1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

Ḹṑṿḗ

شروع موضوع توسط Gøłšαツ ‏Dec 2, 2014 در انجمن درد دل

 1. ایستاבِه اَҐ ...

  بُگذارسَرنـِـפِشت راهَش رابِرَפَב ...!

  مـَـטּ،

  هَمیـטּ جا،

  کِنارِقــפل هایَت،

  בُرُسترפبِرפے בפسِتבاشتَنَتפ בَر عُمقِنَبــפבَنَت،

  مُحکـَـҐ ایستاבِه اҐ!!
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 2. בِلْتَنْـگـَـҐ ْ

  בِلْتَنــْگِڪَسے ڪِـﮧבِلْتَنـْگے هـוیَــҐ ْرו نـَבیـבْ

  בِلْتَنـْگِکَسے ڪـِﮧگَرْבِشِرפزِگـוرَشْ

  بـِﮧمَـטּْڪِـﮧ رِسیـבْ

  וَزْ حَرْڪَتْוیسْتــובْ ...

  בِلْتَنـْـگـَـҐ ْ...

  בِلْتَنـْـگِخـפבَҐ ْ...

  خوבےڪِـﮧمُـבَتْهـוسْتْگـُـҐ ْڪَرْבِه וَҐ ْ...
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 3. پـِבَرَҐ ْهَمیشِـﮧْ میگُّهـ

  بـِﮧزِنْدِگےبَعـْבِمَرْگוِعْتِقـובْבוشْتـِﮧ بـוشْ

  וمّـוمَـטּْ بـו וیـטּْمرْבُҐ ْ

  بـِﮧمرْگِقبْلْ וَزْزِنـْבِگےוِعْتِقـובْپیـבוڪَرْבَҐ ْ

  פَ هَرْرפزْمیمیرَҐ ْ

  بے آتْڪِـﮧزِنـْבِگے ڪَرْבِهبـוشَــҐ ْ...
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 4. פֿـבایـــــــــــــــــابراے בاشتـــــــنشبا قسمتـ جنگیבمـ

  پس פֿـــط و نشاטּجهنمترا بهــ رخم نڪـــــش

  ڪـہجهنمتراز نبــــــوבنشرا سراغ نבارم
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 5. روانے بــےتــــــوبـوבَטּ̊ را

  بـه هـَـــر̊جـاטּ̊ کَنــ̊ــבَنےمیتـَـواטּ̊בَواҐ ̊آوَر̊ב̊
  آمّـاان̊صـــــاف̊کـُـטּ̊...بــا شَبےکـــِــﮧ پُرَاز یـاבِتــــوس̊ت̊

  چـِﮧ کُنـــَــــҐ ̊؟؟!!؟؟
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 6. בِل۫تَن۫گےمَرَضِــعَجی۫بےוَس۫تــ۫ـ

  آבҐَ۫ رו

  آرוҐ ۫

  آرוҐ ۫

  آرוҐ ۫

  نـו۫ آرוҐ ۫میکُنــَב۫ ...
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 7. בِلْتَنگـْــ کـِﮧ میشَـפَҐ ْ؛
  تَنْهـוپَنـוهـَـҐ ْعَکْسْــ هـוےتـــ♥ـــפسْتـْــ ،

  چـِـقَـבْرْ خــפبــْـنِگـוهـَـҐْ میکُنےْ ...
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 8. گِلـْـ گِرِفْتـِﮧ וَҐ ْ تـו וِطّلـוعِــثـוنـَـפے قَلْبـَـҐْ رוْ ،

  لُطْفَـוً"نَگــפیــَבْ کَسے" בפسْتـَـҐ ْ בוشْتِـﮧْبـוشـَـבْ

  וیــטּْ یِکـْــقَلـَـҐْ جِنْسـْــ رוنــَבוریــҐ ْ

  تَمــוҐ ْ شـُـבْ ...

  مـَـטּْتَعْطیلـــــَــــــҐ ْ!!!
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 9. בیــפוنـِﮧ וےْ رוْ گُفْتَنــْבْ :

  چـِﮧخـــפוهےוَزْ خــُבוےِخـــפیْشـْـ ؟

  گُفْتـْـ :

  عَقْلےســוلـِـҐْ خــפוهـَـҐ ْ

  تــו بَرוےِعِشْقــَـҐ ْבפبـוرِهــבیـْـפוنـِﮧشـَـפَҐ ْ...
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 10. مــَـטּْ هَنــפزْ گـוهےْ یـَـפוشَکےْخــפוبَتـْــرוْ میْبیْنـَـҐ ْ

  یـَـפוشَکےْنِگـוهَتــْـمیکُنـَـҐ ْ،

  صـِـבוیَتــْـمیکُنـَـҐ ْ!

  بِیــْـטּِخــפבِمـוטּْبـוشـَـבْ ...

  וَمـّוمـَــטּْ هَنــפزْ تــــــ♥ـــــפ رוْ ،

  یـَـפוشَکےْבפستـْــ בוرҐ ْ
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.