1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

چند روزی فقط تقدیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 4, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  .. ﭼﻪ ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻣَﺤﺮمِ دل ﯾﮑﯽ .. ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ اﻋﺘﻤﺎد داری .. ﺑﻬﺖ اﻋﺘﻤﺎد دارﻩ .. از دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎش ﺑﺮات ﻣﯿﮕﻪ .. از دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎت ﺑﺮاش ﻣﯿﮕﯽ .. آروم ﻣﯿﺸﻪ .. آروم ﻣﯿﺸﯽ .. ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯿﺸﻪ .. اﯾﻦ ﺣﺲ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎی ﺑﺎران ﭘﺎﮐﻪ
   
  Kimiya و saeid-ha از این پست تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  , ﻫﻤ آدﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﻮن ﯾﻪ ﭼﯿﺰ " ﯾﻮاﺷﮑﯽ" دارن , ﯾﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﻮاﺷﮑﯽ , ﯾﻪ ﺣﺲ ﯾﻮاﺷﮑﯽ , ﯾﻪ آدم ﯾﻮاﺷﮑﯽ ﺷﺎﯾﺪم ﯾﻪ ﻋﺸﻖ ﯾﻮاﺷﮑﯽ

  ♥....دوﺳﺖ دارم ﯾﻮاﺷﮑﯽ
   
  Kimiya، saeid-ha و ••ÐêMōn•• از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻗﺘﯽ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ اﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﯾﻨﯽ واﻗﻌﻦ ﻋﺎﺷﻘﺶ ِ ، اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﻩ ﯾﻨﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮوﻧﻪ دﺧﺘﺮ ... دﯾﮕﻪ ای رو ﻣﺜﻞ اون دووس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
   
  Kimiya، saeid-ha و ••ÐêMōn•• از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴــﯽ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺗﻮ رو ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی دﯾﻮوﻧﮕـــﯿﺖ و ﺧﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺗــ ﻗﺒــﻮل داــﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ :و ﺗﻮ رو ﺑﻪ ﻫﻤــﻪ ﻧﺸــﻮن ﺑــﺪﻩ و ﺑﮕﻪ اﯾـﻦ دﯾﻮوﻧﻪ ﺧــﻞ.. ﻋﺸــﻖ و ﺟﯿﮕﺮ ﻣﻨﻪ
   
  Kimiya، saeid-ha و ••ÐêMōn•• از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  .....آﻏﻮش ﺗﻮ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖ

  ﻣﻦ در آﻏﻮش ﺗﻮ آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ام

  ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﻣﺎﻧﻮس ﻧﯿﺴﺖ

  ﻣﻦ در آﻏﻮش ﺗﻮ اﻣﻨﯿﺖ را اﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻩ ام

  ﻛﻪ در ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﻲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ

  ﻣﻦ در آﻏﻮش ﺗﻮ ﺗﻤﺎم زﯾﺒﺎﯾﻲ را ﻟﻤﺲ ﻛﺮدﻩ ام

  ﻛﻪ در ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﻲ زﯾﺒﺎﯾﻲ ﻣﻠﻤﻮس ﻧﯿﺴﺖ

  ﭘﺲ اﻣﺎﻧﻢ ﺑﺪﻩ ﻛﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ در دل اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ آراﻣﺶ
   
  Kimiya و saeid-ha از این پست تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﺻﺪای ﭼﮏ ﭼﮏ اﺷﮑﻬﺎﯾﺖ را از ﭘﺸﺖ دﯾﻮار زﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﻮم و ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ، در ﮐﻨﺞ ﺳﮑﻮت ﺷﺐ ﺑﺮای ﺳﺘﺎرﻩ ﻫﺎ ﺳﺎز دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﯽ زﻧﯽ و ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﻫﯿﺎﻫﻮی زﻣﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﭘﺮﯾﺪن و ﭘﺮﮐﺸﯿﺪن ، ﺑﺎز ﻣﯽ دارد آﻩ ای ﺷﮑﻮﻩ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ای ﻃﻨﯿﻦ ﺷﻮر اﻧﮕﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﮕﻮ ! ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻢ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺳﮑﻮت ﺗﻮ ﻧﻬﻔﺘﻪ
   
  Kimiya، saeid-ha و ••ÐêMōn•• از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻗﻠﺐ ﻣﻦ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮﺳﺖ

  اﯾﻦ دو ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻣﻬﻤﺎن ﺗﻮﺳﺖ

  ﮔﺮﭼﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﻏﻤﯽ درﻣﺎﻧﺪﻩ ای

  اﯾﻦ ﻧﮕﺎﻫﻢ در ﭘﯽ در ﻣﺎن ﺗﻮﺳﺖ

  در ﻣﯿﺎن ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺒﻬﺎی ﻏﻢ

  ﭼﻠﭽﺮاغ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮﺳﺖ

  در ﮐﻨﺎرم ﻟﺤﻈﻬﺎای آﺳﻮدﻩ ﺑﺎش

  ﻫﻤﺪم دﺳﺘﺎن ﻣﻦ داﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﺖ
   
  Kimiya و saeid-ha از این پست تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﯾﮑﯽ را ﺗﺎ اﺑﺪ دوﺳﺖ دارم، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ درد دﻟﻢ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ و ﻧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ او در اﯾﻦ !!!!! دﻧﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﺒﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ
   
  Kimiya و saeid-ha از این پست تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻗﺼﻪ از ﺣﻨﺠﺮﻩ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻩ ﺧﻮردﻩ ﺑﻪ ﺑﻐﺾ

  ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺎﻃﺮﻩ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻟﺐ ﺣﻮض

  !ﯾﮏ ﻃﺮف ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ

  !ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ

  !در ﻫﻤﻪ آوازﻫﺎ! ﺣﺮف آﺧﺮ زﯾﺒﺎﺳﺖ

  آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻢ؟

  ﺣﺮف ﻣﻦ دﯾﺪن ﭘﺮواز ﺗﻮ در ﻓﺮداﻫﺎﺳﺖ
   
  Kimiya، saeid-ha و ••ÐêMōn•• از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ، ... آدم ﻫﺎ

  ... ﺑﺎﻫﻢ ﻫﺎ و ﺑﯽ ﻫﻢ ﻫﺎ ... زوج و ﻓﺮد ... و ﻣﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﭘﻼک ِ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ !...ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻩ ی ِزوج و ﻓﺮد ﻧﺪارم
   
  Kimiya و saeid-ha از این پست تشکر کرده اند.