1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

يك تست با نمك...!!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 5, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,105
  61,394
  اﯾﻦ ﺗﺴﺖ رو ﻣﻦ ﺗﻮي ﯾﮑﻲ از وﺑﻼگ ﻫﺎ دﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﮑﻨﯿﻢ

  ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﻲ واﻗﻌﺎ ﺟﻮاب ﻫﺎش ﻣﻦ رو ﺷﮑﻪ ﮐﺮد اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺎﻟﺒﻪ

  !ﻫﯿﭻ ﻛﻠﻜﻲ در ﻛﺎرﻧﯿﺴﺖ! اﯾﻦ ﺑﺎزي ﺑﻄﺮز ﺷﮕﻔﺖ آوري دﻗﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺸﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﻜﻨﯿﺪ! ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻘﻠﺐ

  ﻧﻜﻨﯿﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺳﺖ از آب در ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ آرزو

  ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﯾﻜﺎش ﺗﻘﻠﺐ ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﯾﺪ! اﯾﻦ ﺣﺪوداً 5 دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن

  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را دﯾﻮاﻧﻪ ﻛﻨﺪ!! ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ارﺳﺎل ﻛﺮدﻩ ﮔﻔﺖ

  ﻛﻪ آرزوﯾﺶ ﻇﺮف 10 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ!!! اﯾﻦ ﺑﺎزي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻨﺪﻩ دار

  و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ! ﭘﯿﺎم را ﯾﻜﺠﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎ ن ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ

  :ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻋﯿﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ! ﻧﻜﺘﻪ

  زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ اﺳﺎﻣﻲ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ

  اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ )ﺗﺒﺼﺮﻩ از ﺧﻮدم: ﯾﻌﻨﻲ

  (!اﺳﻢ اﻟﻜﻲ ﯾﺎ ﺑﯿﺨﻮدي ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

  ﻣﻬﻢ: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺎﻣﻲ و ﻋﻤﻞ

  ﻛﺮدن ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ از اﺣﺴﺎس و ﻏﺮﯾﺰﻩ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻛﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺨﻮدي و

  ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﯿﺪ ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﻲ آﯾﺪ را

  ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ! ﺑﺎ زﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ

  اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺘﻦ ﺑﺮوﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﻧﺮا ﺿﺎﯾﻊ

  ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻛﺮد! )ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺒﺼﺮﻩ از ﺧﻮدم: اﯾﻦ رو ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار

  ﻛﺮدﻩ ﻛﻪ آدﻣﻬﺎي ﻓﻀﻮل ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻛﻨﺠﻜﺎو ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻦ!!!( ﺧﻮب

  .ﺣﺎﻻ ﯾﻚ ﻗﻠﻢ و ﯾﻚ ﺑﺮگ ﻛﺎﻏﺬ آﻣﺎدﻩ ﻛﻨﯿﺪ

  1 - اول از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﻋﺪاد 1 ﺗﺎ 11 را ﺑﺼﻮرت ﺳﺘﻮﻧﻲ ﯾﺎ ردﯾﻔﻲ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ

  .ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

  .2- ﺳﭙﺲ در ﺟﻠﻮي ردﯾﻒ )ﺳﺘﻮن( 1 و 2 ﻫﺮ ﻋﺪدي را ﻛﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

  3 - ﺣﺎل در ﺟﻠﻮي ردﯾﻒ 3 و ردﯾﻒ 7 ﻧﺎم ﺷﺨﺼﻲ را از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ

  !! ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ﻗﺮار ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﯿﺪ! ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻤﻨﻮع

  4 - ﻧﺎم اﺷﺨﺎﺻﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ )ﭼﻪ دوﺳﺖ ﯾﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﯾﺎ

  .ﻓﺎﻣﯿﻞ( در ﺟﻠﻮي ردﯾﻔﻬﺎي 4، 5 و 6 ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

  5 - در ردﯾﻔﻬﺎي 8، 9، 10 و 11 ﻧﺎم ﭼﻬﺎر ﺗﺮاﻧﻪ )آﻫﻨﮓ( را ﺑﻨﯿﻮﺳﯿﺪ )در

  (ﺟﻠﻮي ﻫﺮ ردﯾﻒ ﻧﺎم ﯾﻚ ﺗﺮاﻧﻪ

  6- اﻛﻨﻮن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﻚ آرزو ﻛﻨﯿﺪ

  :و ﺣﺎﻻ ﻛﻠﯿﺪ رﻣﺰ ﮔﺸﺎﯾﻲ اﯾﻦ ﺑﺎزي

  1 - ﻋﺪدي را ﻛﻪ در ردﯾﻒ 2 ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻌﺪاد اﺷﺨﺎﺻﻲ

  !اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎرﻩ اﯾﻦ ﺑﺎزي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ

  2 - ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ردﯾﻒ 3 ﻗﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺷﻘﺶ

  !!!ﻫﺴﺘﯿﺪ

  3 - ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ردﯾﻒ 7 ﻗﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺶ

  دارﯾﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزﯾﺪ

  4 - ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎرﻩ 4 ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ او اﻫﻤﯿﺖ

  !ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ

  .5- ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎرﻩ 5 ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ

  6 - ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ردﯾﻒ 6 ﻗﯿﺪ ﺷﺪﻩ، ﺳﺘﺎرﻩ ﺑﺨﺖ )ﺳﺘﺎرﻩ ﺧﻮش

  !ﺷﺎﻧﺴﻲ( ﺷﻤﺎﺳﺖ

  7 - آﻫﻨﮓ ﻗﯿﺪ ﺷﺪﻩ در ردﯾﻒ 8 ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎرﻩ 3 ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﻣﺮﺗﺒﻂ

  !!!(اﺳﺖ

  !8- آﻫﻨﮓ ﺷﻤﺎرﻩ 9 آﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎرﻩ 7 اﺳﺖ

  9- آﻫﻨﮓ ﺷﻤﺎرﻩ 10 آﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﻓﻜﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ

  !ﻛﻨﺪ

  10 - و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺷﻤﺎرﻩ 11 آﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎرﻩ زﻧﺪﮔﻲ

  !!!!ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﻲ دارﯾﺪ
   
  Negin189، sajjad.y، rezaco2196 و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. zhigol

  zhigol PERPOLISI

  3,626
  10,794
  1,025
  نصفه شبی کی حوصله داره باو!!ولشششش!!:biggrin:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,105
  61,394
  اوهووووووم...!!!!
   
  zhigol از این پست تشکر کرده است.
 4. Merjhoi

  Merjhoi مشتبا هیچی یادش نیست:/// عضو کادر مدیریت مدیر ارشد همراه انجمن

  5,502
  13,932
  10,843
  با حال بود...تقریبا درست در اومد
   
  SHAPARAK و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,105
  61,394
  واسه من دقيقه دقيق بود....!!!!
   
  Merjhoi از این پست تشکر کرده است.
 6. Merjhoi

  Merjhoi مشتبا هیچی یادش نیست:/// عضو کادر مدیریت مدیر ارشد همراه انجمن

  5,502
  13,932
  10,843
  فقط من موندم داداشم چجوری ستاره شانس منه؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 7. انجامش داده بودم thumbsup
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 8. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,664
  2,572
  جالب بود مرسی. زیادنه ولی تقریبا چرا!!!
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,105
  61,394
  پست گذاشتم توووووووپ....چرا بهونه گيري ميكنيد....اگه هم غلطه مشكل از نداشتنه تمركزه.....خخخخخخخ
   
  مهربون از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,105
  61,394
  بله....سر كلاس زبان...سال پيش...!!!