1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

ﮐﺎرﯾﮑﻠﻤﺎﺗﻮرﻫﺎی دﻟﻨﺸﯿﻦ

شروع موضوع توسط barfi ‏Mar 22, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,852
  50,060
  * ! ... ﻣﯿﺪاﻧﯽ ... !؟ ﺑﻪ روﯾﺖ ﻧﯿﺎوردم* * " از ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺟﺎی " ﺗﻮ " ﺑﻪ " ﻣﻦ " ﮔﻔﺘﯽ : " ﺷﻤﺎ * * ﻓﻬﻤﯿﺪم* *... ﭘﺎی " او " در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ*
   
  rezaco2196، anti love، Sonya و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,852
  50,060
  *اﯾﻨﺠﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﻦ ﮔﺮگ ﻫﺎ ﻫﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻔﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ* *دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﻤﯿﺪرﻧﺪ* *...ﺑﻪ ﻧﯽ ﭼﻮﭘﺎن دل ﻣﯿﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ*
   
  SHAPARAK، rezaco2196، anti love و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,852
  50,060
  *!!!اﺟﺎزﻩ ... ! اﺷﮏ ﺳﻪ ﺣﺮف ﻧﺪارد ... ، اﺷﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف دارد*
   
  SHAPARAK، rezaco2196، anti love و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,852
  50,060
  *. ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮدم ﺑﻪ روزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ آن زﻣﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ : ﭘﺪر ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻮد* * ﻋﺸــﻖ، ﺗﻨـــﻬﺎ در آﻏﻮش ﻣﺎدر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﺪ * * ... ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧــﻘﻄﻪ ى زﻣﯿﻦ، ﺷــﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘـﺪر ﺑــﻮد* * . ﺑﺪﺗـﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻫﺎی ﺧﻮدم ﺑﻮدﻧﺪ* * .ﺗﻨــﻬﺎ دردم، زاﻧﻮ ﻫﺎی زﺧﻤـﯽ ام ﺑﻮدﻧﺪ* * ﺗﻨـﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ، اﺳﺒﺎب ﺑـﺎزﯾﻬﺎﯾﻢ ﺑـﻮد* *!...و ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺪاﺣﺎﻓـﻆ، ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺑﻮد*

  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
   
  SHAPARAK، rezaco2196، anti love و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,852
  50,060
  * اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی" ﺷﺮاﻓﺖ" از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ* *! ﻓﻘﻂ" ﺷﺮ" و " آﻓﺖ" ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ *
   
  SHAPARAK، rezaco2196، anti love و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,852
  50,060
  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

  ،راﺳــــــﺘﯽ* !...دروغ ﮔـــــﻔﺘﻦ را ﻧﯿــــــــﺰ، ﺧـــــــــﻮب ﯾﺎد ﮔـــﺮﻓﺘــﻪ ام *ﺣــــﺎل ﻣـــﻦ ﺧـــــــﻮب اﺳــﺖ" ... ﺧــــــﻮبِ ﺧــــﻮب"

  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
   
  rezaco2196، anti love، اتنا .. و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,852
  50,060
  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

  * ﻣﯽدوﻧﯽ"ﺑﻬﺸﺖ" ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟* * ! ﯾﻪ ﻓﻀـﺎی ِ ﭼﻨﺪ وﺟﺐ در ﭼﻨﺪ وﺟﺐ* *...ﺑﯿﻦ ِ ﺑﺎزوﻫﺎی ِ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳـﺘﺶ داری*

  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
   
  SHAPARAK، anti love، اتنا .. و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,852
  50,060
  * وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ اﻧﺪازت ﻧﯿﺴﺖ* *...دﺳﺖ ﺑـﻪ اﻧﺪازﻩ ی ﺧﻮدت ﻧﺰن *
   
  SHAPARAK، rezaco2196، anti love و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,852
  50,060
  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

  !اﯾﻦ روزﻫﺎ "ﺑــﯽ" در دﻧﯿﺎی ﻣﻦ ﻏﻮﻏﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ* ، ﺑــﯽﮐﺲ ، ﺑــﯽﻣﺎر ، ﺑــﯽزار ، ﺑــﯽﭼﺎرﻩ ﺑــﯽﺗﺎب ، ﺑــﯽدار ، ﺑــﯽﯾﺎر ﺑــﯽدل ، ﺑـﯽرﯾﺨﺖ،ﺑــﯽﺻﺪا ، ﺑــﯽﺟﺎن ، ﺑــﯽﻧﻮا * ﺑــﯽﺣﺲ ، ﺑــﯽﻋﻘﻞ ، ﺑــﯽﺧﺒﺮ ، ﺑـﯽﻧﺸﺎن ، ﺑــﯽﺑﺎل ، ﺑــﯽوﻓﺎ ، ﺑــﯽﮐﻼم* ﺑــﯽﺟﻮاب ، ﺑــﯽﺷﻤﺎر ، ﺑــﯽﻧﻔﺲ ، ﺑــﯽﻫﻮا ، ﺑــﯽﺧﻮد،ﺑــﯽداد ، ﺑــﯽروح، * ﺑــﯽﻫﺪف ، ﺑــﯽراﻩ ، ﺑــﯽﻫﻤﺰﺑﺎن ، *......ﺑــﯽﺗﻮ ﺑــﯽﺗﻮ ﺑــﯽﺗﻮ*

  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
   
  SHAPARAK، rezaco2196، anti love و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,852
  50,060
  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

  * ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﺎی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ داری* *! ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺎرت زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ *

  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
   
  SHAPARAK، rezaco2196، anti love و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.