1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

مرا درياب!!!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Mar 22, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﻣﺮا درﯾﺎب

  ﺗﻮ ای ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ

  ﺗﻮ ای ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ﻫﺮ دﻧﯿﺎ

  ﺑﺠﺰ ﺗﻮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ

  ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﺗﻜﯿﻪﮔﺎﻩ و ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ

  ﻣﺮا درﯾﺎب

  ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﻦ آرام و دﻟﭙﺎﻛﻢ

  و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻛﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ

  و ﻧﺎم ﺗﻮ

  و ﯾﺎد ﺗﻮ

  ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد

  و ﻣﯽداﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺖﺳﺮا ﻫﺴﺘﻢ

  ﻣﺮا درﯾﺎب

  ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎی ﺑﯽﺳﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮم

  ﻣﺮا ﺑﻨﮕﺮ.. ﻣﺮا درﯾﺎب

  ﻗﺴﻢ ﺑﻪ راز ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ

  ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن روﯾﺎﯾﻢ

  ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽﻫﺎ

  ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺎك

  ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﻢ

  ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎدر

  ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺴﺘﻪی ﺑﺎﺑﺎ

  ﺑﻪ آﻩ ﺳﺮد ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

  ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮدﻩی زاﻏﺎن

  ﺑﻪ درد ﻛﻬﻨﻪی زﻧﺪان

  ﺑﻪ اﺷﻚ ﺣﺴﺮت روﺣﻢ

  ﺑﻪ راز ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣُﻬﺮ ﺳﯿﻨﻪی اﺳﺒﻢ

  اﮔﺮ دﺳﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮی و

  از اﯾﻦ زﻧﺪان رﻫﺎ ﺳﺎزی

  ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ

  ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻚ ﻗﻠﺐ ﭘﺎﻛﻢ را

  و روح ﺑﯽﻗﺮارم را ﻛﻪ زﻧﺪاﻧﯽﺳﺖ

  ﺑﻪ ﺗﻮ ای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد

  ﻣﺮا از ﻏﺮﺑﺖ زﻧﺪان رﻫﺎ ﮔﺮدان

  ﻧﮕﺎﻩ ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﻢ ﺑﺮ در زﻧﺪان ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ روح ﺧﺴﺘﻪام ﺧﺸﻜﯿﺪ

  ﻣﺮا درﯾﺎب

  ﻣﺮا درﯾﺎب ﻛﻪ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ
   
  SHAPARAK، Sonya و rezaco2196 از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  .. دﻟﺘﻨﮓ ﺑﻮدم و ﺧﺴﺘﻪ

  ...آﻣﺪم ﺗﺎ ﻣﺎﻩ ﻧﮕﺎﻫﺖ را از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﭽﯿﻨﻢ

  ! اﻣﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻮای ﺷﻌﺮم ﺧﻮرد

  ،و رﻋﺪ ﯾﺎدت در واژﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ

  !!...ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮات ﮐﺰ ﮐﺮدﻩ از ﺗﻮ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ

  ،ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ وﻗﺘﯽ دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺳﻤﺖ ﮔﻞ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻮ آب ﻣﯿﺪﻫﻢ

  ..در ﺣﺮﮐﺘﻢ وآﺧﺮش ﻧﻤﯿﺪام

  ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﺎ ﮐﺠﺎ آﺑﺎد ﻣﯽ رﺳﻢ؟

  ...ﺗﺎزﻩ ﻟﻬﺠﻪ ﺷﻌﺮم ﺑﻬﺎری ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ آﻣﺪی

  ،وﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ ﻻ ﺑﻪ ﻻی ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﮐﻨﻢ

  !!!ﺣﺎﻻ از ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

  ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺮگ: ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯿﺒﺮد ﺗﺎ روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺪﯾﺪﻩ ام

  ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻓﮑﺮش را ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم

  ، ﭼﻘﺪر ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم

  !!.و ﻫﻨﻮزم دﻟﺘﻨﮕﻢ
   
  SHAPARAK، Sonya و rezaco2196 از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. Sonya

  Sonya حس خوبيه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تـــو پس زده

  10,221
  58,696
  33,823
  مرسي:22:
   
  SHAPARAK از این پست تشکر کرده است.