1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

ميوه هاي چربي سوز

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 24, 2013 در انجمن بهداشت و سلامتی

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,800
  56,639
  48,059
  ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻗﻨﺪ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻻﻏﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن درﺑﺎرﻩ ﻣﯿﻮﻩ

  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮدﯾﺪ؟آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟

  (NEGATIVE CALORIE FOODS) " ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺮی ﻣﻨﻔﯽ

  ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد،اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪن اﻧﺮژی

  ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺪن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻟﺮی زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ذﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﺪ.ﭘﺲ

  ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ و ذﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

  دارای ﭼﺮﺑﯽ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ،ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات،ﮐﺎﻟﺮی،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و اﻣﻼح ﻫﺴﺘﻨﺪ.وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ،ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎیﺑﺪن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ

  آﻧﺰﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ

  ﮐﺎﻟﺮی ﻣﻨﻔﯽ، ﻏﺬاﻫﺎیﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و اﻣﻼح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮد ﻣﯽ

  ﺷﻮﻧﺪ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺮژی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﯽ ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ  ﮐﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻠﺶ

  در

  .ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﭘُﺮﮐﺎﻟﺮی و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﺗﻨﻘﻼت، ﭼﯿﭙﺲ و ... را ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ

  ﯾﺎﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮز ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ و (NEGATIVE CALORIE FOODS) ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺮی ﻣﻨﻔﯽ  اﺳﻔﻨﺪ  :ﺳﺒﺰی ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

  5  :از ﺳﺒﺰی ﻫﺎ

  – ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ – ﭼﻐﻨﺪر – ﮐﻠﻢ – ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ – ﻫﻮﯾﺞ - ﮔﻞ ﮐﻠﻢ – ﮐﺮﻓﺲ – ﮐﺎﺳﻨﯽ – ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ – ﺧﯿﺎر – ﺷﺎﻫﯽ

  .ﺳﯿﺮ – ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺒﺰ – ﮐﺎﻫﻮ – ﭘﯿﺎز – ﺗﺮﺑﭽﻪ – اﺳﻔﻨﺎج– ﺷﻠﻐﻢ و ﮐﺪو ﺳﺒﺰ اﺳﺖ

  :از ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ

  – ﺳﯿﺐ – زﻏﺎل اﺧﺘﻪ – ﻃﺎﻟﺒﯽ و ﮔﺮﻣﮏ – ﮔﺮﯾﭗ ﻓﻮروت – ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش – اﻧﺒﻪ – ﭘﺮﺗﻘﺎل – ﻫﻠﻮ – آﻧﺎﻧﺎس – ﺗﻤﺸﮏ  ﭘﯿﺞ رﻧﮏ ﮔﻮﮔﻞ  .ﺳﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ – ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ –
   
  مهربون، ya30 joon، اتنا .. و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. Sonya

  Sonya حس خوبيه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تـــو پس زده

  10,226
  58,627
  33,666
  مرسي:20
   
  barfi و setareh از این پست تشکر کرده اند.
 3. setareh

  setareh ღشرمنده دستای پینه بسته پدرممღ

  10,648
  63,801
  89,281
  ممنون.
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,800
  56,639
  48,059
  :110
  :110:
   
  Sonya از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,800
  56,639
  48,059
  :22:
   
 6. setareh

  setareh ღشرمنده دستای پینه بسته پدرممღ

  10,648
  63,801
  89,281
  خواهش عزیزم.:232:
   
 7. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,516
  2,392
  مرسی ، فکر جیبمونم کردی با این ارزونی!!!:biggrin: