1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

مهمان هفته دهم صندلی داغ"barfi"

شروع موضوع توسط Shiva ‏Mar 30, 2013 در انجمن صندلی داغ

وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.
 1. 1.اﮔﻪ ﺗﻮ ﻣﺖ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﺪوم ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺖ؟ 2.ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺎزو ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﻧﺼﻒ ﮐﺮدی؟ 3.ﺑﻌﺪ 120 ﺳﺎل دوﺳﺖ داری ﭼﻄﻮری ﺑﻤﯿﺮی؟ ﺗﺼﺎدف؟ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ؟ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺸﯽ؟ﺳﮑﺘﻪ ﮐﻨﯽ؟ﺧﻔﻪ ﺑﺸﯽ؟ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺨﻮری؟ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﯽ؟ 4.وﯾﮋﮔﯽ دوﺳﺖ ﺧﻮب؟ 5.ﭼﻨﺪﺗﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮب داری؟ 6.ﺧﻮدت دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟ 7.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ؟ 8.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ روز؟ 9.ﺗﺎ ﺣﺎﻻ آﺷﭙﺰی ﮐﺮدی؟ 10.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯽ؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 2. 1.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺪم ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ؟ 2.اﮔﻪ 100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺑﮕﯿﺮی ﭼﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ 3.ﻧﻈﺮت در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان؟از ﻗﺪﯾﻤﺎ ﮐﯿﺎرو ﻣﯿﭙﺴﻨﺪی؟ !4.ﺧﻮدت رو ﺗﻮ ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ 5.ﯾﻪ آرزو؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 3. 1.ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻟﺠﺘﻮ در ﻣﯿﺎرﻩ دوﺳﺖ داري ﺑﺎﻫﺎش !ﭼﯿﻜﺎر ﻛﻨﻲ؟ !2.ﻟﺞ ﻛﺴﻲ رو در اوردي؟ !3.ﻛﻲ؟ !4.ﻛﺠﺎ؟ !5.ﭼﺮا؟ !6.ﭼﯿﻜﺎرت ؟ 7.ﻓﻚ ﻣﯿﻜﻨﻲ ﻟﺞ ﻛﺴﻲ رو در اوردن ﭼﻘﺪر ﺣﺎل !ﻣﯿﺪﻩ؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 4. 1.ﺑﯽ ﻣﺰﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪی؟ 2.ﺑﺎﺣﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﺟﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪی؟ 3.ﭼﻪ ﻧﻮﺷﻨﯿﺪﻧﯽ رو دوس داری؟ 4.ﮐﺪوم وﻋﺪﻩ ﻏﺬاﯾﯽ رو دوس داری؟)ﺗﻮ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ( وﻋﺪﻩ ﻣﯿﺎن وﻋﺪﻩ ﻫﺎرو دوس داری 5.وﻗﺘﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﭼﻄﻮر ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ آروم ﺑﺸﯽ؟ 6.ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﯿﻔﺘﻮ ﮐﻪ 1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮل ﺗﻮﺷﻪ ﮔﻢ ﮐﻨﯽ...ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻪ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺖ ﭼﻘﺪ ﻣﮋدﮔﻮﻧﯽ ﻣﯿﺪی؟ )ﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﯿﺶ دزد ﻫﻢ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﯽ ﮐﻪ ( ﭘﻮل ﻧﺪی ﺑﻬﺶ 7.اﻧﺴﺎن ﺷﺮاﻓﺖ ﻣﻨﺪ رو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ 8.اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ رو ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻦ ...آدم ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ وﻟﯽ 9.اﺳﻢ ﻣﻌﻠﻢ اول دﺑﺴﺘﺎﻧﺖ؟ 10.اﮔﻪ ﯾﻪ ﮐﻠﻤﻪ دﯾﮕﻪ ﺑﺨﻮای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﺗﺎﭘﯿﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﯽ ﭼﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 5. 1.ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ درﺳﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺖ دادﻩ؟ 2.ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ؟ 3.اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﯽ؟اﮔﻪ ارﻩ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ؟ 4.دوس داری وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪی ﻋﺼﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ دﻧﺪون ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ؟ 5.از ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺘﺮﺳﯽ؟ 6.ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪن رو دوﺳﺖ داری ﯾﺎ دﯾﺪن ﻓﻮﺗﺒﺎل؟ 7.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮ؟ 8.ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﮐﻦ 9.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﺖ؟ 10.رﻓﺘﺎرت ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﺠﻮرﯾﻪ؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 6. ﮐﺪوﻣﺶ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﺗﺮﻩ؟! ﻫﺮ ﮐﺪوم از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎل رو ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻦ 175 1.ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻗﺪ زﯾﺮ 2.ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺎز 3.آراﯾﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻏﻠﯿﻆ 4.ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﯿﮑﺎر 17 5.راﺑﻄﻪ ﻋﺸﻘﯽ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ زﯾﺮ
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 7. ﻫﺮ ﮐﺪوم از ﻫﻮاﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ درد ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ؟ !1.ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ؟ 12.ﺑﺎراﻧﯽ؟ 13.ﻣﻌﺘﺪل؟

  !4.ﺑﺮﻓﯽ ؟ !5.اﺑﺮی؟ !6.آﻓﺘﺎﺑﯽ؟
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 8. ﻣﯿﺰان دﻟﺨﻮﺷﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪوم از زﯾﺮی ﻫﺎ رو ﺑﮕﻮ و :دﻟﯿﻠﺶ 1.ﺧﺪا 2.ﺧﺎﻧﻮادﻩ 3.دوﺳﺘﺎن

  4.ﺧﻮدم 5.اون دﻧﯿﺎ 6.ﻋﺸﻘﻢ 7.آﯾﻨﺪم

  8.ﺗﯿﭙﻢ

  9.ﻗﯿﺎﻓﻢ 10.ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻋﺸﻘﻢ 11.ﻫﯿﭽﯽ 12.دوﺳﺖ دﺧﺘﺮم 13.اﻟﮑﯽ ﺧﻮﺷﻢ

  14.ﺷﻐﻠﻢ 15.اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ راﻫﻪ 16.اﺻﻼ ﺧﻮدت ﺑﮕﻮ
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 9. ( ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮ رو ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ)ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺑﺸﻪ ﭼـــــــــــــــــــــــــــــــﺮا
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 10. :ﻧﻈﺮت در ﻣﻮرد 1.ﺧﯿﺎﻧﺖ 2.دوروﯾﯽ 3.دروغ 4.ﻣﺮگ

  5.دﺧﺘﺮ
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.