1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

ميم...مثله مرد...!!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 12, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  !!دﯾﺪیﮐﻪ ﺳﺨــــﺖ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪون ﻣــــــــــﻦ ؟ !! دﯾﺪی ﺻﺒﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺐ ﻫﺎﺑﺪون ﻣـــــــــﻦ …اﯾﻦ ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ ﺑــــــــﯽ وﻗﻔﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ …ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣــــــﻦ …ﺑﺪون ﻣــــــﻦ !!!… دﯾــــــﺮوز ﮔﺮ ﭼﻪ ﺳـــــــﺨﺖ اﻣﺮوزم ﻫﻢﮔﺬﺷﺖ ﻃﻮری ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻓﺮدا ﺑﺪون ﻣــــــﻦ !!! ﻫﻪ
   
  SHAPARAK، ya30 joon، مهربون و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. :cry:
   
  ya30 joon و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ،اﯾـﻦ روزﻫـﺎ

  ،ﺑـﺎ ﺗـﻮ

  ،ﺑـﻪ وﺳـﻌـﺖ ﺗـﻤـﺎم ﻧـﺪاﺷـﺘـﻪ ﻫـﺎﯾـﻢ

  …ﺣـﺮف دارم

  ،اﻣـﺎ ﻣـﺠـﺎﻟـﯽ ﻧـﯿـﺴـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻨـﺸـﯿـﻨـﯽ ﺑـﻪ ﭘـﺎی اﯾـﻦ ﻫـﻤـﻪ ﺣـﺮف

  ،دﻟـﻢ ﺗـﻨـﮓ اﺳـﺖ

  …ﻓـﻘـﻂ ﺑـﺮای ﺣـﺮف زدن ﺑـﺎ ﺗـﻮ

  …دﯾـﮕـﺮ ﻧـﻤـﯿـﺪاﻧـﻢ ﭼـﻪ ﮐـﻨـﻢ، ﯾـﺎ ﭼـﻪ ﺑـﮕـﻮﯾـﻢ

  ،ﺧـﺴـﺘـﻪ ام

  …ﮐـﻤـﯽ ﻫـﻢ ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ… ﻓـﺮاﺗـﺮ از ﺗـﺼـﻮرت

  …ﺳـﺨـﺖ اﺳـﺖ ﺑـﺮاﯾـﻢ ﺗـﻮﺻـﯿـﻔـﺶ

  ،ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﻧـﻤـﯿـﺪاﻧـﻢ

  دﯾـﺪﻩ ای درﻣـﺎﻧـﺪﮔـﯽ و ﺑـﯽ ﻗـﺮاری ﻫـﺎی ﻣﻦ را ﯾـﺎ ﻧـﻪ…؟

  ﺑـﻐـﺾ ﻓـﺮو ﺧـﻮردﻩ در ﮔـﻠـﻮﯾـﻢ

  ﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﮔـﯿـﺮی ﻫـﺎی دل ﺑـﯽ ﻗـﺮارم

  …،و ﯾـﺎ…ﻏـﻢ ﻧـﻬـﻔـﺘـﻪ در ﻧـﮕـﺎﻫـﻢ

  ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﻗـﺴـﻢ

  …ﻫـﯿـﭻ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﻫـﺎ، دﯾـﺪن ﻧـﺪارد

  . . . ﺑﺎﻫــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻢ

  ﮐﻨــﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ ﺗﺎ ﮐـــﯽ !؟ﺗﺎ وﻗﺘـــﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺣﺘــﯿﺎج دارﻧﺪ …از ﭘﯿﺸــﺖ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﯾﮏ روز ؛ ﮐﺪام روز ؟

  وﻗﺘﯽ ﮐﺴــﯽ!

  … ﺟﺎﯾﺖ آﻣﺪ

  دوﺳﺘﺖ دارﻧﺪ ؛ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ !؟ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای دوﺳــﺖ داﺷـﺘﻦ ﭘﯿــﺪا ﮐﻨـﻨﺪ : ﻣﯿﮕﻮﯾــﻨﺪ.…

  ﻋﺎﺷــﻘﺖ

  ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻪ ……ﻓﻘﻂ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑــــــﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮد !و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزی ..ﺑﺎﻫــﻢ ﺑﻮدن

  ﺑﯿــــﺎ

  ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺸﺐ ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ

  ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﺴﺖ

  و ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﯿﺪ

  اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﻮ آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ

  اﻣﺎ ﻣﻦ آن را ﻓﻼﮐﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ و ﺑﺲ

  اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎدی ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد

  ﻫﻨﻮز ﺳﺮدرﮔﻤﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮرا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ

  آﯾﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزی ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ

  اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽو ﻏﻢ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﻨﺎ دارد

  ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﯽ روح

  ﺣﺘﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ ای در آن ﭘﺮ ﻧﻤﯿﺰد

  ﺣﺘﯽ ﺻﺪای ﺧﻨﺪﻩ ی ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

  ﻓﻘﻂ ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ ی ﻣﻦ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد

  !...ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
   
  SHAPARAK، Nayereh، ya30 joon و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  !!...ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺷﺎد ﺑﻨﻮﯾﺲ !!...ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ درد دارﻧﺪ !!...و ﻣﻦ ﯾﺎد ﻣﺮدی ﻣﯽ اﻓﺘﻢ ، ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺎﻟﻮﻧﺶ !!...ﮔﻮﺷﻪ ی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎد ﻣﯿﺰد !...اﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺧﯿﺲ
   
  SHAPARAK، Nayereh، ya30 joon و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. Seyed Mahdi

  Seyed Mahdi من عاشق محمد (ص )هستم....

  1,859
  5,964
  1,457
  :222: :134: :222:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 6. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,664
  2,572
  کوبیدم کل لایکاشو!!! به احترام زیبایی های متنش با اینکه وقت نداشتم همشونو بخونم اما لایکاشو میکوبم تا به محض ارسال جدید دوباره بیام متنا رو بخونم اگه وقت کردم با تمام وجووود.
  مرسی.thumbsup
   
  ya30 joon و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اين لطفت زياده الوين كه توان تشكر ندارم...پس سكوت رو انتخاب ميكنم...:110:
   
  مهربون از این پست تشکر کرده است.
 8. فاطی اشکم دراومد خیلی قشنگ بودن مرسی عزیزم:cry::cry::20:222:
   
  SHAPARAK، Nayereh و barfi از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  قربونت برم ....فداي اون اشكات....:110:
   
  ya30 joon از این پست تشکر کرده است.
 10. :inlove:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.