1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

مهمان هفته پانزدهم صندلی داغ ".atena."

شروع موضوع توسط Shiva ‏Jul 30, 2013 در انجمن صندلی داغ

وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.
 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  اﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﯿﻨﻢ رو ﺻﻨﺪﻟﻲ داغ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ازم ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ ﭼﯿﻪ؟

  ﯾﻚ ﺳﻮال از ﺧﻮدت ﺑﭙﺮس و ﺟﻮاﺑﺶ را ﻫﻢ ﺑﺪﻩ

  ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻃﻌﻤﯽ دوﺳﺖ داری؟

  دوغ، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ، دﻟﺴﺘﺮ؟

  ﺑﻬﻢ ﺑﺨﻮاي ﻛﺎدو ﺑﺪي ﭼﻲ ﻣﯿﺪي؟

  ﺧﻮﻧﺘﻮن ﭘﺸﻪ دارﻩ؟
   
  ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  :ﻧﻈﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت

  اﯾﺮان

  دﻧﯿﺎ

  ﺗﻬﺮان

  ﺧﺪا

  ﺗﺎرﯾﺦ

  ﺗﻤﺪن

  ﺳﻔﺮ

  زﻣﯿﻦ

  آﺳﻤﻮن

  ﺟﻨﮕﻞ

  ﮐﻮﯾﺮ

  ﺳﺘﺎرﻩ

  ﻣﺎﻩ

  ﺧﻮرﺷﯿﺪ

  ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
   
  ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  31- ﭼﻪ ﻏﺬاﯾﯽ رو دوﺳﺖ داری؟

  32- ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﻼﻗﻪ داری ؟

  33- ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮی ﺟﻤﻊ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردی ؟

  34-ﻧﻈﺮت درﻣﻮرد ﻣﻦ؟
   
  ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  21-ﺳﺮﯾﻊ دوﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ؟

  22-ﺑﺎرون رو ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داری ﯾﺎ ﺑﺮف؟

  23- ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اوﻣﺪی

  24- ﭼﺸﺎت ﭼﻪ رﻧﮕﯿﻪ ؟

  25- ﺑﺮادر داری ؟ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ؟

  26- ﺧﻮاﻫﺮ داری ؟ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ؟

  27- ادم ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻨﯽ ؟

  28- ﮐﺪوم ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ رو دوﺳﺖ داری ؟

  29- اﺳﻢ ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺖ ﭼﯿﻪ ؟

  30- ﭼﻪ رﻧﮕﯽ رو دوﺳﺖ داری؟
   
  ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  11-ﭼﻪ ﮐﺘﺎﺑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﻧﯽ؟

  12-ﺑﭽﻪ ﺑﻮدی دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ﭼﯿﮑﺎرﻩ ﺑﺸﯽ؟

  13-اﻻن ﭼﯽ؟

  14-دوﺳﺖ داری ﮐﺎدو ﺗﻮﻟﺪ ﭼﯽ ﺑﻬﺖ ﺑﺪن؟

  15-ﻣﻌﯿﺎرت ﺑﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮت؟

  16-ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺣﺴﻮدﯾﺖ ﺑﺸﻪ؟

  17-وﻟﺨﺮﺟﯽ ﯾﺎ ﺧﺴﯿﺲ؟

  18-رﻧﮓ ﭼﺸﻤﺎت؟

  19-ﺷﺐ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺳﺘﺎرﻩ؟

  20-ﺑﻪ ﻧﻈﺮت ﭼﻘﺪ ﭘﻮل ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ادﻣﺎ ﻣﻬﻤﻪ؟
   
  ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  1-ﺑﭽﻪ ﭼﻨﺪم ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﺴﺘﯽ؟

  2-ﮐﺪوم ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داری؟

  3-ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ؟

  4-ﮐﺪوم ﮐﺸﻮر رو ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داری؟

  5-از ﭼﻪ رﻧﮕﯽ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯿﺎد؟

  6-ﺳﻦ ازدواج و ﮐﯽ ﻣﯽ دوﻧﯽ؟

  7-ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮی ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎت؟

  8-زود ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﯽ ﯾﺎ دﯾﺮ؟وﻗﺘﯽ ﺷﺪی ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟

  9-ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺧﻼﻗﺖ؟

  10-ﺑﭽﻪ ﺑﻮدی دﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺟﺎی ﮐﺪوم ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺘﺮای ﮐﺎرﺗﻮﻧﺎ ﺑﺎﺷﯽ؟دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ
   
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  1-اول از ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮت در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﭼﯿﻪ؟

  2-ﺑﺎ ﮐﯽ ﺗﻮی اﻧﺠﻤﻦ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﯽ؟

  3-ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ از ﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟

  4-ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﯽ ﺑﻮد؟

  5-ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ آﺑﯽ؟

  6-اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ اس ام اس؟

  7-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺖ ﺧﻮش ﻣﯿﮕﺬرﻩ ؟

  8-ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ دﻩ ﯾﮑﯽ رو اﻧﻨﺘﺨﺎب ﮐﻦ ؟

  9-راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻠﺪی؟ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺪﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪم؟

  10-ﭼﻪ ﮐﺴﯽ رو از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داری؟

  11-ﻧﻮشاﺑﻪ ﺳﯿﺎﻩ دوﺳﺖ داری ﯾﺎ ﻣﺸﮑﯽ؟؟
   
  ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  1.ﻫﺪﻓﺖ از اﻣﺪن ﺑﻪ ﻧﺖ ﭼﯿﻪ؟

  2. ﻫﺪﻓﺖ از ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﭼﯿﻪ؟

  3.ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت و ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ اﻧﺠﻤﻦ رو در ﭼﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ؟

  4.ﻧﻈﺮت درﺑﺎرﻩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﭼﯿﻪ؟

  5.ﻣﻨﻮ در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻦ
   
  ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده است.
 9. mahsa.p

  mahsa.p بی حوصله

  799
  4,017
  406
  1.چند تا دوس پسر داشتی؟
  2.تاحالاخیانت کردی؟
  3.ی اتفاق خوب و بد تو زندگیت؟
  4.چ کادویی بیشتر دوس داری؟
  5.باکی توانجمن خیلی صمیمی وراحتی؟
  6.چ چور اخلاقی رو دوس داری؟
  7.من چطوریم از نظرتو؟:unsure:
   
  ••ÐêMōn•• و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 10. sara

  sara ♥ مـــلـــکــه انـجـمـن ♥

  3,121
  7,372
  1,029
  سلام
  میبینم که رو صندلی نشستی به سوالام که جواب ندادی:sneaky::biggrin:
  نوبت منه
  1.رفیق بازی ایا؟؟
  2.یه تیکه از ترانه اهنگی که خیلی دوس داری بنویس
  3.من و چندتا دوست داری؟؟
  4.من چندتا تورو دوس دارم؟؟
  5.به نظرت چرا اینجا شده انجمن همسریابی؟؟؟
  6.به نظر امین و برفی این سوالارو از کجاشون درمیارن؟؟
  ۷.هدفشون از این سوالا چیه؟؟؟؟
  8.از اینکه اذیتشون کنی لذت میبری؟؟
  ۹.دوس داری چجوری اذیتشون کنی؟؟؟:16:
  فعلا اینارو جواب بده تا بعد :wink:
   
  ••ÐêMōn•• و barfi از این پست تشکر کرده اند.
وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.