كياهي كه پوست را روشن ميكند...

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 24, 2013 در انجمن مد و زیبایی

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ، روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ و درﻣﺎن ﻟﮏ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﯽﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮐﻪ دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻼﻧﻮم اﺳﺖ، ﻋﺼﺎرﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺮمﻫﺎی آراﯾﺸﯽ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮐﺎر رود. از ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﻮب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﻮدر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن در ﻋﻄﺎری ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
  ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﻋﺼﺎرﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﺘﻖ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﯿﺮﮔﯽ ﭘﺲ از اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎدﻩ ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ در آن ﻓﻼوﻧﻮﯾﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﮐﺮدن .ﻣﻼﻧﯿﻦ، ﻣﻮﺟﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮد دوز ﯾﮏ ﮔﺮم در روز ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺛﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد. ﻋﺼﺎرﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻫﻨﻮز در ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺼﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺎدﻩ اﺻﻠﯽ ﻫﯿﺪرو ﻓﻮﺑﯿﮏ آن ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺼﺎرﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ، ﮔﻼﺑﺮﯾﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن از دﯾﺮﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ .ﺑﻮدﻩ و از آن ﺑﺮاﯾﺪرﻣﺎن اﻧﻮاع ﺳﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروی ﻣﺴﮑﻦ در ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن اﺳﭙﺎﺳﻢ و ﺗﻮرم ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدﻩای ﻣﻠﯿﻦ از آن ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از ﻋﺼﺎرﻩ رﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن .ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ A ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﺮوسﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺮﭘﺲ و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ در آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺼﺎرﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ، ﮔﺮان اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ .در ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ دارد
   
  مهربون، sara، اتنا .. و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. rezaco2196

  ‏Dec 22, 2012
  2,814
  7,341
  524
  مرد
  جالبه....نمیدونستم....مرسی....:whistling::wink::22:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 3. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  ‏Dec 6, 2012
  3,108
  6,727
  545
  مرد
  ما که صورتمون خدایی سفید هست :roflmao:16:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 4. Sonya

  Sonya حس خوبيه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تـــو پس زده

  ‏Jan 22, 2013
  10,221
  58,620
  33,754
  زن
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  خوب حالا دیگه بدون:16:
   
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  از من که سفید تر نیست...:35:
   
  mojt@ba از این پست تشکر کرده است.
 7. ••ÐêMōn••

  ‏Nov 5, 2012
  5,733
  18,249
  1,188
  زن
  برای معده هم خوبه
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  بله
   
  اتنا .. از این پست تشکر کرده است.
 9. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  ‏Dec 6, 2012
  3,108
  6,727
  545
  مرد
  به زور کرم اره تو سفیدتری :35:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  عكسامو ديدين....ديكه به پام كرم نميزنم....
  من تاحالا تو عمرم يكبار هم كرم سفيد كننده نزدم داداشي