1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

متن آﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ زﯾﺒﺎی اﻣﯿﺮ ﺗﺘﻠﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻪ

شروع موضوع توسط barfi ‏May 18, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ، ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ اُﻣﯿﺪﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﻮی ، ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮ ﻣﯿﺪﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ، ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ اُﻣﯿﺪﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﻮی ، ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮ ﻣﯿﺪﻩ اون ﺑﯿﺮون ﺧﺒﺮی ﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺑﺎروﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ، آدﻣﺎی ﻣﺤﺒﻮر ﻣﺜﻪ ﺧﻮدت ، ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎرِ ﺑﺎ اوﻧﯽ اون ﺑﯿﺮون ﺧﺒﺮی ﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ، ﺑﺪﻫﮑﺎر و آﻟﻮدﻩ ﻫﺎ ﺛﻤﺮﻩ ی ﺳﮓ دوﻫﺎﺗﻢ ﮐﻪ ، زرﺷﮑﺎ و زاﻟﻮﻣﻪ ﻫﺎ اون ﺑﯿﺮون ﺧﺒﺮی ﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ، ﺻﻒِ ﭘُﺸﺖِ ﻫﻢ ﭼﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺰ ، آدﻣﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زور ، ﺑﺎ ﺷﮑﻢِ ﮔُﺸﻨﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪن ﭘُﺮِ دود ﭘُﺮِ ﺟﻮب ﭘُﺮِ ﺧﻮن ﻣﺮداﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدن ﭘُﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪن آدﻣﺎ ﻓﺤﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺪن ، اﯾﻦ ﭼﯿﺰارو ﭘُﺸﺖِ ﻫﻢ دﯾﺪن ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ، ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ اُﻣﯿﺪﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﻮی ، ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮ ﻣﯿﺪﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ، ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ اُﻣﯿﺪﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﻮی ، ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮ ﻣﯿﺪﻩ اﯾﻦ ﺿﺮبُ اﻟﻤَﺜَﻞِ ﻧﺎﺑُﺮدﻩ رﻧﺞ ﮔﻨﺞ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﭼﯽ ﭼﯽ رو ﮐﯽ !ﮔﻔﺘﻪ ؟ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺸﻮ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺷﺪﯾﻢ ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻮزﯾﮏ ﻫﻪ آرﻩ ﺗﻮ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻮزﯾﮏ !ﻋﺠﺐ ، ﻣﮕﻪ دارﯾﻢ ؟ ﺧﯿﻠﯽ درد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﯿﻠﯽ دﻋﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﯿﻤﻮﻧﺪی ﮐﺎﺷﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردﯾﻢ و ﻧﺸُﺪ ﻫﯿﭻ ﺟﻮری ﭘﺎ ﺷﯿﻢ ﮐﻠّﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی داﺷﺘﯿﻢ و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ دﻧﯿﺎ ﺟﺎی ﭘﯿﺰورﯾﺎش ﻧﯽ ﯾﻪ ﺳﺮی ﭼﯿﺰارم ﺧُﺐ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ آﺧﻪ اُﻓﺖ دارﻩ ، اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﺟﺎش ﻧﯽ ﭼِﻘَﺪﻩ ﺧﻮردﯾﻢ ﭘﺲ ﮔﺮدﻧﯽ دﯾﮕﻪ ﺣﺎلِ ﭘﺎرﺗﯽ و ﻣﺴﺖ ﮐﺮدن ﻧﯽ ﯾﺎد رﻓﺘﯿﻢ ﻣﺮامِ ﺑﻌﻀﯽ رﻓﯿﻘﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮِ از اﺟﻨﻮی ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺣﺴﺎدتِ رﻓﯿﻖ از رﻗﺎﺑﺖِ رﻗﯿﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﻩ اوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﺎک ﺗﺮﻩ ، ﻣﯿﺒﺮﻩ اوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﻋﻘﺐ آﺧﺮش ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ی ﻧﺼﯿﺤﺖ دارم ، ﻧﻪ ﺳَﺮ در ﻣﯿﺎرﻩ ﮐﺴﯽ از ﮐﺎرم ، ﻧﻪ ﻣﯿﺪوﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﺴﯽ دَرﺑﺎرم و ﺧﻮدﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮم ﮐﺎرم ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﻮجِ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﮐُﻨﺞِ دﯾﻮار ﺧﺴﺘﻪ از ﻫﻤﻪ ﺧﺴﺘﻪ از ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدنِ ﺟﺎی ﺻﺪام ﺗﻮی ﺑﺮج ﻣﯿﻼد داﺳﺘﺎنِ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ دِﻟَﻢ ﺗﻨﮕﻪ واﺳﻪ ﻣﺠﯿﺪﯾﻪ واﺳﻪ ﺑﭽﮕﯿﺎم واﺳﻪ زادﮔﺎم واﺳﻪ ، ﻣﺪرﺳﻪ واﺳﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎم واﺳﻪ زﺑﺮی دﺳﺘﺎی ﺑﺎﺑﺎم اﺧﻤﺎی آﻗﺎم ﺣﺮﻓﺎی ﻣﺎﻣﺎن اﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻓﺮق دارﻩ ﺑﺎﻫﺎم واﺳﻪ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ درد دارﻩ ﮐﺎرام دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ واﺳﻪ ﻋﺎدی ﺑﻮدن واﺳﻪ ، دور از ﭼﯿﺰای ﻣﺎدی ﺑﻮدن آرﻩ ﯾﻪ ﺟﻮارﯾﯽ ﮐﻨﺪم از ﻫﻤﻪ ، اﯾﻨﺠﻮری ﺗﻮﻗﻌﺎت ﮐﻤﺘﺮ ازﻣﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﻤﻪ ﻫﺮﮐﯽ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﻤﻪ ، وﻗﺘﯽ درد ﻧﺪاری ﻫﻤﺪﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ، ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ اُﻣﯿﺪﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﻮی ، ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮ ﻣﯿﺪﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ..… ﺧﻮﻧﻤﻮن اﯾﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اون ﺑﯿﺮون ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ، ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻤﻮن ، ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎک ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎک ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن واﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎک ﺟﻨﮕﯿﺪن و ﺟﺰوِ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎک ﺷﺪن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻬﯿﺪا ، ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻨﺎ ، ﺗﻮ دﻟﯽ ﻫﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺠﺎزی ﻫﺎ ، اﯾﺮج ﻗﺎدری ﻫﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺘﻌﺪاداﯾﯽ ﮐﻪ ، ﺳﺘﺎرﻩ ﻧﺸﺪن اﻣﺎ ، اﯾﺮوﻧﯽ ﻣﻮﻧﺪن و اﺳﻄﻮرﻩ ﻣﯿﺸﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﻄﻮرﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻟﻄﻔﯽ ﺧﺪاﻓﻈﯽ ﮐﺮدن آﻗﺎ ﻣﻬﺪوی ﮐﯿﺎ ، ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ داداﺷﯿﺎی ﺗﻮ زﻧﺪون دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﺎی ﺗﻮ ﻣﯿﺪون ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺪر ﻣﺎدرا ﺳﻼﻣﺘﯽ دﺳﺖ ﺗﻨﮕﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ درد دﯾﺪﻩ ﻫﺎ ، داغ دارا ، ﺑﯿﻤﺎرا
   
  sogi، cute pishi و ••ÐêMōn•• از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  آهنگ جدید و فوق‌العاده زیبای امیر تتلو به نام خونه خوبه

  برای مشاهده لینک ها لطفا ثبت نام کنید و یا اگر حساب کاربری دارید وارد شوید

  این کار انتقاد به شبکه منوتو و برنامه سالی تالک می‌باشد*دان نکنی ضرره،فاطی گفتاااا:p