1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

نيمه گمشده من...!!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 4, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,105
  61,394
  ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺧﻮدم ﮐﺪوم ﮔﻮری ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰم (:smile: ﻣﮕﻪ ﮐﺎدو ﻧﻤﯿﺨﻮای ﺷﻤﺎ ؟

  ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ دارﻩ ﺗﺒﻠﯿﻎ راﺣﺖ از ﺟﯿﺐ دروﻣﺪن و ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻪ ﺷﻠﻮار !!! |: ﮐﺮدی دارﯾﻢ ﺗﺒﻠﺖ و ﻟﭙﺘﺎﭘﻤﻮﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ازش در ﻣﯿﺎن

  ﻫﻤﯿﻦ اﻻن داﺷﺘﻢ از ﻧﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪم :16: ۲ دﻗﯿﻘﻪ دراز ﮐﺸﯿﺪم ﯾﻪ ﻟﯿﻮان آب ﺧﻮردم ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ

  ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﯾﺪ آﯾـــــــﺎ؟ از ﻫﺮ دﺧﺘﺮی ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎس ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺧﻮردﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﻃﺮف ﻧﻤﯿﺪوﻧﻪ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ دارﻩ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص دارﻩ ﻣﺸﮑﻞ روﺣﯽ رواﻧﯽ دارﻩ !! ﻧﻬﺎﯾﺘﺶ ﻫﯿﭻ ﮐﺪوم ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﺠﻨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺸﯽ دادﺷﯿﺶ !! ﻻﻣﺼﺐ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻪ

  ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎم اﯾﻨﻪ ﮐﻪ . ﺑﺮم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ام زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ Glx ﻫﻤﯿﻦ وﺳﻂ ﻫﺎ ی ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻮﺷﯽ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ رو از ﺟﯿﺒﻢ در ﺑﯿﺎرم و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ sorry ﻣﻨﻢ ﺑﮕﻢ دارن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻨﺪﻧﺪ ﯾﻬﻮ ﮔﻮﺷﯽ ﯾﮑﯽ ﺷﻮن زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ وﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻨﻪ اش از ﺟﯿﺒﺶ در ﻧﯿﺎد . ﻣﻨﻢ ﯾﻪ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﺑﺰﻧﻢ و apple ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ دارن ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ |: !!!! ﺗﻮ اﻓﻖ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻢ

  ﺳﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮﺻﻤﻮ در ﻧﻤﯿﺎرﻩ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﻫﯿﭽﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﻢ و |: اوﻧﻮﻗﺖ ﺑﻐﻞ دﺳﺘﯿﻢ ﻫﯽ ﭘﯿﺲ ﭘﯿﺲ ﮐﻨﻪ ﺑﮕﻪ ﺑﺮﺳﻮن

  ﺗﺎزﻩ دﻗﺖ ﮐﺮدﯾﻦ ﺻﺪای ﻫﻤﻪ اﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ واﻧﺖ و ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻧﻮن ﺧﺸﮏ و ﻣﯿﻮﻩ |:و ﺿﺎﯾﻌﺎت آﻫﻦ ﭘﺎرﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺲ ؟

  اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻩ اﯾﺪ ؟ ﻣﺸﺮوط ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ؟ ﻫﯽ زرﺗﻮ زرت ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﯿﺨﻮرﯾﺪ ؟ ﺗﺮﺷﯿﺪﻩ اﯾﺪ؟ |: !!!ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﺤﻮﺗﺎن ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ |: !!! ﻣﺤﻮﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻒ (((((:smile: ﺑﺎ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ از وزارت ارﺷﺎد

  ﻛﺎﻟﺮي ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺴﺖ ﻛﺜﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻩ و درز ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ را ﺗﻨﮓ ﻣﻲﻛﻨﺪ!ﻣﻮاﻓﻘﯽ؟

  اﻻن از ﯾﻪ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﭙﺮﺳﯽ ﺗﻮرم ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ !ﻣﺜﻠﻪ ﮔﺎو ﻧﮕﺎت ﻣﯿﮑﻨﻪ. ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﻮن رو دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﻦ

  ﻫﯿﭽﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺲ ﺑﯿﺎی ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ اﺗﺎﻗﺘﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدﻩ ﺣﺎﻻ ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم و آﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ !!!..ﻧﻪ

  ... اﻣﺮوز ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮم اﻓﻖ |: دﯾﺪم ﻓﯿﻠﺘﺮﻩ |: ﺻﺪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺮﯾﺪ اﻓﻖ ﮐﺎراﺗﻮن ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﻪ اﻵن ﻣﻦ ﮐﺪوم ﮔﻮری ﺑﺮم ﻣﺤﻮ ﺑﺸﻢ؟ﻫﺎ؟

  ﻫﻤﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎرو ﺑﺮدن ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻣﻨﻮ ﻧﻤﯿﺨﻮاد
   
  ♥سایه♥، Merjhoi، ••ÐêMōn•• و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. ★ سونامی ★

  ★ سونامی ★ منم یکی از اون 1000 تام

  3,068
  9,272
  1,935
  هههههههههههه.......دمت هات :biggrin:
   
  ♥سایه♥ و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,105
  61,394
  دم شما هم جييييز نيكاجوووونم..!!!!
   
 4. عااااااالی بود
  :16::16::16::16::16::16::16::16::16::16:
  اﻣﺮوز ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮم اﻓﻖ |: دﯾﺪم ﻓﯿﻠﺘﺮﻩ |: ﺻﺪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺮﯾﺪ اﻓﻖ ﮐﺎراﺗﻮن ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﻪ اﻵن ﻣﻦ ﮐﺪوم ﮔﻮری ﺑﺮم ﻣﺤﻮ ﺑﺸﻢ؟ﻫﺎ؟
  جواب: تو افقم ولمون نمیکنن محو شیم دیدن نمیشه تو افق پیدامون کنن اینه که کلا بستنش نامردا
   
  ♥سایه♥ و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,105
  61,394
  قابل نداشت....!!!
   
  ♥سایه♥ و rezaco2196 از این پست تشکر کرده اند.
 6. :35:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,105
  61,394
  اورين....بخند تا دنيا بهت بخنده...!!!
   
 8. ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺧﻮدم ﮐﺪوم ﮔﻮری ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰم (:smile: ﻣﮕﻪ ﮐﺎدو ﻧﻤﯿﺨﻮای ﺷﻤﺎ ؟:35:
   
  ♥سایه♥ از این پست تشکر کرده است.
 9. :biggrin:
   
  ♥سایه♥ از این پست تشکر کرده است.