﻫﻮاداراﻧﻤﻮن ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺟﻤﻌﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این پست تشکر کرده است.