مهمان هفته دوازدهم صندلی داغ"nazanin"

شروع موضوع توسط MahD!ye ‏Jun 15, 2013 در انجمن صندلی داغ

وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.
 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  ‏Jun 13, 2013
  375
  1,036
  295
  زن
  :ﻫﺮ ﻛﺪوم از اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺷﻜﻠﻚ
  ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮﻓﻲ
  ﻛﻠﻮﭼﻪ ﺧﺎﻧﻢ
  ﺷﯿﻮا
  اﺗﻨﺎ
  ﯾﺎﺳﻲ
  راﺿﯿﻪ
  ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ
  ﻣﺠﺘﺒﻲ
  اﻫﺮﯾﻤﻦ
  ﻣﺮﺿﯿﻪ
  ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ
  ﺳﺮزﻣﯿﻦ ارزو
  ﺷﺎﭘﺮك
  ﻣﻬﺮﺑﻮن
  رﺿﺎ
   
  barfi، magid202020، Angry و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  ‏Jun 13, 2013
  375
  1,036
  295
  زن
  !1.ﻓﻚ ﻣﯿﻜﻨﻲ ﻛﻲ ﺑﯿﺸﺎر از ﻫﻤﻪ ازت ﺳﻮال ﻛﻨﻪ؟ !
  2.ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪ ﺳﻮال ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ؟ !
  3.ﺑﻌﺪش ﻛﻲ؟ !
  4.دوﺳﺖ داري ﻛﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازت ﺳﻮال ﻛﻨﻪ؟
  !5.ﭼﺠﻮر ﺳﻮاﻻﯾﻲ دوﺳﺖ داري؟ !
  6.ﻓﻚ ﻣﯿﻜﻨﻲ روزي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﺑﺪي؟
  !7.ﻛﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻟﺠﺘﻮ در ﻣﯿﺎرﻩ؟
   
  barfi، magid202020 و Nayereh از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  ‏Jun 13, 2013
  375
  1,036
  295
  زن
  !1.ﻣﺘﺮو ﯾﺎ ﺧﻂ واﺣﺪ؟
  !2.ﻣﺘﺮو ﻛﻲ ﻣﯿﺎد ﻣﯿﺎﻧﻪ؟
  !3.ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻛﺎروان رﻓﺘﻲ ﺳﻔﺮ؟
  !4.ﻛﺠﺎ؟
  !5.ﺑﻬﺖ ﺧﻮش ﻛﺬﺷﺖ؟ !
  6.ﻛﺠﺎ دوﺳﺖ داري ﺑﺮي؟
  اﯾﺮان
  :ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
  !7.ﻛﺠﺎﻫﺎي اﯾﺮان رﻓﺘﻲ؟
  !8.ﻛﺪوم ﻛﺸﻮر ﻫﺎ رﻓﺘﻲ؟
  !9.ﻛﺠﺎي اﯾﺮان رو ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داري؟ !10.دﻟﯿﻞ؟
   
  barfi، magid202020 و Nayereh از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  ‏Jun 13, 2013
  375
  1,036
  295
  زن
  !1.ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎن راﺣﺖ ﺗﺮي ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ؟ !2.دوﺳﺖ داﺷﺘﻲ ﺗﻚ دختر ﻧﺒﻮدي؟ !3.آﺑﺠﻲ ﯾﺎ داداش؟ !4.ﻛﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﺘﯿﺎت ﻫﻤﺮاﻫﺘﻪ؟ !5.واﺳﻪ ﻛﻲ دردو دل ﻣﯿﻜﻨﻲ؟ !6.ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﻛﻲ آروم ﻣﯿﺸﻲ؟ !7.آﺧﺮﯾﻦ دﻓﻌﻪ اي ﻛﺴﯿﻮ ﺑﻮﺳﯿﺪي ﻛﻲ ﺑﻮد؟ !8.ﻛﻲ ﺑﻮد؟ !9.دوﺳﺖ داري.ﻛﻲ ﺑﻮﺳﺖ ﻛﻨﻪ؟ !10.ﭼﺠﻮر ﺑﻮﺳﻪ اي دوﺳﺖ داري؟
   
  barfi، magid202020 و Nayereh از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  ‏Jun 13, 2013
  375
  1,036
  295
  زن
  !1.اﺧﺮﯾﻦ دﻓﻌﻪ اي ﻛﺮﯾﻪ ﻛﺮدي؟ !2.ﭼﺮا؟ !3.ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻮد؟ !4.ﻛﻲ ﺑﻮد؟ !5.زﯾﺎد ﻛﺮﯾﻪ ﻣﯿﻜﻨﻲ ﯾﺎ ﻛﻢ؟ !6ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻛﺮﯾﻪ رو واﺳﻪ ﻛﻲ ﻛﺮدي؟ 7.ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﻜﻲ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﺎدي اﺷﻚ !ﺑﺮﯾﺰي؟!اﻛﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻲ و ﭼﺮا؟ !8.ﻓﻚ ﻣﯿﻜﻨﻲ اﺷﻚ ﻫﯿﭽﻜﺴﻮ ﺗﻮ اﻧﺠﻤﻦ در اوردي؟ !ﻛﻲ و ﭼﺮا؟ 9.اﺧﺮﯾﻦ دﻓﻌﻪ اي ﻛﻪ اﺷﻚ ﻛﺴﻲ رو در اوردي ﻛﻲ !ﺑﻮد؟ 10.ﻓﻚ ﻣﯿﻜﻨﻲ اﻻن ﻛﺴﻲ دارﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮت اﺷﻚ !ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ؟
   
  barfi، magid202020 و Nayereh از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  ‏Jun 13, 2013
  375
  1,036
  295
  زن
  !1.ﭼﻪ ﺷﺎﻣﭙﻮﯾﻲ ﻣﯿﺰﻧﻲ؟ !2.ﻣﺪل ﻣﻮﻫﺎت؟ !3اﺧﺮﯾﻦ دﻓﻌﻪ اي رﻓﺘﻲ اراﯾﺶ ﻛﺎﻩ؟ !4.ﻧﺮخ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﻮ ﭼﻨﺪﻩ؟ !5.اﺳﻢ اراﯾﺸﻜﺎﻫﻲ ﻣﯿﺮي؟ !6.رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎت ﭼﻄﻮرﻩ؟ !7.دوﺳﺖ داﺷﺘﻲ ﻣﻮﻫﺎت ﭼﺠﻮري ﺑﺎﺷﻦ؟ !8.ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﻲ ﻣﻮﻫﺎت ﺑﭽﻪ ﺑﻮدي ﺧﯿﻠﻲ ﺟﯿﻜﺮ ﺑﻮدن؟
   
  barfi، magid202020 و Nayereh از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  ‏Jun 13, 2013
  375
  1,036
  295
  زن
  1.ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻟﺠﺘﻮ در ﻣﯿﺎرﻩ دوﺳﺖ داري ﺑﺎﻫﺎش !ﭼﯿﻜﺎر ﻛﻨﻲ؟ !2.ﻟﺞ ﻛﺴﻲ رو در اوردي؟ !3.ﻛﻲ؟ !4.ﻛﺠﺎ؟ !5.ﭼﺮا؟ !6.ﭼﯿﻜﺎرت ؟ 7.ﻓﻚ ﻣﯿﻜﻨﻲ ﻟﺞ ﻛﺴﻲ رو در اوردن ﭼﻘﺪر ﺣﺎل !ﻣﯿﺪﻩ؟
   
  magid202020 و Nayereh از این پست تشکر کرده اند.
 8. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  ‏Jun 13, 2013
  375
  1,036
  295
  زن
  بقیه باشه عصر :34:
   
  Nayereh از این پست تشکر کرده است.
 9. Sonya

  Sonya حس خوبيه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تـــو پس زده

  ‏Jan 22, 2013
  10,221
  58,621
  33,755
  زن
  1- آهنگ و سبك موسيقي مورد علاقت؟
  2- خواننده مورد علاقه؟
  3- بهترين دوستات تو سايت؟
  4- رنگ مورد علاقه؟
  5- پرسپوليس يا استقلال؟
  6- بارسلونا يا رئال مادريد؟
  7- مسي يا رونالدو؟
  8- قصدت از عضو شدن در انجمن؟ چجوري با سايت آشنا شدي؟
  9- از آواتار كي خوشت مياد؟
  10- چرا اومدي روي اين صندلي نشستي؟
   
  همين حوالي و Nayereh از این پست تشکر کرده اند.
 10. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  ‏Jun 13, 2013
  375
  1,036
  295
  زن
  سونیا جونم سوالای بچه های دیگه رو کپی نکن گلم،من این سوالو پرسیدم،چون قبلا تو صتدلی داغای دیگه هم خودم طرحش کردم،از س الای این انجمن کپی نکن!
  نازی تو هم ب این ح نده اخه اولین سوالی من ازت کردم همینه!
   
  Nayereh از این پست تشکر کرده است.