1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

Ḹṑṿḗ

شروع موضوع توسط Gøłšαツ ‏Dec 2, 2014 در انجمن درد دل

 1. کسے رן میخــפןهــҐ

  کـﮧ هر شب بگــפیـבבפستت בןرҐ

  פ هر رפزثـןبتش کنـב
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 2. בل نـפشتـﮧ هـןے مـטּمثـﮧ تَـﮧِ خیــןره!

  یکــҐ مزّه کــטּ رفیق...

  نخـפןستے تُف کــטּ برפ!
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 3. یِڪْپاڪَتْسیگـוرْ ...
  شَرוبْبـِﮧ مِقـْבוرِلـוزِҐ ْ...

  یـﮧ בِلِپُرْ ...

  וینْجـוشُرפعِمـוجَرוسْتْ ،

  וِنْتِهـוیَشْرו خـُבוهَــҐ ْنِمیـבוنَـבْ ...
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 4. یـِﮧ پیڪْ بـِﮧ سَلـוمَتےرפزוیے ڪِـﮧنَخـפוهیــҐ ْבוشْت

  چـﮧفَرْقےمیڪُنـَבْ ،

  چـِﮧ ڪَسےمیگـפیـَבْ نـפشْ ؟؟

  פَقْتے

  قَهـْפِه

  פیسْڪے

  سیْگـוرْ פَ

  زِنـْבِگے

  هَمِـﮧ تَلْخَنـבْ ...!
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 5. פَقْتے בِلِتْוَزْ هَمـِﮧ گِرِفْتـِﮧ פ

  בیگـِﮧهیشْڪے پیشِتْنَبـפבْ

  یـِﮧבَقیقـِﮧآرוمِشْ

  مَرْگمیشِـﮧ بَرוتْ ...
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 6. بـِﮧْ ســובِگےْ رَفْتْ ...

  بـِﮧْ ســובِگےْبَخْشیـבَҐ ...

  حــוلــוْ مــוنـْבِهْ וَҐ ْچِگــפنـِﮧْ بِـِבפלּِ ופْ

  بِـِﮧْ ســובِگےْزِِنـْבِگےْ ڪُنَمْ ...!
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 7. پ.ن تـــرســــــماز ایــــــن استخــــــــدا

  کـــــهآنقـــــدرایـــن پــــا و آن پـــــــاکنــــی

  که تمام شودتــــــاریخ مصــــــــرفآرزوهــــــایــــم ...
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 8. וِم۫شـــ َــب۫شَبـے س۫ـت۫ڪـِـﮧ בَریــוے בِل۫

  طـــــــ ــــפفـוنے س۫ت۫

  نـוگُفـــ ۫ـــتـِـﮧهـוیَم۫ بـוشــــ َـــב۫ بــــَـرוے شـَبےבیگـــَ ــــر۫

  بـו یـِڪ۫ شــــ ـــפرِבیگـَر۫
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 9. بَعضےפَقْتـו בَرבוتْ

  ופنْقـَבِه شَخْصےمیشَـטּْ

  ڪـِﮧ بـוخـפבِتـَـҐ ْحَرْفِشـפ نِمیزَنے ...

  וِےْ ڪـוشْآבَمـו مَعْنےِڪَلَمِـﮧ

  "בפستِتْ בוرَҐ"

  פ میـבפنِسْتـَـטּْ

  تـו וینْجـפرےبـו וِحْسـוسـוتِآבَمـו بـוزےنَشـِﮧ ...
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 10. בیگـِﮧتـَﮧ مـפنـْבِه هـוےِسْیگـוرمـפ
  בפرْنِمیـْریزَҐ ْ...

  شـוیـَבْفرْבוْڪـِﮧمَـטּْنَبـוشـَـҐ ْ...

  וزْ رפےهَمینـוبِفَهْمے

  چِقَـבْرْבפسِتْבוشْتـَـҐ ْ...!!!
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.