1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

هي فلاني...!!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 8, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  گاﻫﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺗﯿﺰی ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

  از ﻫﺮﭼﻪ زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ دﻟﺖ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

  ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮد ﺟﻮاﻧﯿﻤﺎن ﮔﺬﺷﺖ

  ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻪ زود ﻓﺮﺻﺘﻤﺎن دﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

  ﮐﺎری ﻧﺪارم آﻧﮑﻪ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

  ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ﺳﺮ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ دﻟﺖ ﭘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
   
  مهربون، ا مین و اتنا .. از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﺳﺎﻟﻬﺎ رﻓﺖ و ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﭙﺮﺳﺪ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﭘﻨﺠﺮﻩ ی ﻋﺸﻖ ﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ؟ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ی ﺷﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮی ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﻩ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﮔﺎﻩ ﺑﺎ رﻫﮕﺬران،ﺧﺒﺮ ﮔﻤﺸﺪﻩ ای ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯽ راﺳﺘﯽ ﮔﻤﺸﺪﻩ ات ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺻﺪﻓﯽ در درﯾﺎ اﺳﺖ؟ ﻧﻮری از روزﻧﻪ ﻓﺮداﻫﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روز ازل ﻧﺎﭘﯿﺪاﺳﺖ...؟
   
  مهربون، ا مین و اتنا .. از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﺑﮕﺬار ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ی ﻣﻦ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮی آﻫﻨﮓ اﺷﺘﯿﺎق دﻟﯽ درد ﻣﻨﺪ را ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﭙﺴﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﺸﻖ آزار اﯾﻦ رﻣﯿﺪﻩ ی ﺳﺮ در ﮐﻤﻨﺪ را ﺑﮕﺬار ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ی ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻤﺖ اﻧﺪوﻩ ﭼﯿﺴﺖ، ﻋﺸﻖ ﮐﺪاﻣﺴﺖ، ﻏﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺮغ ﺧﺴﺘﻪ ﺟﺎن ﻋﻤﺮﯾﺴﺖ در ﻫﻮای ﺗﻮ از آﺷﯿﺎن ﺟﺪاﺳﺖ دﻟﺘﻨﮕﻢ، آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﻨﺎﻟﻢ ﺑﻪ داﻣﻨﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ای ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻓﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺖ ﺗﻮ آﺳﻤﺎن آﺑﯽ آراﻣﻮ روﺷﻨﯽ ﻣﻦ ﭼﻮن ﮐﺒﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﭘﺮم در ﻫﻮای ﺗﻮ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺳﺘﺎرﻩ ﻫﺎی ﺗﻮ را داﻧﻪ ﭼﯿﻦ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﺷﮏ ﺷﺮم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﯾﺰم ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻮ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ ای ﻧﻮﺷﺨﻨﺪ ﺻﺒﺢ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻤﺖ ای ﭼﺸﻤﻪ ی ﺷﺮاب ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎی ﺗﻮام ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ آرزوی ﻣﻨﯽ ، ﮔﺮم ﺗﺮ ﺑﺘﺎب
   
  مهربون، ا مین و اتنا .. از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  از ﻋﺸﻖ ﻣﮑﻦ ﺷﮑﻮﻩ ﮐﻪ ﺟﺎی ﮔﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﺬار ﺑﺴﻮزد دل ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ

  ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ام در ﺗﺐ ، آﻧﻘﺪر ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ

  ﻏﻤﺪﯾﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎک ﻣﻨﻢ ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﺎرش ﺧﻮن ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﻣﺸﻐﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ

  در ﺧﺎﻧﻪ ام آواز ﺳﮑﻮت اﺳﺖ ، ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﯾﺮی ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻓﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ

  ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از درد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ وﻟﯽ اﻓﺴﻮس در دﺳﺘﺮس ﻫﯿﭽﮑﺴﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ

  ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ام از روی ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﻏﺰﻟﯽ ﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ از اﯾﻦ ذﻫﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ
   
  مهربون و اتنا .. از این پست تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  از زﻧﺪﮔﯽ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺮار ﺧﺴﺘﻪ ام

  از ﻫﺎی و ﻫﻮی ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺧﺴﺘﻪ ام

  دﻟﮕﯿﺮم از ﺳﺘﺎرﻩ و آزردﻩ ام ز ﻣﺎﻩ

  اﻣﺸﺐ دﮔﺮ ز ﻫﺮ ﮐﻪ و ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﺴﺘﻪ ام

  دل ﺧﺴﺘﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ، ﺗﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ

  آوخ ... ﮐﺰﯾﻦ ﺣﺼﺎر دل آزار ﺧﺴﺘﻪ ام

  ﺑﯿﺰارم از ﺧﻤﻮﺷﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ روی ﻣﯿﺰ

  وز دﻧﮓ دﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﻮار ﺧﺴﺘﻪ ام

  از او ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﯾﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﻧﺒﻮد

  ﺗﻨﻬﺎ و دل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺰار و ﺑﯽ اﻣﯿﺪ

  ...از ﺣﺎل ﻣﻦ ﻣﭙﺮس ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ام
   
  مهربون، ا مین و اتنا .. از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  دل ﺧﻮﺷﻢ ﺑﺎ ﻏﺰﻟﯽ ﺗﺎزﻩ ﻫﻤﯿﻨﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ

  ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺎز رﺳﺎﻧﺪی ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻨﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ

  ﻗﺎﻧﻌﻢ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ از ﺗﻮ

  ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎرت ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ

  ﮔﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺰادﯾﻢ

  ﮔﺎﻫﯽ از دور ﺗﻮ را ﺧﻮب ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ

  آﺳﻤﺎﻧﯽ! ﺗﻮ در آن ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻦ

  ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﮐﻪ ﮔﺮم اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ

  ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﺖ ﮔﻬﮕﺎﻩ

  ﺑﺮﮔﯽ از ﺑﺎﻏﭽﻪ ی ﺷﻌﺮ ﺑﭽﯿﻨﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ

  ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺰﻟﯽ ﺷﻮر اﻧﮕﯿﺰ

  ... ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮق ﻣﺮا، ﺧﻮب ﺗﺮﯾﻨﻢ! ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ
   
  مهربون، ا مین و اتنا .. از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ

  .ﺻﺪای ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺖ در ﻗﻔﻞ

  ،ﻋﺸﻖ

  .ﺑﺎز ﻧﺸﺪن آن

  ...ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻠﺪﯾﻢ اﻣﺎ

  ﺑﺎز ﮐﺮدن در اﺳﺖ

  ...ﺑﺎ ﻟﮕﺪ
   
  مهربون، ا مین و اتنا .. از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ را ﺑﺎور ﮐﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از آن دور ...ﺷﺪی در اﻧﺘﻈﺎرت ﺑﻤﺎﻧﺪ
   
  مهربون، ا مین و اتنا .. از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. گاهی وقتها نوشتنت نمی اید
  قدم زدن را هم دوست نداری
  چای هم برایت بی مزه شده
  از سیگار کشیدن میترسی
  از حرف زدن با دیگران حالت بهم میخورد
  حتی اعصابت هم خورد نیست
  خسته نیستی
  دل زده نیستی
  اما تا دلت بخواهد غم داری
  شاید الکی
  بعضی وقتا حالتان مثل همیشه ی من است
   
  مهربون، ا مین و barfi از این ارسال تشکر کرده اند.