1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

چند روزی فقط تقدیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 4, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  !ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺷﺮوع ﺷﺪ

  ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

  ...ﺣﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻣﻦ
   
  Kimiya و saeid-ha از این پست تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  . . . ذﻫـــﻨــﻢ آﺷــﻔـــﺘــﻪ

  . . . ﺧــﻮاب ﻫــﺎﯾــﻢ ﭘــﺮﯾــﺸــﺎن

  . . . ﺧــﻨــﺪﻩ ﻫــﺎﯾــﻢ ﻓــﺘــﻮﺷــﺎﭘــﯽ

  ! . . . درد و دل ﻫــﺎﯾــﻢ ﺑــﺎ دﯾـــﻮارِ اﯾــﻨـﺠـﺎ

  !!! . . . ﻣـﯿـﺰانِ ﻫــﻤـﺪردی ﻫــﺎ ﻫــﻢ ﺑــﺎ ﻟــﺎﯾــﮏ و ﮐـﺎﻣـﻨــﺖ

  . . . و ﺗـﮑــﺮار ﭘـﺸـﺖِ ﺗـﮑــﺮار
  )اینو به یاد شیوا و سامان گذاشتم :-|
   
  Kimiya، saeid-ha و ••ÐêMōn•• از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  …ﻣﯿﺎنِ آدﻣـــﮏ ﻫﺎیِ ﻫـــــﺰار رﻧـــــﮓ

  دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﯾﮏ رﻧـــﮕﯽ او ﺷﺪم

  …اﻓــﺴﻮس

  ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﯿﺮﻧـــﮕﺶ ﮐﺮد

  …ﮐﻢ رﻧﮓ

  ..…وﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ

  وآﺧـــ ـــــﺮ

  !.. ﻣــَــــــﺤـــــــــﻮ
   
  Kimiya، saeid-ha و ••ÐêMōn•• از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  :زﻧﺪﮔــے دو ﭼﯿﺰ را ﯾﺎدﻣـــ داد آرزوﯾـــ ﻣﺮﮔـــ ﻣﺮﮔـــِ آرزو
   
  Kimiya، saeid-ha و ••ÐêMōn•• از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  … ﺣﺮﻓﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ … ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ را دﯾﺪم و ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻟﺒﺨﻨﺪت ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ را دزدﯾﺪ ! از ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﻣﺎ دوﺳﺘﺖ دارم ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ
   
  Kimiya و saeid-ha از این پست تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  دﻧﺒﺎل وﺟﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدم ﮐﻪ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ زﻻﻟﯽ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آﺳﻤﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﻧﻮازش ﮔﻨﺪﻣﺰار و ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ دﻟﺘﻨﮕﯿﺖ ﻗﻠﺒﻢ را ﻣﭽﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ وﮔﺮﻧﻪ از راﻩ دﯾﮕﺮی ﺟﻠﻮ راﻫﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺷﺪم ﺗﻤﻬﯿﺪی، ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎرﻩ ای، ﻓﮑﺮی ﺗﺎ دوﺑﺎرﻩ در ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﻮم .. . . ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم دوﺳﺘﺖ دارم
   
  Kimiya و saeid-ha از این پست تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  …ﭼﻘﺪر اﯾﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻬﺎی ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺧﻮب اﺳﺖ … درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎران…ﮐﻪ ﺑﯽ ﺳﻮال ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺑﺎرد…آرام …ﺷﻤﺮدﻩ ﺷﻤﺮدﻩ…ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺑﺎرد…ﭼﻘﺪر اﯾﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻫﺎی ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺧﻮب اﺳﺖ
   
  Kimiya و saeid-ha از این پست تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺧﺪاﯾﺎ ، ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺖ ﺑﺴﭙﺎر ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶﻋﺸﻖ ﻣﺮا از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﻧﺪ
   
  Kimiya و saeid-ha از این پست تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺗﻮ اﯾﻦ دو روز ﺧﻮب و ﺑﺪ / ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﻮن ، ﺑﺎﻫﺎت ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻋـــﺸـــﻖ ﯾـــﻌﻨــــــﻲ اﯾـــﻨﮑـــﻪ وﻗــــــﺘـــﻲ ﻣﯿـــﺨـــﻮاي ﺑﺨـــﻮاﺑﻲ

  ﯾـــﻪ اس ام اس ازش ﻣﯿــــــﺎد ﺣﺘـــﻲ ﻗﺒـــﻞ اﯾـــﻦ ﮐـــﻪ ﺑـــﺪوﻧـــﻲ ﭼـــﻲ ﻧﻮﺷـــﺘﻪ

  …ﻟﺒـــﺨﻨـــﺪ ﻣـــﯿﺎد روي ﻟﺒــــــﺖ

  ﻫﻤﯿـــﻦ ﮐﻪ ﯾـــﻪ ﻟﺤـــﻈـــﻪ ﺑﻬـــﺖ ﻓﮑـــﺮ

  ....…ﻣﯿﮑــــــﺮدﻩ واﺳـــﺖ اﻧــــــﺪازﻩ ﯾﻪ دﻧــــــﯿﺎ ﻣـــﻲارزﻩ
   
  Kimiya، saeid-ha و ••ÐêMōn•• از این ارسال تشکر کرده اند.