1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

كلياتي از دين زرتشت

شروع موضوع توسط MahD!ye ‏Jun 29, 2012 در انجمن تاریخ

 1. MahD!ye

  MahD!ye مدیربخش زنگ تفریح

  15,130
  17,126
  1,531
  دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ
  زرﺗﺸﺖ ﮐﻴﺴﺖ؟
  ‫زرﺗــﺸﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ اﯾﺮاﻧــﯽ ، در ﺁذرﺑﺎﯾﺠــﺎن ﻣﺘﻮﻟــﺪ ﺷــﺪ و ﻧــﺎم ﭘــﺪرش ﭘﻮرﺷــﺴﺐ و‫ﻣﺎدرش دوﻏﺪو ﺑﻮد.
  ‫ﻋﺪﻩ اﯼ از ﻣﻮرﺧﻴﻦ وﻻدت او را 660 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد، وﻋﺪﻩ دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﭘﺎرﻩ اﯼ ﻣﻄﺎﻟﺐ اوﺳﺘﺎ ، ﺗﻮﻟﺪ او را در ﺣﺪود 560 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
  ‫زرﺗﺸﺖ در ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﯼ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺷـﺪﯾﺪ ‫ﻣﺬهبي ﮐﻪ ﺑﺎ هموﻃﻨﺎن ﺧﻮد داﺷﺖ ، ﻧﺎﭼﺎر ﺟﻼﯼ وﻃﻦ ﮐـﺮد و در زﻣـﺎن ﺳـﻠﻄﻨﺖ ‫ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ ﭘﺴﺮ ﻟﻬﺮاﺳﺐ ، ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻠﺦ، ﺑﻪ ﺑﻠﺦ رﻓﺖ. ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣـﺬهبي ‫او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ دوازدﻩ هزار ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎو را دﺑﺎﻏﯽ و ﮐﺘﺎب اوﺳﺘﺎ را ﺑﺎ‫ﻃﻼﯼ ﻧﺎب ﺑﺮ روﯼ ﺁن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ. ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از اوﺳﺘﺎ را در ﺁﺗﺸﮑﺪﻩ ﯼ ﺁذرﮔﺸـﺴﺐ ‫و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ را در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.

  اهوراﻣﺰدا ﮐﻴﺴﺖ؟
  ‫ﺧـﺪاﯼ ﺑـﺰرگ اﯾﺮاﻧﻴـﺎن ﺑﺎﺳـﺘﺎن و زردﺷـﺘﻴﺎن، ﺧـﺎﻟﻖ زﻣـﻴﻦ و ﺁﺳـﻤﺎن وﺁﻓﺮﯾـﺪﮔﺎن. ‫اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان و اﯾـﺰدان ﻧﻴـﺰ ﺁﻓﺮﯾـﺪهﯼ اوﯾﻨـﺪ. او درﻋـﻴﻦ ﻗـﺪرت و داﻧـﺶ، ﻣﻨﺒـﻊ ﺧﻴـﺮو ‫راﺳﺘﯽ و ﺗﻘﺪس وﺗﻘﻮا اﺳﺖ.

  اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﮐﻴﺴﺖ؟
  ‫دردﯾﻦ زردﺷﺘﯽ ﺑﻪ شش ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯼ ارﺟﻤﻨﺪ و ﻣﻘﺮب اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد:
  ‫ﺑﻬﻤﻦ ، اردﯾﺒﻬﺸﺖ ، ﺷﻬﺮﯾﻮر ، اﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ ، ﺧﺮداد و اﻣﺮداد.
  ‫در ﺁﻏﺎز ﭘﻴﺪاﯾﺶ ﺁﺋﻴﻦ زرﺗﺸﺖ، در راس اﯾﻦ ﺷﺶ، ﺳﭙﻨﺘﺎﻣﻴﻨﻮ (ﺧﺮد ﻣﻘﺪس) ﻗﺮار ‫داﺷﺖ. ﺑﻌﺪها ﺑﻪ ﺟﺎﯼ او اهوراﻣﺰدا را ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺠﺎﯼ اهوراﻣﺰدا ﺳﺮوش ‫را ﺟﺎﯼ دادﻩ اﻧﺪ.

  اوﺳﺘﺎ از ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
  ‫اوﺳﺘﺎﯼ روزﮔﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻧﭽﻪ از ﮐﺘﺎب دﯾﻨﮑﺮت ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ، ﺷﺎﻣﻞ ‫١٢ ﺑﺎب (ﻧﺴﮏ) ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻨﻮان هﺮ ﻧﺴﮏ وﺧﻼﺻﻪ اﯼ از ﻣﻄﺎﻟـﺐ ‫ﺁﻧﻬﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
  ‫ازﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯼ دﯾﮕﺮ اوﺳﺘﺎ ، ﮐﻪ اﺻﻞ ﺁﻧﻬﺎ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ، ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﺑـﻪ ‫زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. اوﺳﺘﺎﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﮐﺘـﺎب اﺳـﺖ ‫، اﻣﺎ هيچ ﯾﮏ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ هاي ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ، همه ‫ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯼ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ را در ﺑﺮﻧﺪارد.
  ‫ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻣﺰﺑﻮر از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:

  ‫١- ﯾﺴﻨﺎ ، ﯾﺴﻦ
  ‫ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻧﻴﺎﯾﺶ و ﺟﺸﻦ‫(واژﻩ ﺟﺸﻦ هم ﺻﻮرت ﮐﻨﻮﻧﯽ همين ﯾﺴﻦ اﺳﺖ) ‫ﮐﺘﺎب ﯾﺴﻨﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺮودﻩ ها و دﻋﺎهاﯼ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ 72 هاﺋﻴﺘﯽ ( ﻓــﺼﻞ ) اﺳــﺖ. 28 ﻓــﺼﻞ از ﺁن ﺟﻤﻠــﻪ ﮐﺎﺛــﺎ هاﺳــﺖ ﮐــﻪ ﮐﻬﻨﺘــﺮﯾﻦ ﻗــﺴﻤﺖ ‫اوﺳﺘﺎﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺁﻧﻬﺎ را اﺛـﺮ ﺧـﻮد زرﺗـﺸﺖ ﯾـﺎ ﺑﻌـﻀﯽ از ﺁﻧﻬـﺎ را اﺛـﺮ ‫ﺷﺎﮔﺮدان او ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮم اﺳﺖ.

  ‫٢- وﯾﺴﭙﺮد
  ‫ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯼ از ﻣﻠﺤﻘﺎت ﯾﺴﻨﺎﺳﺖ و در ﻣﺮاﺳـﻢ دﯾﻨـﯽ ﺑـﺪون ﯾـﺴﻨﺎ ﺳـﺮودﻩ ‫ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . هر ﻓﺼﻞ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻨﺪ. ﻣـﺘﻦ ﻣﻮﺟـﻮد اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب را در ‫ﻧﺴﺨﻪ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ 25 ﯾﺎ 27 ﯾﺎ 32قسمت، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.


  ‫٣- وﻧﺪﯾﺪاد
  ‫ﮐﻪ در زﺑﺎن اوﺳﺘﺎﯾﯽ وﯼ دﺋﻮرات اﺳـﺖ و ﻗـﺎﻧﻮن ﺿـﺪ دﯾـﻮ ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﻴﺪهـﺪ . هـﺮ‫ﻓﺼﻞ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺮﮔﺮد ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد. وﻧﺪﯾﺪاد ﺷﺎﻣﻞ 23 ﻓﺮﮔـﺮد اﺳـﺖ. ﻣﻄﺎﻟـﺐ ‫وﻧﺪﯾﺪاد درﺑﺎرﻩ ﯼ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻓﺮاﺋﺾ و ﺁداب دﯾﻨﯽ اﺳﺖ.

  ‫۴- ﯾﺸﺘﻬﺎ
  ‫ﮐﻪ ﺁن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻧﻴﺎﯾﺶ اﺳﺖ.در اوﺳﺘﺎﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ،21 ﯾﺸﺖ وﺟـﻮد ‫دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و اﻣﺸﺎ ﺳﭙﻨﺪان و اﯾﺰدان اﺳﺖ. ‫ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺸﺘﻬﺎ، از ﻧﻈﺮ زﺑـﺎن ﺑـﺴﻴﺎر ﮐﻬﻨـﻪ ﺗـﺮ ﻣﻴﻨﻤﺎﯾـﺪ.ﻗـﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از ﯾـﺸﺘﻬﺎ در‫اﺻﻞ ﻣﻨﻈﻮم ، ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﻌـﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺗﺮﮐﻴﺒـﯽ از ﻧﻈـﻢ و ﻧﺜـﺮ ﺑـﻮدﻩ‫اﺳﺖ.

  ‫۵- ﺧﺮدﻩ اوﺳﺘﺎ
  ‫ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ اوﺳﺘﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎﭘﻮر دوم ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ‫اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷـﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎﺗﻴـﺴﺖ ﮐـﻪ از ﻗـﺴﻤﺘﻬﺎﯼ دﯾﮕـﺮ اوﺳـﺘﺎ اﺳـﺘﺨﺮاج و در ﺁﻧﻬـﺎ ‫ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ وﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ دﯾﮕـﺮﯼ ﮐـﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن اوﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻧﻴـﺴﺖ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪ ‫ﭘﺎزﻧﺪ اﺳﺖ واﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻧﻤﺎزهـﺎ و دﻋﺎهـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﺮاﺳـﻢ ‫دﯾﻨﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ و اوﻗﺎت روز و ﺟﺸﻨﻬﺎ وهنگام اﻧﺠـﺎم دادن ﺧـﺎص دﯾـﻦ ﺧﻮاﻧـﺪﻩ ﻣـﯽ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
   
  Admin از این پست تشکر کرده است.
 2. HAMID01

  HAMID01 کاربر استقلالی

  893
  353
  285
  مطمئنی زرتشت در اذربایجان به دنیا اومده؟
   
 3. MahD!ye

  MahD!ye مدیربخش زنگ تفریح

  15,130
  17,126
  1,531
  نچ
  خب همشو بخون:biggrin:میگن که اذربایجان ولی بعضیا هم میگن نه
  پس جدی نگیــــــر:wink:
   
 4. Admin

  Admin ديوانگى ها از آمدنِ تو شروع شد ... عضو کادر مدیریت مدیر کل سایت

  13,104
  26,961
  74,095
  اره
  فک کنم دقیقش اردبیله
   
 5. MahD!ye

  MahD!ye مدیربخش زنگ تفریح

  15,130
  17,126
  1,531
  خب زیاد فک نکن احتمالا هست:laugh: