1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

!...ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ ﺳﺖ ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 7, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اﯾـ ــﻦ روزﻫـ ـﺎ ﺟﺎے ﺧﺎﻟـ ـے ﺗﻮ را

  ..ﺑـﺎ ﻋﺮوﺳﮑے ﭘـﺮ ﻣے ﮐﻨـﻤـ

  ...ﻫﻤـ ـﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳـﺘـ

  ...ﻣـ ـــﺮا دوﺳـ ــﺖ ﻧﺪارد.. اﺣﺴﺎس ﻧﺪارد

  اﻣﺎ ﻫﺮﭼــﮧ ﻫﺴﺘـــ

  ....دل ﺷﮑـﺴﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘــ
   
  Shiva، ya30 joon، اتنا .. و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﮔـﻞ ﯾﺎ ﭘــﻮچ؟

  دﺳﺘﺘــــــ را ﺑﺎز ﻧﮑﻦ، ﺣﺴــﻢ را ﺗﺒﺎﻩ ﻣﮑــﻦ

  .. ﺑﮕﺬار ﻓﻘﻂ ﺗﺼــــــﻮر ﮐﻨﻢ

  ﮐﻪ در دﺳﺘﺎﻧﺘــــ

  .. ﺑﺮاﯾـــﻢ ﮐﻤﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﻨﻬـــﺎن اﺳﺖ
   
  rezaco2196، ya30 joon، اتنا .. و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ....ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ

  ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ

  ﺗﺎ روزﻫﺎ و ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ

  ﯾﮑﯽ ﻣﯽ رود

  ....ﺗﺎ در ﻗﻠﺒﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ

  ...اﺷﮏ ﻫﺎﯾﺖ را ﭘﺸﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮﯾﺰی

  .....رﺳﻢ رؤﯾﺎﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ

  ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺪوﻩ ﺧﻮﯾﺶ

  روزﻫﺎ و ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎ را

  ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﺎﻟﯽ ات ﺳﻨﺠﺎق ﮐﻨﯽ

  ....ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد
   
  rezaco2196، ya30 joon، اتنا .. و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺗﻮ ﻣﺪام در " دوﺳﺘﺖ دارم " ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮی

  !وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز در اوﻟﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﺸﻖ آن ﻣﺎﻧﺪﻩ ام

  ﻧﻪ اﯾﺮاد از ﻣﻦ اﺳﺖ

  و ﻧﻪ از ﻗﻠﻢ ﻫﺎی ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ

  ﺗﻮ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ

  اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ

  ﻻی ﻫﯿﭻ ﺳﻄﺮی ﻫﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮی

  !ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﯿﭻ ﺧﺸﻤﯽ ﻫﻢ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮی

  اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

  ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ

  ﻣﺒﺎدا ﻧﺎﻣﺖ

  !ﻋﺎﺷﻘﺸﺎن ﮐﻨﺪ
   
  ya30 joon، اتنا .. و ا مین از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ دارد ﭘُﺸﺖ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ در ﺣﺎل ﻗﺪم زدن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آرزوﻫﺎﯾﺖ ! در ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
   
  rezaco2196، ya30 joon، اتنا .. و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اول و آﺧﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ دل ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ

  دﯾﮕﺮ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺣﺴﺎس

  دﯾﮕﺮ در ﺟﺎن ﻣﻦ ﻧﻪ ﺷﻮر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎد

  ...اﻣﺎ

  زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد

  ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻞ ﺳﺮخ

  ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ دل ﺗﻨﮓ

  ﮔﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ روﺋﯿﺪ در ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺎران

  ﮔﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻏﻤﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
   
  ya30 joon، اتنا .. و ا مین از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اﮔﺮ ﺳﻬﻤﯽ از

  ...ﻓﺮدا داﺷﺘﻢ... ﮐﻪ ﻫﯿﭻ

  ...اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدا ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد

  ...ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎدﮔﯽ

  ...ﯾﮏ ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ ﺳﺎدﻩ

  ...از ﺳﻬﻢ ﺧﻮدت ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار

  ... ﺗﺎ ﻻاﻗﻞ

  ...ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﯽ

  ...اﻣﺮوزی را

  ﮐﻪ... ﺗﻤﺎم ﺳﻬﻤﻢ را

  ﺑﺮای دﻟﺘﻨﮕﯿﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ
   
  ya30 joon، اتنا ..، ا مین و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ۹

  ...آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ

  ...آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﻧﺪارﯾﻢ و آﻧﭽﻪ را دارﯾﻢ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ

  ...و ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ ﻓﺮداﯾﯽ روﺷﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ

  ...ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ

  ...ﺑﯿﻬﻮدﻩ زﯾﺴﺘﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ﻧﺪارد
   
  rezaco2196، ya30 joon، اتنا .. و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺷﯿﺸﻪ ای ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ

  ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﺷﯿﺸﻪ ﺷﮑﺴﺖ؟

  .ﻣﺎدری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ رﻓﻊ ﺑﻼﺳﺖ

  ..ﯾﮏ ﻧﻔﺮ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد

  ...ﺑﺎد ﺳﺮد وﺣﺸﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺷﯿﻄﺎن آﻣﺪ ﺷﯿﺸﻪ ی ﭘﻨﺠﺮﻩ را زود ﺷﮑﺴﺖ

  ﮐﺎش اﻣﺸﺐ ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣﺜﻞ آن ﺷﯿﺸﻪ ی ﻣﻐﺮور ﺷﮑﺴﺖ

  ﻋﺎﺑﺮی ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﺎن ﻣﯽ آﻣﺪ

  ﺗﮑﻪ ای از آن را ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺖ

  ﻣﺮﺣﻤﯽ ﺑﺮ دل ﺗﻨﮕﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ

  اﻣﺎ

  اﻣﺸﺐ دﯾﺪم ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ

  ﻗﺼﻪ ام را ﻧﺸﻨﯿﺪ

  از ﺧﻮدم ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ آﯾﺎ ارزش ﻗﻠﺐ ﻣﻦ از ﺷﯿﺸﻪ ی ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ؟؟؟
   
  rezaco2196، ya30 joon، اتنا .. و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ آرزوﻫﺎﯾﺖ را ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺻﺪک ﺑﮕﺬاری ﮐﻒ دﺳﺘﺖ

  و ﺑﺴﭙﺎرﯾﯿﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎد

  ...ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪو ﺳﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﺷﻮﻧﺪ
   
  rezaco2196، ya30 joon و اتنا .. از این ارسال تشکر کرده اند.