چند روزی فقط تقدیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 4, 2013 در انجمن درد دل

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻣﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮم و ﺗﻮ دﻫﺎﻧﻢ را

  . . . ﺑﺎ ﯾﮏ “ﺑــــــــﻮﺳــــﻪ” ﺑﺒﻨﺪ
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  اﺑﺮﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

  درﺧﺘﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

  و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ

  . . . ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮدم
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ”ﺑﻪ ﯾﮏ “ﻫﺴﺘﻢ

  ”ﺑﻪ ﯾﮏ “ﻧﺘﺮس

  ”ﺑﻪ ﯾﮏ “ﻧﻮازش

  ”ﺑﻪ ﯾﮏ “آﻏﻮش

  ”ﺑﻪ ﯾﮏ “دوﺳﺘﺖ دارم

  ”ﺧﻼﺻﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ “ﺗﻮ

  ! ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪم
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻋﺸﻖ

  دق اﻟﺒﺎب ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

  ﻣﻮدب ﻧﯿﺴﺖ ، ﺣﺮف ﺷﻨﻮ ﻧﯿﺴﺖ

  درس ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ، دروﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ

  ﺳﺮﺑﺰﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻄﯿﻊ ﻧﯿﺴﺖ

  ﻋﺸﻖ دﯾﻮار را ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ، ﮐﻮﻩ را ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

  ﮔﺮداب را ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ، ﻣﺮگ را ﺣﺘﯽ ﺑﺎور ﻧﺪارد

  ﭘﺲ ﺑﯿﺨﻮدی ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﺠﻨﮓ ..ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻧﻤﯿﺸﯽ
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  :عشق ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ اﺳﺖ

  .وﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ، ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ، دل ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ دل ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ... در ﻧﻬﺎﯾﺖ دوﺑﺎرﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ، ﻋﻠﺖِ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ

  ... ﻗﻠﺖِ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﺎﺳﺖ

  ... ﺧﻮﯾﺶ را درﯾﺎﺑﯿﺪ
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ...ﺧﺪاﯾــــــــــــــــــﺎ ! ﺧﯿـﻠـﯽ ﻫﺎ دﻟـــــــﻤﻮﺷﮑﺴﺘﻦ

  ...دﯾﮕﻪ ﺗﺤـــــــــــــــــــــــــــــــــــﻤﻞ ﻧﺪارم

  ...ﺷـﺐ ﺑﯿـﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﯾـــﻢ ﺳﺮاﻏﺸﻮن

  ...ﻣﻦ ﻧﺸــــــــﻮﻧﺖ ﻣﯿـــــﺪم

  ...ﺗﻮ ﺑﺒﺨﺸـﺸــﻮن
   
 8. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﺑﻪ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮدﻣﻮن ♥

  ...ﮐﻪ درداﻣﻮﻧﻮ روی اﯾﻦ دﯾﻮار ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ

  ﺑﻪ ﺳــﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ

  ....ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻧﺨﻮﻧﺪﻩ درداﻣﻮﻧﻮ ﻻﯾﮑـــــــــــ ﻣﯽ زﻧﻦ

  و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ

  از دردﻣﻮن ﺧﻮﺷﺸﻮن ﻣﯿﺎد و

  ♥ ... ﻣﯽ ﮐﻨﻦ copy-past
   
 9. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ! دﻧــــﯿــــﺎے واﻗــﻌـــے ﻫـــﻤـــﯿـــﻨـــﺠـــــﺎس

  دﻧـــﯿـــﺎے ﻣــــﺠــــﺎزے اوטּ ﺑـــﯿـــﺮوﻧـــ

  ּﮐــﮧ ﻫـــﻤــــﮧ ﺑــــﺎ ﻧــــﻘـــﺎﺑـــטּ ﻫـــﻤــﮧ ﺗـــــﻮ ﻗـــﯿـــﺎﻓـــט

  دﻧـــﯿـــﺎے واﻗـــﻌــــے اﯾـــﻨــﺠـــﺎس

  ﻫـــﻤـــﮧ ﺑــــے رﯾــــﺎ و ﺧـــﺎﮐــے

  ﮐـــﺴــــــے زﺧـــﻤـــﺎﺷــــﻮ ﻧـــﻤــے ﭘــــﻮﺷــــﻮﻧــــﮧ

  ﮐــﺴــــے اﺷــﮑــﺎﺷــــﻮ ﭘـــﺎﮐـــ ﻧـــﻤــے ﮐــﻨـــﮧ

  ﮐــــﺴـــے ﺑــــﻐــﻀـــﺸـــﻮ ﻗــــﻮرت ﻧــــﻤـــے دﻩ

  دﯾــــﺪے ؟

  !!!دﻧــــﯿــــﺎے واﻗــﻌـــے ﻫـــﻤـــﯿـــﻨـــﺠـــــﺎس
   
 10. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ، ﻋـــــﺂﺷِـﻖ { رآ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــﮧ ﺑَـــﺮﻋَــــﺲ ـــﻨـے }

  ﻣـے شَـــــــــــــــ. . . ـﻮב ﻗـﺸــــﺂع

  בهـــخـــבآ رآ مـے شِــنــآسـے ؟؟!!

  { ﻟُــﻐَـﺘــــ ﻧـﺂﻣِـــﮧ { اَش رآ ـــــــــــﮧ ﺑــﺂز ــﺮבم ﻧِــפּﺷـﺘـــﮧ ﺑـــﻮב :

  ﻗـﺸـــﺂع : בرבے ــ ـﮧ ـﺂבم رآ اَز בرﻣــــﺂن } ﻣـﺎﯾــﻮس { ﻣـے ـﻨَــב . .