1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

لانگ دیستنس!!!!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 11, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﯾﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻓﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲ اوﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺶ داری ﮐﺠﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻪ

  .ﻣﻬﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ، ﮐﻪ دﻟﺖ ﭘﯿﺸﺸﻪ، ﮐﻪ دﻟﺶ ﭘﯿﺸﺘﻪ

  اﻣﺎ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، وﻗﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﮏ ﮐﺮدم دﯾﺪم ﺧﯿﻠﯽ ام ﻣﻬﻤﻪ اوﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺶ داری ﮐﺠﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻪ

  ،ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﻟﻤﺴﺶ ﮐﻨﯽ، ﻧﺘﻮﻧﯽ در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﯾﺶ، ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﺒﻮﺳﯿﺶ ﻧﺘﻮﻧﯽ وﻗﺘﯽ دﻟﺖ ﺑﺮاش ﺗﻨﮓ ﺷﺪ ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﺶ ﺑﻪ ﭼﻪ دردی ﻣﯽ ﺧﻮرﻩ؟

  ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮی ﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﺸﺖ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ واﺳﺶ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯽ دﻟﻢ ﺑﺮات ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ اوﻧﻢ ﺑﺮات ﺑﻨﻮﯾﺴﻪ ﻣﻨﻢ؟

  ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ اﺳﻤﺲ ﺑﺮات ﺑﯿﺎد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ دوﺳِﺖ دارم، ﺗﻮام ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮق ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﮕﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ؟

  !"ﻣﯿﺸﻪ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ واﺳﻪ ﻫﻤﻪ آدﻣﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮد "دوﺳِﺖ دارم اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﺎﯾﭗ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ س زﯾﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎی دﺳﺘﺖ. ﻣﻬﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ دﻟﺖ ﭼﯽ !ﺑﺎﺷﻪ

  ﻫﺮ روزی ﮐﻪ ﻣﯿﺎد و ﻣﯿﺮﻩ آدﻣﺎ ﻋﻮض ﻣﯿﺸﻦ. ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﺷﻮن، دﯾﺪﮔﺎﻩ .ﻫﺎﺷﻮن، ﻋﻼﯾﻘﺸﻮن

  اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﺎس وﻟﯽ وﻗﺘﯽ داری ﻋﻮض ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ اوﻧﯽ رو ﮐﻪ دوﺳﺶ داری ﮐﻨﺎرت ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ و در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺻﯿﻘﻠﺶ ﺑﺪﯾﻦ، ﮐﻪ ﺑﺸﯿﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ،ﮐﻪ روﺣﺘﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ .ﯾﮑﯽ ﺑﺸﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮا

  ﻫﺮﭼﻘﺪم وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﻮﻧﺪﮔﺎر ﺑﻪ ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺖ، روزی ﻣﯿﺎد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ واﺳﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ اون آدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،و روزای ﺑﺎ ارزش ﻋﻤﺮﺗﻮ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮدی، ﺗﻮ ﺗﺼﻮراﺗﺖ ﺑﺎﻫﺎش ﺣﺮف زدﻩ ﺑﻮدی ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدی، زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدی ﺑﻮدی دﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺮس ﻗﺎﻃﻊ .ﻣﯿﮕﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ اون آدم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ دﯾﮕﻪ اون آدم ﻧﯿﺴﺘﯽ

  ﺗﻮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آدﻣﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﺗﻮرو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺸﻮن. ﮐﻨﺎر ﺧﻮدت، ﻧﺰدﯾﮏ ِ ﻧﺰدﯾﮏ. اﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻫﺮم ﻧﻔﺴﺎﺷﻮ ﮐﻨﺎر ﻻﻟﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﺲ ﮐﻨﯽ، اﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺻﺪای ِ دوﺳِﺖ دارم ﮔﻔﺘﻨﺶ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺖ .ﺑﭙﯿﭽﻪ، اﻧﻘﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﺗﻨﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ وﺟﻮدت ﺣﺲ ﮐﻨﯽ

  اون ﻣﻮﻗﻌﺲ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ دوﺳِﺖ دارم ﺣﺘﺎ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﺷﮏ ﺑﻪ دﻟﺖ راﻩ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﻪ دﯾﮕﻪ دوﺳﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ، وﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ دﻟﺘﻨﮕﺘﻢ ﻣﯽ دوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻪ زودی ﺑﺒﯿﻨﯿﺶ و دﺳﺘﺎﺷﻮ ﺗﻮ دﺳﺘﺎت ﺑﮕﯿﺮی و ﺳﺮﺗﻮ ﺑﺬاری رو ﺳﯿﻨﻪ ش و ﻫﻤﻪ دﻟﺘﻨﮕﯿﺎت از دﻟﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﻩ. دﯾﮕﻪ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﻪ ﺑﯿﺎد و ﺟﺎی ﺗﻮرو ﺗﻮ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﮕﯿﺮﻩ. ﮐﻪ اﮔﻪ ﺑﯿﺎد و ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻫﻢ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ. آدﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارن. وﻗﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﮐﻪ اون ﻧﯿﺎزو ﺟﻮاب ﺑﺪی ﮐﺲ دﯾﮕﻪ ای ﺑﯽ ﺷﮏ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻪ و ﮐﺎری رو ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﯽ !در ﺣﻘﺶ اﻧﺠﺎم ﺑﺪی ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاش اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻩ

  وﻓﺎداری و ﺻﺪاﻗﺖ و ﻗﻮل و ﻗﺮار و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪ ای ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻓﻪ. اﮔﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎش، ﻧﺰدﯾﮏِ ﻧﺰدﯾﮏ. اﮔﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮدﺗﻮ ﺗﻠﻒ ﮐﻦ و ﻧﻪ ﻃﺮف .ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻮ

  !ﻣﺠﺎل ﻋﺎﺷﻘﯽ رو ﻧﻪ از ﺧﻮدت ﺑﮕﯿﺮ ﻧﻪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺶ داری:inlove:
   
  •KOSAR•، ❥ℳĀΣĐξĤ❥، vandad و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. Sonya

  Sonya حس خوبيه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تـــو پس زده

  10,221
  58,696
  33,823
  !ﻣﺠﺎل ﻋﺎﺷﻘﯽ رو ﻧﻪ از ﺧﻮدت ﺑﮕﯿﺮ ﻧﻪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺶ داری
  :55::55::55::55::55:
   
  •KOSAR•، ❥ℳĀΣĐξĤ❥، ♥سایه♥ و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. Seyed Mahdi

  Seyed Mahdi من عاشق محمد (ص )هستم....

  1,859
  5,964
  1,457
  وﻓﺎداری و ﺻﺪاﻗﺖ و ﻗﻮل و ﻗﺮار و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪ ای ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻓﻪ. اﮔﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎش، ﻧﺰدﯾﮏِ ﻧﺰدﯾﮏ. اﮔﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮدﺗﻮ ﺗﻠﻒ ﮐﻦ و ﻧﻪ ﻃﺮف .ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻮ
  خیلی زیبا بود ولی بعضی جاهاشو قبول ندارم...
   
  •KOSAR•، ❥ℳĀΣĐξĤ❥، ♥سایه♥ و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  کجاهاش:67:
   
  •KOSAR• و ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این پست تشکر کرده اند.
 5. vandad

  vandad

  1,533
  1,911
  486
  واقعا زیبا بود
  و حقیقت!
   
  •KOSAR•، ❥ℳĀΣĐξĤ❥ و barfi از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. •KOSAR•

  •KOSAR• Lady Of Autumn

  2,451
  13,535
  6,078
  مرسی عزیزم....زیبا وبدون نقص
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.