1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

من یه اسفندیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 18, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,634
  54,772
  42,969
  اﺳﻔﻨﺪﯾﻬﺎ .

  ); ...ﺷﺎدی ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺒﺲ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
   
  a.g، ُSara2000 و !!HISS!! از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,634
  54,772
  42,969
  اﺳﻔﻨﺪﯾﻬﺎی ﺳﺎدﻩ را اﺣﻤﻖ ﻓﺮض ﻧﮑﻨﯿﺪ

  . ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ “ﻫﻔﺖ ﺧﻂ” ﺑﺎﺷﻨﺪ
   
  a.g و !!HISS!! از این پست تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,634
  54,772
  42,969
  ،ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ آﯾﻨﺪﻩ ای را ﻣﯽ ﺳﺎزد .

  . ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﺟﻠﻮﯾﺶ زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﺪ
   
  a.g و !!HISS!! از این پست تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,634
  54,772
  42,969
  ...ﻣﻦ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ ...ﺟﻤﻠﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯿﻪ 10 ﮐﺘﺎب
   
  a.g و !!HISS!! از این پست تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,634
  54,772
  42,969
  .ﺑﺒﺒﺨﺶ ﻧﯿﻮﺗﻮن! ﭼﻮن "اﺳﻔﻨﺪ" ﻣﺮا ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺒﺨﺶ دﮐﺎرت! ﭼﻮن"اﺳﻔﻨﺪ" ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺲ وﺟﻮد دارم .ﺑﺒﺨﺶ ادﯾﺴﻮن!ﭼﻮن "اﺳﻔﻨﺪ" روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺒﺨﺶ ﺳﭙﯿﺪﻩ دم!ﭼﻮن "اﺳﻔﻨﺪ" ﻃﻠﻮع ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﺒﺨﺶ اﻓﻼﻃﻮن! ﭼﻮن "اﺳﻔﻨﺪ" ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ اﺳﺖ .ﺑﺒﺨﺶ رم! ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ی راﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ... "اﺳﻔﻨﺪ" و "اﺳﻔﻨﺪی" ﻫﺎ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﺒﺨﺶ ژوﻟﯿﺖ! ﭼﻮن "اﺳﻔﻨﺪ" ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻦ اﺳﺖ
   
  a.g و !!HISS!! از این پست تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,634
  54,772
  42,969
  ای ﮐﺎش ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪی

  وﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻣﺮد اﺳﻔﻨﺪی ﺑﺮات ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ

  ﯾـﻌﻨــﯽ از ﻫـﻤـﻪ ﭼـﯿـﺰش ﺑـﺮات ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ
   
  a.g و !!HISS!! از این پست تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,634
  54,772
  42,969
  ،وﻗﺘﯽ دﻟﻪ ﯾﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ رو ﺷﮑﻮﻧﺪی ! دﯾﮕﻪ ﻧﮕﺮان اﺷﮏ ﻫﺎش ﻧﺒﺎش از ﻟﺒﺨﻨﺪاش ﺑﺘﺮس ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯿﺶ اﺷﮏ ﻫﺎی ﻓﺮدای ﺗﻮﺋﻪ
   
  a.g و !!HISS!! از این پست تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,634
  54,772
  42,969
  ...ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺬور در ﻗﻠﺐ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪی ﻧﭽﭙﺎﻧﯿﺪ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮﯾﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﭼﺮوک ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ
   
  a.g و !!HISS!! از این پست تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,634
  54,772
  42,969
  اﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻐﻀﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ ای ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ

  اﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،دﻟﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد

  اﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﺑﺎ ﺑﻐﺾ و دﻟﺘﻨﮕﯿﺖ ﻣﯽ ﺧﻨﺪی و ﻓﻘﻂ در ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯽ

  ...اﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ، ﺧﻮدت ﺧﻮدت را ﻣﯽ ﺳﺎزی ...
   
  a.g و !!HISS!! از این پست تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,634
  54,772
  42,969
  وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ "اﺳﻔﻨﺪی"ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ..ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮔﻔﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﻮدی ﻧﺪارد ...ﺗﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﻦ
   
  a.g و !!HISS!! از این پست تشکر کرده اند.