1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

مهمان هفته دهم صندلی داغ"barfi"

شروع موضوع توسط Shiva ‏Mar 30, 2013 در انجمن صندلی داغ

وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.
 1. !1.ادﮐﻠﻦ و ﻋﻄﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺖ؟ !2.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺪی؟ !3.ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺖ؟ !4.ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﺮد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺖ؟ !5.ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮔﺮم ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺖ؟ !6.ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺖ؟ !7.ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺖ؟ 8.ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺖ؟!)ﺷﮏ ﻧﮑﻦ رﻓﺴﻨﺠﺎن ( !9.ﺗﯿﻢ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺖ ؟ (10.ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺖ)ﺷﮏ دارم اﺻﻼ ﺑﺒﯿﻨﯽ
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 2. 1.اﮔﻪ ﺑﮕﻦ ﻓﺮدا ﻣﯿﻤﯿﺮی ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ !2.اﻣﺸﺐ ﺷﺎم ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮری؟ !3وﻧﺖ ﻣﯿﺎی؟ !4.ﮐﯽ رو واﺳﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻐﻞ ﻣﯿﮑﯿﻨﯽ؟ !5.ﮐﯿﻮ ﺑﻮس؟ !6.از اﯾﻦ ﭼﻘﺪر ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯿﺸﯽ؟ !7.اﮔﻪ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ روﺑﺒﺮی ﮐﯿﻮ ﻣﯿﺒﺮی؟ 8.دوﺳﺖ درای ﭼﻄﻮر ﺑﻤﯿﺮی!؟ !9.دوﺳﺖ داری ﻃﻮر ﻧﻤﯿﺮی؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 3. 1. ﺗﻮ ﻫﻔﺘﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯽ ﭘﺸﯿﻤﻮن !ﺷﯽ؟ !2.ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﭘﺸﯿﻤﻮن ﺷﯽ؟ !3.ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮی ﭘﺸﯿﻤﻮن ﺷﯽ؟ !4.ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺸﯿﻤﻮﻧﯽ زﻧﺪﮔﯿﺖ؟ !5.آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺸﯿﻤﻮﻧﯿﺖ؟ 6.ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﯽ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮ اﻧﺠﻤﻦ از ﮐﺎرای ﮔﺬﺷﺘﻪ !ش ﭘﺸﯿﻤﻮن ﺗﺮﻩ؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 4. !1.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ اﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﺖ داد؟ !2.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ای ﮔﺮﻓﺘﯽ؟ !3.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ای دادی؟ !4.ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﺷﻤﺎرﻩ دو؟ !5.ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﺷﻤﺎرﻩ ﺳﻪ؟ !6.ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺷﻤﺎرﻩ دو؟ !7.ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺷﻤﺎرﻩ ﺳﻪ؟ !8.دوﺳﺖ داری ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﮐﯽ ﺑﻬﺖ ﮐﺎدو ﺑﺪﻩ؟ !9.اﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮام ﺑﺮات ﯾﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮم ﭼﯽ ﺑﺎﺷﻪ؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 5. !1.ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ زﯾﺮاب ﮐﺴﯽ رو ﺑﺰﻧﯽ؟ 2وﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺑﺘﻮﻧﯽ زﯾﺮاﺑﻪ ﮐﺴﯽ رو ﺑﺰﻧﯽ وﻟﯽ !ﻧﺰدی؟ !3.ﺗﺎﺣﺎﻻ زﯾﺮاﺑﺘﻮ ﮐﺪوم ﺑﭽﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ زدن؟ !4.ﺗﺎﺣﺎﻻ زﯾﺮاﺑﻪ ﻣﻨﻮ ﮐﺴﯽ ﺟﻠﻮت زدﻩ؟ !5.اﺻﻼ زﯾﺮاب زﻧﯽ ﺧﻮﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﺪ؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 6. !1ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﯿﻦ؟ !2ﭼﺮا اﯾﻨﺠﻮری ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 7. -1-ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎاﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺴﺎز: ﺳﻮﺳﮏ --ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ--ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ- ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ-- ﺧﻮرد-- ﺻﻨﺪﻟﯽ داغ----ﺗﻨﺒﻞ 2.-اﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ دودوﺗﺎ ﻣﯿﺸﻪ 4 ﺗﺎ ﯾﺎ 5 ﺗﺎ؟ 3.ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﯾﺪ؟و ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟ 4.ﺑﻨﻈﺮت ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ 5.اﮔﻪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻦ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ رو درﺟﻬﺎن ﺑﮑﺸﯽ ﮐﯿﻮ ﻣﯿﮑﺸﯽ؟ 6. 150 ﺳﺎل دﯾﮕﻪ در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻰ؟)ﺗﺎ (ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻩ ﺑﻮدى؟ 7.-دﺳﺖِ ﺑﺰن ﻫﻢ دارى؟ 8.ﮔﻪ آرﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﯿﺎرو ﻣﯿﺰﻧﻰ؟ 9.ﺷﺪﻩ ﻫﻤﯿﻨﺎﻫﺎ ازت ﺷﻜﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻦ؟ 10.اﯾﻨﺠﻮر ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻮاب ﺑﺎزﭘﺮﺳﺎ رو ﭼﻰ ﻣﯿﺪى؟ 11. ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ از زﻧﺪان ﻓﺮار ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻰ؟ !12.ﺗﺎﺣﺎﻻ دﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﺰﻧﯽ؟ !13.اﻻن ﮐﯿﻮ ﻣﯿﺨﻮای ﺑﺰﻧﯽ؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 8. !1.ﺗﻮ دوﺳﺘﻲ ﺗﺎ ﻛﺠﺎش ﻫﺴﺘﻲ؟ !2.ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ؟ !3.ﺗﺎ ﺳﺮ ﯾﺨﭽﺎل؟ 4..ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ اﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ داغ ﭼﯿﻪ؟؟؟؟؟ !5.. راﺳﺘﯽ ﺷﺎم ﭼﯽ دارﯾﻦ؟ 6..ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻪ ﺟﻮر ادﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟ 7. ﺳﺎﻣﺎن رو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﻦ 8.ﻧﻈﺮت در ﻣﻮرد رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯿﺎ ﭼﯿﻪ؟رﻓﺴﻨﺠﺎن رو ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ؟ 9.ﯾﻜﻲ از ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎي دوران ﺑﭽﮕﯿﺘﻮ ﺑﮕﻮ؟ ،10..اﮔﻪ ﺑﺨﻮای ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﮔﯿﺎﻩ ﮐﺎدو ﺑﺪی ﮐﺪوﻣﻪ؟ﭼﯿﻪ؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 9. 1.اﻻن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮدات ﻓﮑﺮ ﮐﻦ , ﻫﺮﭼﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ !داری ﺑﻨﻮﯾﺲ؟ 2.اﮔﻪ ازت ﺑﺨﻮان ﯾﻪ ارزوﯾﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ"ﺑﺮاوردﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭼﻪ ارزوﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ 3. ﯾﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯾﻚ ﺧﻄﯽ ﺑﻨﻮﯾﺲ ؟؟ 4.ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ آرزوﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﻨﯿﺪی ﭼﯽ ﺑﻮدﻩ؟ 5. ﻣﺸﻮق اﺻﻠﯿﺖ ﺗﻮوی زﻧﺪﮔﯽ؟ 6.دوﺳﺖ داری ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯿﺖ ﺟﺎی ﮐﯽ ﺑﺎﺷﯽ؟ 7.اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﺘﯿﺎ ﺑﻬﺶ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯿﺸﯽ ﭼﯿﻪ؟ 8.دوس دارم ﺑﺪوﻧﻢ رﺷﺘﺘﻮ دوس داری ﯾﺎ ﻧﻪ و اﮔﺮ ﺟﻮاﺑﺖ ﻣﻨﻔﯿﻪ دوس داﺷﺘﯽ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ای ﻗﺒﻮل ﻣﯿﺸﺪی ؟ 9.اﮔﻪ ﭘﺴﺘﭽﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺗﻮن ﺑﯿﺎرﻩ ﮐﻪ ادرس ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﻮن ﻣﯿﺮﺳﻪ ﮐﯿﻪ ؟ 10.ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﺗﻜﺮارﺗﺮﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺎﺗﻮن ﺑﻬﺘﻮن ﻛﺮدﻩ ﭼﯽ ﺑﻮدﻩ؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 10. 1.ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﻛﺎری ﻛﻪ ﻛﺮدﯾﻦ ﭼﯽ ﺑﻮدﻩ؟ ..2.ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع .....3.ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺗﻮﻣﯿﺒﻞ راﻧﯽ ﯾﺎ 4.ﺗﻮی اوﻗﺎت ﺑﯿﮑﺎری ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪی؟ ( ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﺖ) 5.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ دوس داری ﺑﺸﻨﻮی ﭼﯿﻪ؟ 6.ﭼﺮا ﺟﺰوﻩ ﻫﺎﺗﻮ از دﺧﺘﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮی؟ 7.اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﺧﻮدﺗﻮن ﯾﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﻧﻤﺮﻩ ای ﻣﯿﺪﯾﺪ ؟ 8.زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ؟ !9.ﭼﯽ ﺣﺮﺳﺘﻮ در ﻣﯿﺎرﻩ؟ !10.ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺧﻮدت؟ 11.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺧﻮدت)دﻟﺖ ﻧﺸﮑﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ( ﻧﺪاری ﮐﻪ
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.