1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

چند روزی فقط تقدیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 4, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻋﺸﻖ ﺧﻮدت ﺑﺎش وﻟﻲ ﺧﻮب

  ! ... اﺟﺎزﻩ ،اﺷﮏ ﺳﻪ ﺣﺮف ﻧﺪارد ... اﺷﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف دارد
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺗﻮ ﻧﻤﯽآﯾﯽ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎران ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻨﻮز !اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮی دﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻩ ﮐﻪ ﺑﮕﻪ ﺗﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دلِ ﺗﻨﮓِ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ!...ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ؟!...ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻢ دﻧﯿﺎ رو ﺑﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ!ش
   
  Kimiya و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺗﻮی ﻗﺼﻪ ی دﯾﻮاﻧﻪ و ﺳﻨﮓ و ﭼﺎﻩ...ﻣﺎ ﻫﻤﻮن ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ اﻧﺪاﺧﺘﯽ !ﺗﻮی ﭼﺎﻩ و ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ دﯾﮕﻪ درﻣﻮن ﺑﯿﺎرﻩ
   
  Kimiya و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  در اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺎدﻩ...

  ﭼﺸﻢ در راﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪم

  ﺗﺎ

  ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ!!ﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﺎر آﻏﺎزم ﮐﻦ
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اﯾﻦ ﺧﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻦ روﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﯿﮕﺮم...ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺳﻢ از اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ و ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮدﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﭼﻘﺪر ﺑﺮات اﺧﻢ
   
  Kimiya و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﮑﻪ ﻣﺪام ﻧﺎﻣﺖ را ﺻﺪا ﺑﺰﻧﻢ

  ”ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮال … “؟

  و ﺗﻮ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯽ ﺟـــــــــــﻮن ِدﻟــــﻢ !؟
   
  Kimiya و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺻﺪای ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﺖ را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻢ

  . . . دور ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮی دﻟﻢ ﺑﺮای ﻣَﻠﭻ ﻣُﻠﻮچ ﻫﺎﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻮد

  .
   
  Kimiya و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻮ ﮐﺸﺘﯽ و رﻓﺘﯽ ، اﻣﺎ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﻪ روز ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدی

  . . . ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻩ
   
  Kimiya و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﺑﯿﺮون ﺑﺒﯿﻨﻦ و ﺑﮕﻦ

  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اون ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ دل آدﻣﻪ

  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دﻟﺨﻮﺷﯿﻪ آدﻣﻪ

  . . . ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ ٬ ﭼﻮن ﺗﻮرو دارم
   
  Kimiya و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.