1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

ميوه هاي چربي سوز

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 24, 2013 در انجمن بهداشت و سلامتی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻗﻨﺪ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻻﻏﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن درﺑﺎرﻩ ﻣﯿﻮﻩ

  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮدﯾﺪ؟آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟

  (NEGATIVE CALORIE FOODS) " ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺮی ﻣﻨﻔﯽ

  ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد،اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪن اﻧﺮژی

  ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺪن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻟﺮی زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ذﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﺪ.ﭘﺲ

  ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ و ذﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

  دارای ﭼﺮﺑﯽ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ،ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات،ﮐﺎﻟﺮی،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و اﻣﻼح ﻫﺴﺘﻨﺪ.وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ،ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎیﺑﺪن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ

  آﻧﺰﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ

  ﮐﺎﻟﺮی ﻣﻨﻔﯽ، ﻏﺬاﻫﺎیﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و اﻣﻼح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮد ﻣﯽ

  ﺷﻮﻧﺪ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺮژی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﯽ ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ  ﮐﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻠﺶ

  در

  .ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﭘُﺮﮐﺎﻟﺮی و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﺗﻨﻘﻼت، ﭼﯿﭙﺲ و ... را ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ

  ﯾﺎﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮز ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ و (NEGATIVE CALORIE FOODS) ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺮی ﻣﻨﻔﯽ  اﺳﻔﻨﺪ  :ﺳﺒﺰی ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

  5  :از ﺳﺒﺰی ﻫﺎ

  – ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ – ﭼﻐﻨﺪر – ﮐﻠﻢ – ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ – ﻫﻮﯾﺞ - ﮔﻞ ﮐﻠﻢ – ﮐﺮﻓﺲ – ﮐﺎﺳﻨﯽ – ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ – ﺧﯿﺎر – ﺷﺎﻫﯽ

  .ﺳﯿﺮ – ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺒﺰ – ﮐﺎﻫﻮ – ﭘﯿﺎز – ﺗﺮﺑﭽﻪ – اﺳﻔﻨﺎج– ﺷﻠﻐﻢ و ﮐﺪو ﺳﺒﺰ اﺳﺖ

  :از ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ

  – ﺳﯿﺐ – زﻏﺎل اﺧﺘﻪ – ﻃﺎﻟﺒﯽ و ﮔﺮﻣﮏ – ﮔﺮﯾﭗ ﻓﻮروت – ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش – اﻧﺒﻪ – ﭘﺮﺗﻘﺎل – ﻫﻠﻮ – آﻧﺎﻧﺎس – ﺗﻤﺸﮏ  ﭘﯿﺞ رﻧﮏ ﮔﻮﮔﻞ  .ﺳﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ – ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ –
   
  مهربون، ya30 joon، اتنا .. و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. Sonya

  Sonya حس خوبيه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تـــو پس زده

  10,221
  58,696
  33,823
  مرسي:20
   
  barfi و setareh از این پست تشکر کرده اند.
 3. setareh

  setareh ღشرمنده دستای پینه بسته پدرممღ

  10,645
  64,033
  89,649
  ممنون.
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  :110
  :110:
   
  Sonya از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  :22:
   
 6. setareh

  setareh ღشرمنده دستای پینه بسته پدرممღ

  10,645
  64,033
  89,649
  خواهش عزیزم.:232:
   
 7. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,664
  2,572
  مرسی ، فکر جیبمونم کردی با این ارزونی!!!:biggrin: