1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

نشانه ها و علامت هاي ارضاء شدن زنان

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 23, 2013 در انجمن مسائل زناشویی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی ارﺿﺎ ﺷﺪن زﻧﺎن

  ﻧﻮک ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺶ ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن ﺳﺮد ﯾﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﻧﻮک ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ زدن، ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪن و ادای ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺧﺎص ﺣﺎﮐﯽ از ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪﻩ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن، ﻗﻄﻌﺎ ارﺿﺎ .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

  اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ارﮔﺎﺳﻢ ﯾﮏ زﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺟﯽ از اﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺖ. اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ) ﮐﻪ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ(، ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﺻﺪاﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮب ارﺿﺎ .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

  ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ رود ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺗﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺪﻣﺎت واردﻩ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن روﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺨﻮاب رﻓﺖ، اﯾﻨﮑﺎر او را ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎزواﻧﺘﺎن را دورش .ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ او ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ

  ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻏﻮش ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ رﺳﯿﺪن زن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﻧﯿﺎز وی ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ و اﯾﻨﮑﻪ او را در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزوان ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ .اﺗﻤﺎم ﮐﺴﺐ ﻟﺬت او از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ

  ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻩ ﺑﺮود ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﭘﺲ از ﺳﮑﺲ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارﯾﺪ را آﻣﺎدﻩ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ او ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ راﻩ رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﻮن ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻟﺮزد. ﻟﺮزﯾﺪن ﭘﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮد وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎن را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دادﻩ اﯾﺪ. اﮔﺮ او ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺮود و آن ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن درﺳﺖ ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮی ﺟﻤﻊ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن را .ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دادﻩ اﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ

  ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﻣﻮردش ﺣﺮف ﻧﺰﻧﺪ اﮔﺮ، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر، ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﯾﺪ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﯽ ارادﻩ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﮐﺮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ، ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻣﯿﺰش ﻣﯽ ﮔﻔﺖ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد )ﻣﺜﻼ، ﭼﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ زدن ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی، ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ زدن، ﭼﻪ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد، ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدﻩ، ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ، ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ زﻧﯽ، ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ او را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ارﺿﺎ ﮐﺮدﻩ اﯾﺪ . …

  ﻟﺒﺨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ روزﻫﺎ ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻟﺒﺨﻨﺪ زﯾﺒﺎ را از ﺻﻮرﺗﺶ دور ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﭘﺸﺖ وی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺒﻮﺳﯿﺪش. ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آﻣﯿﺰش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻘﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ، ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آﻣﯿﺰش ،ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮد ﭘﻨﺠﻪ ﺑﮑﺸﺪ، ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ .ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼً راﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ. ﻣﺎ ﻣﺮدان ﺳﺎدﻩ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ، در ﻣﻮرد زﻧﺎن اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ را ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺮﯾﺪ، ﭘﺲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ زن ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻧﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ،داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺎرﺗﺎن اﺳﺘﺎد ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ
   
  MR.Nimasr، Ghazal71، setareh و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. *امين*

  *امين* *امین*

  8,444
  23,248
  1,251
  خواهش مند است . بدلیل طیفه سنی پایین بچه ها از قرار دادنه این این گونه مطالب پرهیز کنید .
   
  MR.Nimasr، mehrnaz joon، setareh و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  امين جان اين دقيقا دستوره سامانه
  مطلب علمي
  اين مطلب نه بده نه فيلتر
   
  MR.Nimasr، mehrnaz joon، setareh و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. *امين*

  *امين* *امین*

  8,444
  23,248
  1,251
  خواهره عزیزم
  مطلب هم علمیه . هم آموزنده . هم بدرد خور . اصلا همه چی تمام
  ولی بدرد طیف سنی و در شرایطه خاص میخورد .
  پس کمی دقت شود . چی و برای کی گذاشته می شود
   
  MR.Nimasr، mehrnaz joon، setareh و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  داداش كلم اينو بدون همه بچه هاي انجمن همه چيو از خفظن....لااقل بزار يكم علميشو هم بدونند....
   
  MR.Nimasr، mehrnaz joon، setareh و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. *امين*

  *امين* *امین*

  8,444
  23,248
  1,251
  داداش کلم خودتی !!!:roflmao

  نکنید این کارهارو . حتی یک نفر هم به گناه بیفتد از این بچه ها گناهی نابخشودنی داره . چون فکر نمیکنم هیچکدام از بچه های اینجا در رده سنی ازدواج و این گونه مسائل باشد
  من در سنه ازدواج هستم و دارم براش اقدام میکنم . بقیه اکثرا 4 الی 7،8 سال کوچک تر از من اند . خوب نیست .
  من وظیفه ی خودم رو انجام دادم . خواه پند گیرید . خواه ملال
   
  MR.Nimasr، mehrnaz joon، setareh و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اون عكسا و ويديو هايي كه فرت فرت با فيلتر شكنا ميكيرن كناه داره نه اين
  اين نظر منه
   
  MR.Nimasr، setareh و rezaco2196 از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. *امين*

  *امين* *امین*

  8,444
  23,248
  1,251
  :giggle:
  هرجور دوست داری!!!
   
  MR.Nimasr، setareh، rezaco2196 و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. *امين*

  *امين* *امین*

  8,444
  23,248
  1,251
  :giggle:
  هرجور دوست داری!!!
   
  MR.Nimasr، setareh و rezaco2196 از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  امين جون پسراي انجمن كه اكثر تو سن ازدواجن
  دخترا هم كه خودشون از ده سالكي اينا رو ميدونند پس جاي هيچ بحثي نيست.
   
  MR.Nimasr، sara.f، Tara_626 و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.