1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

كياهي كه پوست را روشن ميكند...

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 24, 2013 در انجمن مد و زیبایی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ، روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ و درﻣﺎن ﻟﮏ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﯽﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮐﻪ دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻼﻧﻮم اﺳﺖ، ﻋﺼﺎرﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺮمﻫﺎی آراﯾﺸﯽ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮐﺎر رود. از ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﻮب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﻮدر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن در ﻋﻄﺎری ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
  ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﻋﺼﺎرﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﺘﻖ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﯿﺮﮔﯽ ﭘﺲ از اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎدﻩ ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ در آن ﻓﻼوﻧﻮﯾﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﮐﺮدن .ﻣﻼﻧﯿﻦ، ﻣﻮﺟﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮد دوز ﯾﮏ ﮔﺮم در روز ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺛﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد. ﻋﺼﺎرﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻫﻨﻮز در ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺼﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺎدﻩ اﺻﻠﯽ ﻫﯿﺪرو ﻓﻮﺑﯿﮏ آن ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺼﺎرﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ، ﮔﻼﺑﺮﯾﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن از دﯾﺮﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ .ﺑﻮدﻩ و از آن ﺑﺮاﯾﺪرﻣﺎن اﻧﻮاع ﺳﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروی ﻣﺴﮑﻦ در ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن اﺳﭙﺎﺳﻢ و ﺗﻮرم ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدﻩای ﻣﻠﯿﻦ از آن ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از ﻋﺼﺎرﻩ رﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن .ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ A ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﺮوسﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺮﭘﺲ و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ در آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺼﺎرﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ، ﮔﺮان اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ .در ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ دارد
   
  مهربون، sara، اتنا .. و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. جالبه....نمیدونستم....مرسی....:whistling::wink::22:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 3. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  3,077
  6,754
  588
  ما که صورتمون خدایی سفید هست :roflmao:16:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 4. Sonya

  Sonya حس خوبيه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تـــو پس زده

  10,221
  58,696
  33,872
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  خوب حالا دیگه بدون:16:
   
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  از من که سفید تر نیست...:35:
   
  mojt@ba از این پست تشکر کرده است.
 7. برای معده هم خوبه
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  بله
   
  اتنا .. از این پست تشکر کرده است.
 9. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  3,077
  6,754
  588
  به زور کرم اره تو سفیدتری :35:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  عكسامو ديدين....ديكه به پام كرم نميزنم....
  من تاحالا تو عمرم يكبار هم كرم سفيد كننده نزدم داداشي