1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

پسر هاي گل!!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 3, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,291
  وردن ﻟﺞ آﻗﺎﭘﺴﺮﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ!!اﻣﯿﻦ ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ

  ﺗﻮی ﺧﯿﺎﺑﻮن ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ازﯾﻪ آﻗﺎ ﭘﺴﺮ آدرس ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻮاب دادن ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎش

  از ﯾﮑﯽ دﯾﮕﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ♣

  . ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ راﻧﻨﺪﻩ ﺟﻠﻮﯾﯽ اﮔﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از ﺳﺒﺰﺷﺪن ﭼﺮاغ دﺳﺘﺘﻮن رو

  ﺑﺬارﯾﺪ رو ﺑﻮق

  .ﺗﻮی اﺗﻮﺑﺎن ﺟﻠﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﻪ اﻗﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 50 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ♣

  . ﺗﻮی ﺟﻤﻊ ﭘﺴﺮای ﻓﺎﻣﯿﻞ وﻗﺘﯽ ﻫﻤﺸﻮن دارن ﯾﻪ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺒﯿﻨﻦ ﻫﯽ ﮐﺎﻧﺎل

  ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رو ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ♣

  . ﺗﻮی ﯾﻪ رﺳﺘﻮران ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺳﻮپ رو ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻮرت ﺑﮑﺸﯿﺪ

  و ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﻨﯿﺪ ♣

  ﺗﻮی ﯾﻪ ﺑﻮﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪش ﭘﺴﺮﻩ وادارش ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻮﻧﺼﺪ رﻧﮓ ﻟﺒﺎس رو ﺑﺮاﺗﻮن ﺑﺎز

  .ﮐﻨﻪ و در آﺧﺮ ﺑﮕﯿﺪ ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻧﯿﻮﻣﺪو ﺑﺮﯾﺪ ♣

  ﺗﻮی ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮا ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺗﺎ اوﻣﺪ ﺷﻤﻊ ﻫﺎرو ﻓﻮت ﮐﻨﻪ ﻫﻤﻪ رو

  .ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ♣

  . اﮔﻪ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﻪ ﺟﺎ ﯾﻪ ﺟﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻪ ﺑﮕﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد♣

  . اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻟﻐﻮی ﭘﺴﺮا رو ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ♣

  . ﺗﻮ ﯾﻪ ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و رﺳﻤﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﺳﻪ ﭘﺴﺮا ﺷﺎخ ﺑﺬارﯾﯿﺪ ♣

  . ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻓﻨﺪق ﻫﺎی ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺬارﯾﯿﺪ ﺗﻮی ﻇﺮف ﭘﺴﺮ ﻣﻮرد

  ﻧﻈﺮﺗﻮن♣

  روزﻫﺎی ﺑﺎروﻧﯽ ﺗﺎ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ دﯾﺪﯾﺪ و ﯾﻪ ﭼﺎﻟﻪ ﭘﺮ آب و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮدﯾﺪ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ

  .درﻧﮓ ﻧﮑﻦ ♣

  اﮔﻪ ﮐﻼس ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽ روﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای اﻗﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﮐﻮک

  .ﮔﯿﺘﺎرش رو ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﭽﺮﺧﻮﻧﯿﺪ ♣

  ﺗﻮ داﻧﺸﮕﺎﻩ از ﭘﺴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ﺟﺰوﻩ 1000 ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم

  .ﺻﻔﺤﺎﺗﺶ رو ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدﯾﺪﺑﻬﺶ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﯿﺪ ♣

  . ﭼﺎق ﺑﻮدن و ﺑﯽ رﯾﺨﺖ ﺑﻮدن ﭘﺴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رو دم ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺶ

  ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﺪ♣

  ﺑﻪ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ دﻣﺎﻏﺶ رو ﺗﺎزﻩ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﮕﯿﺪ دﮐﺘﺮش ﺑﺪ ﺑﻮدﻩ و دﻣﺎﻏﺶ ﮐﻮﻓﺘﻪ

  .ﺷﺪﻩ ♣

  . ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رو ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﮑﻮن ﺑﺪﯾﺪ و ﺑﺬارﯾﺪ ﺧﻮدش ﺳﺮش رو

  ﺑﺎز ﮐﻨﻪ ♣

  . زﻣﺴﺘﻮن وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﺦ زدﻩ ﺑﺎ دﯾﺪن زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ

  زﯾﺮ ﺧﻨﺪﻩ ♣

  . ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺘﻮن ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﻋﻘﺒﻪ از ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺑﻌﺪ از

  ﺟﻮاب دادن♣

  اسﺗﻮی ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻃﻮری ﮐﻪ اوﻧﺎ ﻫﻢ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ از

  .ﺣﺎل ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن و ﮔﻼب ﺑﻪ روﺗﻮن ﺗﻔﺮاﻏﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ داﺷﺘﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ

  ﺗﻮی ﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﮔﻮﺷﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻨﺪﯾﻦ .

  ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮن ﺑﻪ ﯾﻪ ﻗﺴﻤﺖ از ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﺻﻮرت ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﯿﺮﻩ ﺑﺸﯿﺪ وﺑﺰﻧﯿﺪ زﯾﺮ ﺧﻨﺪﻩ

  (ﻪﺸﯿﻣ ﯽﻟﺎﺣ ﻪﭼ ﻩﺮﺴﭘ ﺪﯿﻧود ﯽﻤﻧ) ♣

  ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزي ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﺬاﺑﻬﺎﯾﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ و در رﺣﻤﺖ) زﯾﺒﺎ دﺧﺘﺮان ﮔﻞ ﻋﺴﻞ ﻃﻼ ( ﺧﻮد را ﺑﻪ روي .آرد یاﺮﺑ ﻞﺣ ﻩار ﺪﻨﭼ ﺪﯾﺎﺸﮕﺑ ﺶﻧﺎﮔﺪﻨﺑ
   
  اتنا ..، Nayereh و ya30 joon از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. جلب بید...ممنونم...
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,291
 4. Shiva

  Shiva

  5,458
  12,360
  1,651
 5. Shiva

  Shiva

  5,458
  12,360
  1,651
  تکراری نبود ایا؟مدیر؟؟
   
  zhigol از این پست تشکر کرده است.
 6. thumbsupمرسی خندیدم
  ولی فاطی جون بعضی جاهاش ویرایش میخاد:22:
   
 7. zhigol

  zhigol PERPOLISI

  3,626
  10,794
  1,025
  منم همین فکرو میکنم!!:biggrin:
   
  Shiva از این پست تشکر کرده است.
 8. Shiva

  Shiva

  5,458
  12,360
  1,651
  فک کنم خود من گذاشته بودمش:laugh:
   
  zhigol از این پست تشکر کرده است.
 9. zhigol

  zhigol PERPOLISI

  3,626
  10,794
  1,025
  :35:
   
  Shiva از این پست تشکر کرده است.