1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

من یه اسفندیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 18, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ! ﻣـــﺮد اﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ، اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ را ﻫﻢ ﭘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﻗﺎرت اﻓﺰودﻩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺰرﮔﯽ را در اﻋﻤﺎق ﻧﮕﺎﻫﺖ دﯾﺪ ؛ . . . اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣــﺮد اﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎﺷﯽ
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨـــﻪ ﮐــــﻪ ﻣﺎ " اﺳﻔﻨﺪﯾﻬﺎ "ﻫــــﺮﭼﯽ ﻣﻬـــﺮﺑﻮﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ...ﺑﯿﺸﺘـــﺮ ﺑﻬﻤﻮن ﻇﻠﻢ ﻣﯿﮑـــﻨﻦ ﻫــــﺮﭼﯽ ﺻـــﺎدق ﺗـــﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ...ﺑﯿﺸﺘـــﺮ ﺑﻬﻤﻮن دروغ ﻣﯿﮕــــﻦ ﻫـــﺮﭼﯽ ﺧـــﻮدﻣﻮﻧﻮ ﺧﺎﮐﯽ ﺗـــﺮ ﻧﺸﻮن ﺑـــﺪﯾﻢ؛ ...واﺳﻤﻮن ﮐﻤﺘـــﺮ ارزش ﻗﺎﺋﻠﻨـــﺪ ... ﻫـــﺮﭼﯽ ﻗﻠﺒﻤﻮﻧـــﻮ آﺳﻮﻧﺘـــﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑـــﺬارﯾﻢ؛ ...راﺣﺖ ﺗـــﺮ ﻟـــﻬﺶ ﻣﯿﮑـــﻨﻦ و اﮔــــﺮ ﺑﺪوﻧﻨﺪ ﮐـــﻪ ﻣﻨﺘﻈـــﺮﯾﻢ و ﺑﻬﺸـــﻮن اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ...؛ !!اﻧـــﺪازﻩ ﯾﻪ دﻧﯿﺎ ازﻣﻮن ﻓﺎﺻﻠـــﻪ ﻣﯽ ﮔــــﯿﺮﻧﺪ
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺳﮑـﻮت ﯾﮏ " اﺳﻔﻨﺪی " ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻧﯿﺸـﺪار اﺳﺖ اﺳﻔﻨﺪی" ﮐﻪ ﺳﮑـﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ " روزی ﺣﺮﻓﻬﺎﯾـﺶ را !!! ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﻔﺖ
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ، ﻣﺎ " اﺳﻔﻨﺪی " ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ رو ﺧﻮب ﺑﻠﺪﯾﻢ ! ﮔﺬﺷﺖ از ﺑﺪﯾﻬﺎ ؛ ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ! ﮔﺬﺷﺖ از اﺧﻤﻬﺎ ؛... دادﻫﺎ ، زﯾﺮ آﺑﯽ رﻓﺘﻦ ﻫﺎ ! ﮔﺬﺷﺖ از ﺧﯿﺎﻧﺖ و ! ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ .... اﻣﺎ ...اﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﺳﺖ ؛ ، وﻗﺘﯽ دﯾﺪﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺣﺘﯽ از ﺧﯿﺎﻧﺖ .... ﺑﺪوﻧﯿﺪ از ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ! ﺳﺎﮐﺖ و آروم ﻣﺎ " اﺳﻔﻨﺪی " ﻫﺎی وﻓﺎدار ﻫﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ ! ﻣﺤﮑﻢ ﻫﻢ ﻣﯿﺮوﯾﻢ !! ...
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  !ﯾـــــﻪ اﺳﻔـــــــــﻨﺪی ﻗﺪرت ﮐﻠﻤﺎﺗﺸﻮ ﺑﺎﻟـــــــﺂ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﻧﻪ ﺻﺪاش رو !وﮔﺮﻧــــــــﻪ اﯾﻦ ﺑﺎروﻧﻬــــــــ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺜــــــــ رﺷﺪ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻧﻪ رﻋﺪ و ﺑﺮق
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻣــﻦ اﺳﻔـــــــــﻨﺪی ام ، ﻣﺤـــﮑَــــﻢ ﺗَـــﺮ از آﻧَـــﻢ ﮐـــﻪ

  ﺑَـــﺮای ﺗﻨــﻬﺎ ﻧــﺒﻮدﻧَـــﻢ

  آﻧﭽـــﻪ را ﮐــــﻪ اﺳـــﻤﺶ را

  ﻏــﺮور ﮔــــﺬاﺷﺘــــﻪ ام ...

  ﺑَــــﺮاﯾﺖ ﺑــﻪ زَﻣﯿـــﻦ ﺑﮑــــﻮﺑـَـﻢ

  اﺣـﺴــﺎس ﻣَـــﻦ ﻗﯿﻤﺘــﯽ داﺷــﺘــــ ،ﮐــــﻪ ﺗــــــﻮ

  !.... ﺑَــــﺮای ﭘَــــﺮداﺧــﺖ آن ﻓَﻘﯿــــﺮ ﺑــــﻮدی
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻣﻦ اﺳﻔﻨﺪی ، ...ﻣﺘﻨﻔﺮم از ﺧﻮدم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮم ..ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮم ﻫﻢ ، ﺑﻪ ﭼﻬﻠﻤَﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اﺳﻔﻨﺪﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ! اﻣﺎ ... از ﭼﺸﻢ ﻫﺎﺷﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ اﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾـﮏ ﺳـﮑـﻮت ﮔﻮﺷﻪ ی ﭼﺸﻤﺸﻮن ﺑﻪ ﮐﻤﯿـﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﯾﻪ اﺳﻔﻨﺪی ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ ، اﻣﺎ واﺳﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﻪ اﺳﻔﻨﺪی از زﻧﺪﮔﯿﺘﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﯽ ﺻﻔﺖ ﻧﯿﮏ و ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ رو ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﯾﻨﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ اون اﺳﻔﻨﺪی در زﻣﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺶ .ﺑﻬﺘﻮن ﭘﯿﺶ ﮐﺶ ﮐﺮدﻩ
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﯾﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯿﻪ.. ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯿﺸﻪ... ﺑﯽ ﻫﻮا ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﻪ اﮔﻪ ﺑﺨﻮاد ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اوﻧﻮ از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد .اوﻧﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻩ و از ﺗﻪ دل ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.