1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

كلامي خاص (=

شروع موضوع توسط M!ssEl!n ‏Mar 14, 2014 در انجمن درد دل

 1. M!ssEl!n

  M!ssEl!n زرشكـ..

  45
  288
  292
  لعنَتـــــــــ بــﮧ بَعضـــــــی آهَنگـآ  بــﮧ بَعضـــــפֿــیـــــآبـــونـآ  بــﮧ بَعضــــــے حَــــرفــآ  لَعنَتیــــــــآ تــو چَنـــנ ثــــــآنیــــﮧ  آנمـــــو میبــَــــرَטּ بــﮧ روزایــــے ڪـــﮧ  واســــــﮧ اَز بِیـــن بُرנَنِشــــــوטּ تو ذِهنِتــــــ  یــــﮧ عُمــــر "ویــــــروטּ" شدی...

  خـــــــــآص

  בر בَسترس بوבَنت בیگــر بــرآیم ارزش نــבارد

  اڪنون نہ" مشتــرڪ "هــــَستے نہ" مـــــورב نظـــــَر …

  #خآص

  !!!! مـסּ یـڪ دخــترمـ !!!!


  خـ♥ـالقــمـ بـﮧ ناممـ سوره اﮮ نازل ڪـرد ...


  متــــــرو برایمـ جایگـــــاه ویژه ساختـ ...


  !!!! مـסּ دخــترمـ !!!!


  با تمامـ مردانـگـﮯ ﮩـایتـ نمیتوانـﮯ بفهمـﮯ صورتـﮯ برایم یـڪ دنیاستـ ...


  نمیتوانـﮯ بفهمـﮯ عـشـق بـﮧ لاڪ قـرمـز را ...


  گریه ڪردסּ بـدوסּ خجالتـ ...


  نماز با چادر سـفـیـد را ...


  درڪ ڪردنش در توانتـ نیستـ ...


  منـم لیلاﮮ عــشــق و زلیخاﮮ انتـظـار ...

  !!!! مـסּ دخــترمـ !!!!


  چرڪ نویس هـیـچ احساسـﮯ نمیشومـ .


  ×خآص×

  دخـ ـتـ ـر که باشی


  همه دیوانگی های عالم را بـ ـلـ ـدی  میتوانی زیر لب ترانه بخوانی و آشپزی کـ ـنـ ـی  میتوانی جلوی آیینه موهایت راشانه بـ ـزنـ ـی ونگاهش راحس کـ ـ ـنـ ـی  حتی وقتی که نـ ـیسـ ـتـــ  می توانی به امید گره خوردن شال دور گردنش...بـ ـبـ ـافـ ـی  دختر که بـ ـاشـ ـی  هزار بار هم که بگوید دوسـ ـتـ ـتـــ دارد!  باز خواهی پـ ـرسـ ـیـ ـد:  دوسـ ـتـ ـم داری؟!  وته دلت همیشه خواهد لـ ـرزیـ ـد...  دخـ تتـ ـر که بـ ـاشـ ـی هرچقدر هم که زیبا بـ ـاشـ ـی  نگران زیباتر هایی میشوی که شـ ـایـ ـد...  عاشقش شـ ـونـ ـد...  دخـ ـتـ ـر اسـ ـتـــ دیـ ـگـ ـر...
  خآص....  !خآص!
  ســــ ـــ ـــخت است...

  سخت است درک کردن

  دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را

  خودش میـــ ــداند و دلش ...

  که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛

  که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند

  بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ...

  بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ...

  ... و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس

  جز همان دختـــــ ـــــر نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت ...

  که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد ...

  از باخـــــــــ ــــــــتن ...

  از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش ...

  از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...

  از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی ...

  یِکرَنگ بِمآن...حَتی اگَر دَر دُنیایی زِندگی می کُنی کِه...

  مَردُمَش بَرای پُررَنگ شُدن حاضِرَند هِزار رَنگ بآشَند..

  [​IMG]


  √خُوبـ ــی بآدبآدَکـــ اینـ ــه که دَر حآلـ ــی که

  √ می دُونــ ــه هَمِه زِندِگیــش فَقــ[​IMG]ـط به یـــِ نخ وصـــ ـله،

  √ ولـ ـی بآزم تو آسمُـــون می رَقـ ــصه و می خَـــنده!!!!
  [​IMG]


  √ بی چآرِه عَرُوسَـــک دِلَش می خوآســـت زآر زآر بگرید!!!

  √ آمآ خَندِه رآ بَر لَبــــآنَش دُوختِه بُودَنــــد!!!
  [​IMG]


  آی قَطـــآر ! رآهَتـ رآ بِگیـــر وُ بُرُو...

  دیگَر نَه کُــــوه تَوآن ریزِش دارَدو َنَه ریز عَلــــی پیرآهَنِ آضــــآفِه!

  دیگَــــر هیچ چیز مِثـــلِ سابِق نیستـ
  [​IMG]  کُودَکی بِه آسِـــمآن بآرآنی می نِگَریـــستـ وَ می گُفتـ:

  خُدآیآ گِـــریه نَکُن!

  یُک رُوز میآیَـــد کِه مآ آدَم هآی خُوبـــی می شَـــویم!
  [​IMG]


  شـَ ـبـ ـیـ ـهِ جـ ـودی اَبــ ـوت شـُ ـــده امــ

  بــَ ـرایِ "بـ ـابـ ـا لـِ ـنـ ـگ درازیــــ " مـ ــی نـِ ــویـ ـسـَ ـمـ

  کـ ــه ایــ ـن روزهـ ـا دیـ ـگـَ ــر خـ ـودَمـ هـَ ـمــ

  "نــِ ـمیـ ـشِـ ـنـ ـاسَـ ــمَـ ـش"
  [​IMG]


  آنـــکـــه واقـــعـــا تـــورا دوســـت دارد!

  بــــه ســــاز آرام بــــودنــــت کــــفــــایــــت مـــیـــکـــنــد

  و هـــرگـــز از تــــو نـــمـــیـــخـــواهـــد "رقـــــــاصــــــه"

  ســــازهـــایـــش بــــاشـــی ...
  [​IMG]  בوستـــ בآشتَنـــ یَعنــــﮯ:

  اونـﮯ کِـﮧ اَگِـﮧ صَــــــב בَفعِـﮧ هَمـــ نآرآحَتِــــشـــ کٌنـﮯ


  هَربآر میـــــــگِـﮧ اینـــ בَفعـِﮧ آخَریـِﮧ کِـﮧ مـﮯ بَخشَــــــمِتـــ

  [​IMG]


  یـہ سـرے בخـتـرآ هـَسـتـَن ...


  فـَقـَط تیــپ مـِشـكـے مـے زَنـَن ...


  عـَطـر خـآص مـے زَنـَن ...


  بـے تـَوَجـہ بـہ اَطـرآف و حـَرفـآ و نـگـآه هـآے مـَرבم ...


  رو نیمـكـَت پـآركــ مــیـشــیـنـن ,


  آروم و شمـُرבه حـَرف مـے زَنـَن ...


  تـو جـَمـع آروم میشیـنـَن


  و فـَقـَط گـوش میـבَن ...


  ایــن בخـتـرآ اَز اَوَل اینـطورے نـَبـوבَن ...


  اینــآ یـہ زَمـآنـے خیـلـے شیـطون بـوבَن ...


  عـآشـق پـآشـنـہ بـُلـَنـב و رَقـص بـُوבَن ...


  تـو جـَشـنـآ بـهـتـَریـن رَقـآص بـُوבَن ...


  شیـطـون و پـُر هـَیـجـآن بـُوבَن ...


  ایـن בخـتـرآ یـہ روز یـكـے اومـَב


  تـو زنـבگیشــون


  اَز اعتـمـآבشـون بـَבتـَریـن سـو استـفـآבه و كـَرב و رَفـت ...


  ایـن בخـتـرآ خیـلـے خـآصـَ ـن ...


  בیگـہ هیـچ چیــزے و قـَبـول نـَבآرَن ...


  سـَعــے نـَكـُـن بـہ בنیـآشـون


  وآرב بشـے ...


  اینــآ هیـچ كـَسـے و بـہ


  בنیـآے جـَבیـבشـون رآه نمـیـבَن ...

  ایـن בخـتـرآ سـَر سـَخـت تـَریـن آבَم هـآے בنیـآن ...
  [​IMG]  تـَرڪـَتــْــ مـے ڪـُنـــــَم وَ تـَنـهایـَتــْـ مےگـــ ـُـذارَمـ

  تـآ بـیـــش اَز ایـن اِنـِرژے اَتـــــ را صـَرفـــــ نـَکـُنــــــ ـے بـَراےِ

  صـــادِقـانـــِِ دروغــ گـُفتــ َــن

  خـالـ ـِــصـانـﮧ خـیـانـَتـْــــ ڪـَردَن

  وَ عــاشــِــقــانــﮧ بـے وَفایـــــے ڪَردَنـــ

  وَ چـﮧ حـس پــوچـــــے بــود ڪﮧ مـے پـنـداشـــتـمـ

  لـایــــِق اِعْتـِمــــادے !!
  [​IMG]


  می شـــــــــوم همان دخـــــــــترکِ شلوغ و پر هـــــــیاهو...

  هنــــــــــوز کســـی را نیافتم

  که لایـــــقِ خانومــــــی هایم باشــــــــــد...
  [​IMG]
   
  stranger، fatemeh99، behnam7503 و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. likeeeeeeeeeeeeeeee
   
  stranger از این پست تشکر کرده است.