1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

♥ فـــــــــــــــــقـــــــــــــطـــــ یــــــــه ایــــــــــرونــــــــــــــــــــــــی ♥

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 18, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دروغ ﺟﻬﺎن؟ I و I accept وﻗﺘﯽ داری ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ رو ﻣﯽ زﻧﯽ Agree ﺧﻮ ﻻﻣﺼﺐ ﺧﻂ اوﻟﺸﻮ اﺻﻦ ﺧﻮﻧﺪی ﻣﯽ ﮔﯽ ﻗﺒﻮل !دارم؟
   
  alireza1377، Nayereh، Kimiya و 6 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻓﻘﻂ ﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻮ ﻣﻌﻨﻮی ﮔﺮﻓﺘﺶ ﮐﻞ ﻫﺎرد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮش روﻓﺮﻣﺖ ﮐﻨﻪ و ﺑﻌﺪش ﺑﮕﻪ " ﻋﺠﺐ "ﮔﻬﯽ ﺧﻮردم ﻫﺎ !!!!!!ﺧﺪاﯾﺶ اﯾﻨﺠﻮر ﻧﯿﺲ؟ ﺧﺪاﯾﯿﺶ
   
  alireza1377، Nayereh، Inspirator و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﯾﺎرو روزه ﻧﻤﯿﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺮا ﻧﻤﯿﮕﯿﺮی؟ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺸﮑﻞ دارم! ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺸﮑﻠﺖ ﭼﯿﻪ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﮔﺮﺳﻨﻢ ﻣﯿﺸﻪ
   
  alireza1377، Nayereh، Kimiya و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ اون ﻧﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﺪا ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﭼﻬﺎرم دﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ
   
  alireza1377، Nayereh، Kimiya و 6 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮش در ﻫﺪ ﭘﻔﻔﯿﻠﻪ اﻧﺘﻀﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
   
  alireza1377، Nayereh، Inspirator و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ،ﻓﻘﻂ ﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯿﻪ ﮐﻪ از ﻟﯿﻮان، ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺸﻘﺎب، ژﯾﻠﺖ و دﺳﺘﮑﺶ ﯾﻪ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ دﻓﻌﺎت (:smile: !اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻪ
   
  alireza1377، Nayereh، Inspirator و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ِآﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ آراﯾﺸﮕﺮ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ درآﻣﺪی ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ !ﺟﺮاﺣﯽ رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
   
  alireza1377، Nayereh، Kimiya و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ و ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ !اﮔﻪ ﺧﺎﻟﺖ زﻧﮓ زد ﮔﻮﺷﯿﻮ ﺑﺮﻧﺪار: واﺳﻪ ﭼﯽ؟؟؟_ آﺧﻪ ﻣﯿﺨﻮاد ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ ﺑﺪه_ !ﺧﺐ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ داﺷﺖ؟_ آﺧﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز در ﺟﺮان ﻧﯿﺴﺘﻢ، اﮔﻪ ﻣﻨﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ_ !!!!!!ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ اﻣﺸﺐ ﺑﺮم ﻋﺮوﺳﯽ
   
  alireza1377، Nayereh، Kimiya و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ارو ﺗﻮ روزﻧﺎﻣﻪ آﮔﻬﯽ زده روﻏﻦ ﻣﺎر |: !(ﺻﺪ در ﺻﺪ )ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ رو ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺪم، ﻣﻨﻮ ﺑﮑُﺶ ...راﺣﺘﻢ ﮐﻦ
   
  alireza1377، Nayereh، Kimiya و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﯾﺎرو ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮن ﻣﺦ ...ﻣﯿﺰﻧﻪ، ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺐ ﺗﻮ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک !!ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮕﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪه ام ﻣﯿﮕﺮدم آﺧﻪ ﻻﻣﺼﺐ ﭘﺎزل ﻫﺰار ﺗﯿﮑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدی ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻤﻮم !!!ﺷﺪه ﺑﻮد
   
  alireza1377، Nayereh، Kimiya و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.