1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

مزاج

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 28, 2013 در انجمن دانستنی های پزشکی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  اﯾﻦﻣﻄﻠﺐ را ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺿﺮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ

  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻃﺒﻊ و ﻣﺰاج ﺧﻮد و ﭘﺲاز آن ﻏﺬای .ﻣﺼﺮﻓﯽ روز ﻣﺮﻩ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﯾﺶ راﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺗﺎ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻧﺸﻮﯾﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﺧﻼط ارﺑﻌﻪ در ﺑﺪن ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ،زﻧﺪﮔﯽو اداﻣﻪ ی ﺣﯿﺎت او ﻣﻘﺪرر ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻼط ارﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ :وﻇﯿﻔﻪ ی ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ی ﺻﻔﺮا :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ی ﺻﻔﺮا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ،ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﺳﻮزش ﺟﮕﺮ، زﺑﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت، زردی ﭼﺸﻢ، ﮐﺪورت ادرار، ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪن ،ﻧﺎراﺣﺘﯽﻣﻌﺪﻩ، ﺗﻠﺨﯽ دﻫﺎن، ﮐﻢ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮّع، ﺳﺮدرد و درد ﺷﻘﯿﻘﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ رﻓﺘﻦ ﭼﺸﻢ،ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ، ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ، ﺗﺮک ﺧﻮردن ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎ، ﮔﺮﻣﯽ ،ﺑﺪن ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺐ، ﺟﻮﺷﺶ ﻓﻢاﻟﻤﻌﺪﻩ، دﯾﺪن ﺧﻮاب ﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ )ﺷﻮرﻩ یﺳﺮ( ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﻬﻮﻩ ای ،(در ﺻﻮرت و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن، رﯾﺰش ﻣﻮ،اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﻮ ﭘﺴﯽ)رﯾﺰش ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﯾﺦ و ﺧﻮردن ﯾﺦ، ﯾﺒﻮﺳﺖﻣﺰاج، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻨﺪ ﺧﻮﯾﯽ. اﯾﻦ .ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد را ﺻﻔﺮاوی ﻣﺰاج ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪﻩ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺻﻔﺮاوی ﻣﺰاج دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ .ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﺒﻪ ی ﺻﻔﺮا ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪاﺑﺘﺪا ﻃﺒﻊ و ﻣﺰاج ﺧﻮد و ﭘﺲ از آن ﻏﺬای .ﻣﺼﺮﻓﯽ روز ﻣﺮﻩ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺗﺎدﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻧﺸﻮﯾﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﺧﻼط ارﺑﻌﻪ در ﺑﺪن ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ،زﻧﺪﮔﯽو اداﻣﻪ ی ﺣﯿﺎت او ﻣﻘﺪرر ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻼط ارﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ :وﻇﯿﻔﻪ ی ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ی ﺻﻔﺮا :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ی ﺻﻔﺮا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ،ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﺳﻮزش ﺟﮕﺮ، زﺑﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت، زردی ﭼﺸﻢ، ﮐﺪورت ادرار، ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪن ،ﻧﺎراﺣﺘﯽﻣﻌﺪﻩ، ﺗﻠﺨﯽ دﻫﺎن، ﮐﻢ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮّع، ﺳﺮدرد و درد ﺷﻘﯿﻘﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ رﻓﺘﻦ ﭼﺸﻢ،ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ، ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ، ﺗﺮک ﺧﻮردن ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎ، ﮔﺮﻣﯽ ،ﺑﺪن ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺐ، ﺟﻮﺷﺶ ﻓﻢاﻟﻤﻌﺪﻩ، دﯾﺪن ﺧﻮاب ﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ )ﺷﻮرﻩ یﺳﺮ( ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﻬﻮﻩ ای ،(در ﺻﻮرت و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن، رﯾﺰش ﻣﻮ،اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﻮ ﭘﺴﯽ)رﯾﺰش ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﯾﺦ و ﺧﻮردن ﯾﺦ، ﯾﺒﻮﺳﺖﻣﺰاج، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻨﺪ ﺧﻮﯾﯽ. اﯾﻦ .ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد را ﺻﻔﺮاوی ﻣﺰاج ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪﻩ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺻﻔﺮاوی ﻣﺰاج دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ .ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﺒﻪ ی ﺻﻔﺮا ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ی دم اﮔﺮ در ﺑﺪن ﻓﺮدی ﺧﻮن ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮن ﮐﺜﯿﻒ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻋﻼﻣﺖآن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺳﺮ، ﺧﻤﯿﺎزﻩ ﮐﺸﯿﺪن، ﭼﺮت زدن، ﮐﻨﺪی ﺣﻮاس، ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺪن دﻫﺎن ﻟﺰج ﺑﻮدن آبدﻫﺎن، ﺳﺮﺧﯽ رﻧﮓ ﺑﺪن، ﻗﺮﻣﺰی زﺑﺎن، ﺧﺎرش ﺑﺪن، ﺑﺮوز دﻣﻞ و ﺟﻮش ﻫﺎی رﯾﺰ در ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﺼﻮصدر ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ودر ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺘﻒ و ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺎﻩ ﺧﻮن .آﻣﺪن از ﺑﯿﻦ دﻧﺪان ﻫﺎ و درﻧﻬﺎﯾﺖ، ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺧﻤﻮدﮔﯽ ﻣﺪاوم اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮن در آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﻣﻮی ﻣﺰاج ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻏﻠﺒﻪ ی ﺧﻮن،ﭘﺮﺧﻮری و زﯾﺎدﻩ روی در ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮخ ﺷﺪﻩ و ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ اﺳﺖ. اﻓﺮاد .دﻣﻮیﻣﺰاج اﻏﻠﺐ از آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ی ﺑﻠﻐﻢ ،(ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ی ﺑﻠﻐﻢ: ﺳﻔﯿﺪی، ﻧﺮﻣﯽ و ﺳﺮدی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم اروﭘﺎ ،دﯾﺮﻫﻀﻢﺷﺪن ﻏﺬا، آروغ ﺗﺮش زدن، ﻣﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺧﻮاب داﺷﺘﻦ، ﺟﺎری ﺷﺪن آب از دﻫﺎن ،رﻗﯿﻖ ﺑﻮدنآب ﺑﯿﻨﯽ، ﮐﻢ ﺣﻮاﺳﯽ، زﯾﺎدی ﺑﻮل، دﻓﻊ ﺑﻮل ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدو ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺴﺘﯽ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ،ﺑﯽ ﺣﺲ ﺑﻮدن ﺑﺪن، ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺰش آن ﻗﺒﻞ از ،ﻣﻮﻋﺪ ﭘﯿﺮی ،درد ﻣﻌﺪﻩ و درد ﭘﺸﺖ، ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﺖ، ﮐﻤﺮ درد، ﮔﺮدن درد، ﭘﺎدرد، ﻧﻘﺮس ،ﻓﻠﺠﯽ، ﻟﮏ و ﭘﯿﺲ، ﻟﻘﻮﻩ)ﮐﺞ ﺷﺪن دﻫﺎن و ﺻﻮرت(، رﻋﺸﻪ )ﭘﺎرﮐﯿﻨﻮس(، ﺿﻌﻒ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺗﺮش ﺷﺪندﻫﺎن، ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻟﮏ ﺳﻔﯿﺪ در ﭼﺸﻢ، ﺿﻌﻒ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎمﺑﯿﺪار ﺷﺪﻩ از ﺧﻮاب( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮم ﻫﺎی ﮐﺪو ﯾﺎ ﮐﺮﻣﮏ در اﻧﺘﻬﺎی .رودﻩ ی ﺑﺰرگ، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪاﻓﺮاد را ﺑﻠﻐﻤﯽ ﻣﺰاج ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ی اﯾﻦ ﺧﻠﻂ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼﺟﯽ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ در ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل در آوردن اﯾﻦ ﺧﻠﻂ ﮐﻮﺷﯿﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ms ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: آرﺗﺮﯾﺪ، روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ، ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ام اس )(، ﺑﯿﻤﺎری ﻻ ﻋﻼج ﻟﮏ و ﭘﯿﺲ و ﯾﺎ ﺑﺮص و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼﺟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ .ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻋﻠﺖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﻫﺎ را )اﺗﻮاﯾﻤﯿﻮن( ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ی ﺳﻮدا :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ی ﺳﻮدا ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮن و ﻣﺮﮐﺰ آن ﻃﺤﺎل اﺳﺖ؛ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ﺑﺪن، ﻻﻏﺮی، ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ روح و ﺟﺴﻢ، ﺑﯽ ﻧﺸﺎﻃﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﺰاج،ﺧﻮد ﺧﻮری، اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش در ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻊ ﺑﻮل، ﺗﯿﺮﻩ رﻧﮓ ﺑﻮدن ادرارو ،ﻣﺪﻓﻮع و ﻗﯽ، ﺳﯿﺎﻩ وﻗﯿﺮی ﺷﮑﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪﻓﻮع، ﺷﻮر ﺑﻮدن دﻫﺎن، ﺑﻮی ﺑﺪ دﻫﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﺸﻢ، ﺗﯿﺮﮔﯽ رﻧﮓ ﺻﻮرت، ﺷﺐﮐﻮری، ﺳﻮزش ﻣﻌﺪﻩ، ﻓﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر، دﯾﺪن ﺧﻮاب ﻫﺎی آﺷﻔﺘﻪ)ﮐﺎﺑﻮس( اﺧﻼق ﺗﻨﺪ و زﺷﺖ، دﻟﺘﻨﮕﯽو ﺑﯽ ﻗﺮاری، ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ،ﺳﯿﺎﻩ در ﺑﺪن، ﺟﺰام، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ )ﺳﻮدا(، زﺧﻢﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺎرش زﯾﺎد .ﻗﻮﻟﻨﺞ ﺷﺪن رودﻩ )ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﻟﯿﺖ(، ﻧﺴﯿﺎن و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎآﻟﺰاﯾﻤﺮ، ﺣﺮص زﯾﺎد اﻓﺮاد ﺳﻮداوی ﻣﺰاج، اﮐﺜﺮا دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ آﺧﺮ .ﻋﻤﺮ از داروﻫﺎی روان ﮔﺮدان اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺰاج، ﺷﺨﺺ ﻏﺬا درﻣﺎن و ﯾﺎ ﻃﺒﯿﺐ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری و درﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ .ﻧﻤﺎﯾﺪ. درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎاﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدﻩ اﺳﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ روش، ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ در آوردن اﺧﻼط ارﺑﻌﻪ اﺳﺖ. ﺗﻌﺎدل اﺧﻼط ارﺑﻌﻪ در ﺑﺪن ﻫﺮ .ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل آن ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺑﯿﻤﺎری اﮔﺮ ﺑﺪن آدﻣﯽ را دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ، ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ و ﻫﺮ اﻧﺪاﻣﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺪام .ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐﺳﻼﻣﺘﯽ وﺣﯿﺎت و اداﻣﻪ ی آن ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺑﺪن ﻫﺮ ﻓﺮد ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺧﻠﻂ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را اﺻﻄﻼﺣﺎ اﺧﻼط ارﺑﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﺧﻼطارﺑﻌﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺻﻔﺮا، ﺧﻮن، ﺑﻠﻐﻢ و ﺳﻮدا ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ در ﻓﺮدی ﺻﻔﺮا ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اورا ﺻﻔﺮاوی ﻣﺰاج و اﮔﺮ ﺧﻮن ﻏﻠﺒﻪﻧﻤﺎﯾﺪ اورا دﻣﻮی ﻣﺰاج، و اﮔﺮ ﺑﻠﻐﻢ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﺪ، اورا ﺑﻠﻐﻤﯽ ﻣﺰاج ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ اﮔﺮ در .ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻮدا ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اورا ﺳﻮداوی ﻣﺰاج ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﺧﻼط ارﺑﻌﻪ در ﺑﺪن ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽو اداﻣﻪ ی ﺣﯿﺎت او ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺎدل اﺧﻼط را ﻣﺰاج ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .اﺧﻼطارﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، وﻇﯿﻔﻪ ی ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ روی اﺧﻼط ارﺑﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد و آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ .ﺗﻌﺎدل و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬای ﭼﺮب و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم، ﺻﻔﺮا را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺮﺧﻮری و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺪال در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻠﺒﻪ ی ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد.اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺮﺷﯿﺠﺎت ﺳﺮﮐﻪ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻐﯿﺎن و ازدﯾﺎد ﺑﻠﻐﻢ و ﺧﻮردنﻏﺬاﻫﺎی ﻧﻤﮏ ﺳﻮد و ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮردن ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد و .ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﯿﺮﺳﺒﺐ ازدﯾﺎد ﺳﻮدا ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺰاج ﻏﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل در آورد و ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر را :از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﺎری و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻧﺠﺎت داد. ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ ﻃﺒﻊ اﺧﻼط ارﺑﻌﻪ ﻣﺰﻩ ی دﻫﺎن رﻧﮓ زﺑﺎن آﺗﺶ ﮔﺮم وﺧﺸﮏ ﺻﻔﺮا ﺗﻠﺦ زرد ﻫﻮا ﮔﺮم وﺗﺮ ﺧﻮن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﺮﻣﺰ آب ﺳﺮد و ﺗﺮ ﺑﻠﻐﻢ ﺗﺮش ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺎک ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ ﺳﻮدا ﺷﻮر ﺳﯿﺎﻩ ﻣﺰاج – ﻃﺒﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﻊ اﮔﺮ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻊ و ﻣﺰاج ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺬا ﻣﯿﻞ ﮐﻨﺪ، ﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﺮاغ او .ﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﻊ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ آن، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری از .ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد اﺻﻮﻻً ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻃﺒﻊ ﺧﻮد را از ﭘﺪر و ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ارث ﻣﯽ .ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﻊ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺧﻮراک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی .ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﺼﻮن ﺑﺪارد ﻃﺒﻊ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺪن ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ارﺛﯽ اﺳﺖ و اﻣﻮر ارﺛﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدیاز آن ﺟﻤﻠﻪ: ﻣﺤﯿﻂ، آب و ﻫﻮا، ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ .دارد :اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻊ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 1( دارای ﻃﺒﻊ ﮔﺮم 2( دارای ﻃﺒﻊ ﺳﺮد 3( دارای ﻃﺒﻊ ﻣﻌﺘﺪل اﻓﺮاد دارای ﻃﺒﻊ ﮔﺮم اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل دارای ﺑﺪﻧﯽ ﮔﺮم اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺨﺶ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺻﻮرت آن ﻫﺎ ﺟﻮش ﻣﯽ زﻧﺪ، ﺑﺪﻧﺸﺎن داغ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮔﻪ ﮔﺎﻩ دﭼﺎر ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮرﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﭼﺎر ﻋﻄﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.دﻣﺎی ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮاﻓﺮاد ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ درﺟﻪ ﺗﺐ دارﻧﺪ، زود ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽدر ﻣﺠﻤﻮع، ﺧﻮن ﮔﺮم و ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ.ﺗﻌﺪا .اﻓﺮاد دارای ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد دارایﻃﺒﻊ ﺳﺮد ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ اﻓﺮاد دارای ﻃﺒﻊ ﺳﺮد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از ﻃﺒﻊ ﺳﺮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻًدارای ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن، ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﻐﻢ ﯾﺎ ﻟﻨﻔﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ.اﯾﻦ اﻓﺮادﻣــﯿﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﺳﺖ دارﻧﺪ و زودﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻘﺮس ،و رﻣﺎﺗﯿﺴﻢﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺮ ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از رﺧﺘﺨﻮاب ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،ﻏﺬا ﯾﺸﺎن دﯾﺮﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﺴﺖ و ﺷﺎداب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻌﺪاد ﭼﺎﻗﯽ در آﻧﺎن زِِﯾﺎد اﺳﺖ، ﻣﻮی ﺳﺮﺷﺎن زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ رﯾﺰد، ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺧﻮش ﮔﺬراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﺮﺗﺮ ازﺑﻘﯿﻪﻋﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻃﺒﻊ ﺳﺮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ اﮔﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل ﺧﻮد را ،(ﻧﮑﻨﻨﺪ زودﺗﺮ ازدﯾﮕﺮان دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ام اس )ام اس .ﺑﯿﻤﺎری ای ال اس)آ ال اس( و ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻓﺮاد دارای ﻃﺒﻊ ﻣﻌﺘﺪل اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞاﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻊ ﻫﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ. ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدیﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ .اﻓﺮادﺳﺎزﮔﺎری دارد و ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم ﮐﻢ ﺗﺮ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در داراز ﻣﺪت دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ودﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا روی ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮور در ﺑﺪن آﻧﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و در دراز ﻣﺪت .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد راﺑﮕﺬارد ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﻠﻐﻤﯽ ﻣﺰاج ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ، ﻣﺎﺳﺖ، دوغ، ﮐﺮﻩ، ﺳﺮﺷﯿﺮ، ﺧﺎﻣﻪ، ﭘﻨﯿﺮ و ﮐﺸﮏ ﺑﺮای اﻓﺮاد ،ﺑﻠﻐﻤﯽ ﻣﺰاج ﻣﻀﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮﺷﯿﺠﺎت، ﺳﺮﮐﻪ، ﺷﻮر، ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ، ﻋﺪس، ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ، آب ﯾﺦ اﻧﻮاعﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎز دار، ﭼﺎی، ﻗﻬﻮﻩ، ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ، ﺳﻮپ ﺟﻮ، آش ﺟﻮ، ﻣﯿﻮﻩ ﺟﺎت ﺗﺮش و ،ﮐﺎل،ﻧﺎرﻧﮕﯽ، ﮐﯿﻮی، ﮔﺮﻣﮏ، ﺧﯿﺎر ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪﻩ، ﻗﺎرچ، ﻣﺎش، ﺟﻮ، ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اﻧﻮاعﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ، ﺳﺲ، رب، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﭘﺮﺧﻮری، ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺮﯾﺰر ﺷﺪﻩ و ﻏﺬاﻫﺎی ،زود ﭘﺰ ﺷﺪﻩ،ﮐﺪو ﺧﻮرﺷﺘﯽ ﮐﻠﯿﻪ ی ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯿﺠﺎت ﻗﻨﺎدی، ﮐﻠﯿﻪ ی ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮدی ﺑﺨﺶ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭼﻨﺪﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺎ ﻫﻢ، ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻏﺬا و ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن، آش ،رﺷﺘﻪ،ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ی ﺗﻨﻘﻼت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻔﮏ، ﺷﮑﻼت، آداﻣﺲ، ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﯾﺨﻤﮏ، ﻧﻮﺷﻤﮏ،ﭼﯿﭙﺲ و… ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻠﻂ ﺑﻠﻐﻢ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و .آن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻠﻐﻢ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ .ﺑﺪنآدﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﭘﺎرازﯾﺖ ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد در واﻗﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﭘﺰﺷﮑﯽ آن را اﺗﻮاﯾﻤﯿﻮن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻏﺬاﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ .ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪرن ﺑﺮای آن ﻫﺎ درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﮑﺮدن از ﻏﺬاﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ phﺗﺮﯾﻦ دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﮑﺮدن از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎ، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد اﺳﯿﺪوز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﺳﯿﺪوز روی اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی اﺛﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد و اﯾﻦ .ﺳﯿﺴﺘﻢرا ﺑﻪ ﻣﺮور ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﻠﻐﻤﯽ ﻣﺰاج ،ﺗﻤﺎم ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺨﺶ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﮐﺒﻮﺗﺮ، ﺳﺎر، ﮔﻨﺠﺸﮏ .ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﮐﺒﺎبﺷﺪﻩ و از ﻣﯿﻮﻩ ﺟﺎت: ﻫﻤﻪ ی ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎی رﺳﯿﺪﻩ و ﺷﯿﺮﯾﻦ از ادوﯾﻪ ﺟﺎت: ﻫﻞ، دارﭼﯿﻦ، زﻧﺠﺒﯿﻞ، زﻋﻔﺮان، ﺟﻮز ﻫﻨﺪی، ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ و ﻓﻠﻔﻞ ﺳﻔﯿﺪ و داﻧﻪی ﻓﻠﻔﻞ، داﻧﻪ ی ﺧﺮدل، ﺳﯿﺮ، ﻣﻮﺳﯿﺮ، از رﯾﺸﻪ ﻫﺎ: ﭼﻐﻨﺪر، ﺷﻠﻐﻢ، ﻫﻮﯾﺞ، ﮐﻠﻢ .ﻗﻤﺮی، ﺗﺮبﺳﯿﺎﻩ و ﺳﻔﯿﺪ ،از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت: ﮐﻠﯿﻪ ی ﺳﺒﺰی ﺟﺎت ﮔﺮم، ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﻧﻮاع ﮐﻠﻢ، ﺳﺎﻗﻪ ی ﮐﺮﻓﺲ، ﻧﻌﻨﺎع، رﯾﺤﺎن ﺟﻌﻔﺮی، ﻣﺮزﻩ، ﺗﺮﺧﻮن، ﺗﺮﻩ و ﺷﻮﯾﺪ. از ﺣﺒﻮﺑﺎت: ﻧﺨﻮد، ﮔﻨﺪم، ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﯿﺘﯽ، ﻟﻮﺑﯿﺎﮐﺸﺎورزی .و ﯾﺎ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ، دال ﻋﺪس و ﻟﭙﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏﻼت، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ادوﯾﻪ ﺟﺎت ﮔﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ: زﯾﺮﻩ ی .ﺳﯿﺎﻩ، زﯾﺮﻩ ی ﺳﺒﺰ، زﻧﺠﺒﯿﻞ، دارﭼﯿﻦ، ﻫﻞ، زﻋﻔﺮان و ﮐﻤﯽ زرد ﭼﻮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد از ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﻠﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﺨﻢ رﯾﺤﺎن، ﺗﺨﻢ ﺷﺮﺑﺘﯽ، ﻗﺪوﻣﻪ ی ﺷﯿﺮازی، ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ و ﺑﺎرﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ .ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد از ﺧﺸﮑﺒﺎر: ﺑﺎدام، ﮔﺮدو، ﻓﻨﺪق، ﭘﺴﺘﻪ، ﮐﻨﺠﺪ، اردﻩ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و از ﻋﺴﻞ و ﺷﯿﺮﻩ ی ﺧﺮﻣﺎ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف ﮐﺮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﺗﻮاﯾﻤﯿﻮن، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد .ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ از ﻃﺒﻊ ﺳﺮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﻮداوی ﻣﺰاج ﺑﺎدﻣﺠﺎن، ﻏﺬاﻫﺎی ﻧﻤﮏ ﺳﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺎﻫﯽ دودی، ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮر، ﺧﯿﺎر ﺷﻮر، ﻧﻤﮏ زﯾﺎد، ﭘﻨﯿﺮ ،ﺷﻮر، ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﯿﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺑﯿﺎت ﻣﺎﺳﺖ،ﭘﻨﯿﺮ، ﭼﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟﺎت ﻗﻨﺎدی و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺗﺮﺷﯿﺠﺎت ﺳﺮﮐﻪ، ﺷﻮر، ﮔﻮﺟﻪ ،ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺳﺲ،رب، ﮐﻠﯿﻪ ی ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ، آب ﯾﺦ، ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ،(ﻣﺎﻫﯽ، ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ، ﺧﻮراکﻋﺪس )ﻋﺪﺳﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻏﺬا، ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮخ ﺷﺪﻩ، ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺮﯾﺰر ﺷﺪﻩ، ﻏﺬاﻫﺎی زود …ﭘﺰﺷﺪﻩ،ﺗﻨﻘﻼت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺷﮑﻼت، ﭘﻔﮏ، ﭼﯿﭙﺲ، ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ، ﯾﺨﻤﮏ، ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ و اﻓﺮاد ﺳﻮداویﻣﺰاج از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭼﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻣﺼﺮف ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ، ﻗﻬﻮﻩ و دوغ ﺟﺪاﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد داری ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮ ﻻ اﻓﺮاد ﺳﻮداوی ﻣﺰاج ﻋﻼﻗﻪ ی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی،دوغ و ﻣﺎﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ .ﮐﺮد ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﻮداوی ﻣﺰاج ﮐﻠﯿﻪ ی ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺨﺶ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ، ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺒﻮﺗﺮ، ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻨﺠﺸﮏ وﮔﻮﺷﺖ ﺳﺎر. در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ، ﺣﺘﻤﺎ از ﺷﻮﯾﺪ و زﯾﺮﻩ ی ﺳﯿﺎﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد. ﺳﺒﺰﯾﺠﺎتﮔﺮم، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻌﻨﺎع، رﯾﺤﺎن، ﺗﺮﺧﻮن، ﻣﺮزﻩ، ﺟﻌﻔﺮی، ﺗﺮﻩ، اﻧﻮاع ﮐﻠﻢ، ﺳﺎﻗﻪ ی ﮐﺮﻓﺲ، ﻋﺴﻞ،ﺗﻮت، ﮐﺸﻤﺶ، اﻧﺠﯿﺮ، ﺧﺮﻣﺎ، ﻫﻞ، دارﭼﯿﻦ، زﻧﺠﺒﯿﻞ، زﻋﻔﺮان زﯾﺮﻩ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺬرﻫﺎیﻣﻠﯿﻦ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻗﺪوﻣﻪ ی ﺷﯿﺮازی، ﺗﺨﻢ ﺷﺮﺑﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ از .ﺟﻤﻠﻪ ی ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﻮداوی ﻣﺰاج اﺳﺖ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد دﻣﻮی ﻣﺰاج ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮخ ﺷﺪﻩ، ﭼﺮب و ﭘﺮ ﺣﺠﻢ، ﺷﯿﺮﯾﻨﺠﺎت ﻗﻨﺎدی و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﭘﺮﺧﻮری، ادوﯾﻪ ﺟﺎت ،ﺗﻨﺪ،ﻏﺬاﻫﺎی ﺷﻮر، اﻧﻮاع ﺷﻮر )ﮐﻠﻢ ﺷﻮر، ﺧﯿﺎر ﺷﻮر و…( ﮔﻮﺷﺖ زﯾﺎد، ﮐﺮﻩ و ﺧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻫﺎیﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای، آب ﯾﺦ، دوغ، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻏﺬا وﯾﺎ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﺑﻌﺪ از آن، ﺧﺮﻣﺎ، رﻃﺐ، ﺗﻮت ﺧﺸﮏ، ﮐﺸﻤﺶ، ﺳﺲ، رب، ﺗﺮﺷﯿﺠﺎت، ﺳﺮﮐﻪ، ﺳﯿﺮ .ﭼﺎی، ﻗﻬﻮﻩ،ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ، ﻣﺎﺳﺖ، ﺑﺎدﻣﺠﺎن و ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد دﻣﻮی ﻣﺰاج ،ﻧﻮﺷﯿﺪن روزی ﺷﺶ ﻟﯿﻮان آب ﺧﻨﮏ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و دو ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا، زرﺷﮏ ،ﮐﺎﻫﻮ، ﺧﯿﺎر و ﻣﯿﻮﻩ ﺟﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺐ درﺧﺘﯽ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و داﻧﻪ ﻫﺎی آن، اﻧﺎر ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﺳﻮپ ﺟﻮ، ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺗﺎزﻩ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﺎﻻد ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا، روﻏﻦ زﯾﺘﻮن، ﺣﺒﻮﺑﺎت ،(و ﻏﻼت ﺟﻮاﻧﻪ زدﻩ )ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮی دو ﺳﺮ، ﻣﺎش و ﻋﺪس ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﻠﯿﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ، اﺳﻔﺮزﻩ، ﺗﺨﻢ رﯾﺤﺎن، ﺑﺎﻟﻨﮕﻮ، ﺑﺎرﻫﻨﮓ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮو(، ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ، ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﺎم )ﻣﯿﻮﻩ ﺟﺎت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت(، اﻧﻮاع ﺗﻮت، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺎﻩ ﺗﻮت، ﮐﺪو ﺧﻮرﺷﺘﯽ، ﻧﻮﺷﯿﺪن دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻟﯿﻮان آب زرﺷﮏ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ، ﮐﻢ ﺧﻮری، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎدﻩ و ﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺨﺎر ﭘﺰ. ﺑﻪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ دﻣﻮی ﻣﺰاج ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺮﻣﺶ و ورزش ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺻﻔﺮاوی ﻣﺰاج ،ﭼﺎی، ﻗﻬﻮﻩ، ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ، ﻟﺒﻨﯿﺎت، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺮﯾﺰر ﺷﺪﻩ، زود ﭘﺰ ﺷﺪﻩ و ﺳﺮخ ﺷﺪﻩ ،ﺳﺲو رب، ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب و ﭘﺮﺣﺠﻢ، ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ، آش رﺷﺘﻪ، ﺳﯿﺮ و ﮐﻠﯿﻪ ی ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﺮم ،ادوﯾﻪ ﺟﺎتﺗﻨﺪ، آب ﯾﺦ، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ، ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻏﺬا ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﺟﺎت ﻗﻨﺎدی و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، آﺟﯿﻞ ﺷﻮر، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﻏﺬا ﺧﻮردن ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎنﻣﺪام در ﺣﺎل ﺧﻮردن ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻤﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺧﻮردن ﺗﻨﻘﻼت، ﺧﻮردن ،ﺑﺎدﻣﺠﺎن، ﻣﻮز،ﮐﻠﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺲ، ﮐﺎﻟﺒﺎس، ﮐﻮﮐﺘﻞ، ﺳﻤﺒﻮﺳﻪ .ﻓﻼﻓﻞ، ﭘﯿﺘﺰا، ﻫﻤﺒﺮﮔﺮو ﺧﻮردن ﺧﺮﺑﺰﻩ، آﻧﺎﻧﺎس و ﻃﺎﻟﺒﯽ phﻋﻠﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺻﻔﺮاوی ﻣﺰاج اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ) ﭘﯽ اچphﮐﺒﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﮐﺒﺪ و ﺗﺮﺷﺢ زﯾﺎد( ﺻﻔﺮا و درﻧﺘﯿﺠﻪ، اﯾﺠﺎد راﻩ ﺑﻨﺪان در ﻣﺠﺎری ﮐﺒﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ،ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺻﻔﺮاویدر ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﺒﻮﺳﺖ، زرد ﺷﺪن ﭼﻬﺮﻩ .دردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ یﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪن در زﯾﺮ دﻧﺪﻩ ی راﺳﺖ را در ﭘﯽ دارد ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺻﻔﺮاوی ﻣﺰاج ﻫﻤﻪ ی اﻧﻮاع ﻣﺮﮐﺒﺎت، اﻧﺎر، ﺷﺎﻩ ﺗﻮت، ﺧﯿﺎر، ﺳﯿﺐ، ﮔﻼﺑﯽ، آﻟﺒﺎﻟﻮ، ﮔﯿﻼس، آﻟﻮ، ﮔﻮﺟﻪﺳﺒﺰ .و زرﺷﮏ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺻﻔﺮاوی ﻣﺰاج ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دارو ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻨﺪواﻧﻪ، ﮔﺮﻣﮏ، ﮐﺪو ﺧﻮرﺷﺘﯽ، ﻫﻮﯾﺞ ﻓﺮﻧﮕﯽ، روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺳﻮپ ﺟﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﭼﻪ ی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی آﻟﻮ ﺑﺨﺎرا و ﺳﺒﺰی ﺟﺎت، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻔﻨﺎج و .ﮔﺸﻨﯿﺰ و ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺗﺎزﻩ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺨﺎرﭘﺰ، ﻗﺎرچ، ﺑﺎﻣﯿﻪ ی ﺧﻮرﺷﺘﯽ، ﭘﯿﺎز، ﺑﺮﮔﻪ ی ﻫﻠﻮ، ﺑﺮﮔﻪ ی زردآﻟﻮ ،ﻣﻐﺰ ﺑﺎدام ﺧﺎم، ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن، ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ، ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﻋﺪس، ﻣﺎش .ﺟﻮیدو ﺳﺮ، ﻣﺨﻤﺮآب ﺟﻮ، ﻟﯿﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺻﻔﺮاوی ﻣﺰاج ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪن روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻟﯿﻮان آب زرﺷﮏ، ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا و دو ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ .از آن ﻧﯿﺰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﻠﯿﻦ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ، اﺳﻔﺮزﻩ، ﺗﺨﻢ رﯾﺤﺎن، ﺗﺨﻢ ﻣﺮو، ﺑﺎرﻫﻨﮓ و ﺑﺎﻟﻨﮕﻮ، ﺗﺮﺷﯽ ﺟﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﻐﺰ ﻓﻠﻮس، ﺷﯿﺮ ﺧﺸﺖ، ﺗﺮﻧﺠﺒﯿﻦ، ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ و ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺗﺎزﻩو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﯿﻞ ﺷﻮد، اﻧﮕﻮر، ﮐﺎﻫﻮ، ﻣﻐﺰ ﺧﯿﺎر، ﺗﺨﻢ ﮐﺪوی ﺧﺎم،ﺗﺨﻢ ﺧﯿﺎر، ﻣﻐﺰ ﺗﺨﻢ ﻫﻨﺪاوﻧﻪ، ﺗﺨﻢ ﮐﺎﻫﻮ، از ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوی ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدﻩ آﺳﯿﺎﺷﻮد و روزی دو ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب .ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪﻩ و ﻣﯿﻞﺷﻮد ﻣﺰاج ﻓﺼﻮل 1 – ﻓﺼﻞ رﺑﯿﻊ ) ﺑﻬﺎر ( = ﮔﺮم و ﺗﺮ : اﻓﺮاد دﻣﻮی ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ در ﺳﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ 2 – ﻓﺼﻞ ﺻﯿﻒ ) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( = ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ : اﻓﺮاد ﺻﻔﺮاوی ﺑﺎ ﻣﺰاج ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖزﯾﺎدی ﻫﻢ دارﻧﺪ ، رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ 3 – ﻓﺼﻞ ﺧﺮﯾﻒ ) ﭘﺎﯾﯿﺰ ( = ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ : اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اوج ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و اﮔﺰﻣﺎ و . ﺗﺮکﻟﺒﻬﺎ اﺳﺖ 4- ﻓﺼﻞ ﺷﺘﺎء ) زﻣﺴﺘﺎن ( = ﺳﺮد و ﺗﺮ : اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اوج ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ و ﺑﻠﻐﻤﯽ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻬﺎر ﻓﺮوردﯾﻦ : ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﻄﯿﻒ ، ﮔﻮﺷﺖ ، ﺷﺮﺑﺘﻬﺎ ، ﺧﻮردن ﻣﺴﻬﻞ و رگ . زدن و ﺣﺠﺎﻣﺖﮐﺮدن . اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز و ﺗﺮﺷﯽ اردﯾﺒﻬﺸﺖ : ﺧﻮردن ﮐﺒﺎب ، ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺮﺷﺘﻪ و ﮔﻮﺷﺘﻬﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪﻩ ، ﺟﻤﺎع ﮐﺮدن ، روﻏﻦ . ﻣﺎﻟﯿﺪن در ﺣﻤﺎم ، ﻣﺼﺮف رﯾﺎﺣﯿﻦ و ﺑﻮی ﺧﻮش . اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن آب در ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺧﺮداد : ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻦ در اول روز . اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﻏﻠﯿﻆ ، ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ، ﮔﻮﺷﺖﮔﺎو . و ﺷﯿﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﯿﺮ : ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺳﻨﯽ ، ﺧﺮﻓﻪ ، ﺧﯿﺎر ، ﺷﯿﺮﺧﺸﺖ ، ﭘﯿﺎز و ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎی ﺗﺮ و ، ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﺮﺷﯽ دار ، ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ دوﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻩ ﻫﺸﺖ ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ، ﻣﺮغ . ﮐﺒﮏ ،دراج ، ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎزﻩ . اﺟﺘﻨﺎب از ﮐﺎر زﯾﺎد و ﺧﺴﺘﮕﯽ آور و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮب . ﻣﺮداد : ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺒﮏ ) آب دوغ ﺧﯿﺎر ( ، ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻨﻔﺸﻪ و ﺧﻮراﮐﯿﻬﺎی ﺳﺮد و ﺗﺮ
   
  مهربون، rezaco2196 و Nayereh از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,664
  2,572
  مرسی بخدا تا اولشو خوندم بعد حیفم اومد چشای نازمو با فونت نامناسب اینجا ناراحت کنم. ممنون از مطلب علمیت:tongue::22:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  دستوره ادمينه
  هي ميكه علمي:16:
   
  مهربون از این پست تشکر کرده است.
 4. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,664
  2,572

  دیشب کلی ادمین و کلوچه رو :52: اما بازم اوضاع فرقی نکرده ، تازشم به موضعات علمی بخشی اختصاص داده نشده هیچ به پست انتقادم که قول داده بود جواب بده نمیده و فقط ادعاشون میشه!!:biggrin:
   

کلمات جستجو شده:

 1. PHعلت پایینبودن