1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

غم باي باي :)))))

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 14, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ! اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد chinese kiss ﺑﺎﯾﺪ از french kiss ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺠﺎی • ...! اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد chinese kiss ﺑﺎﯾﺪ از french kiss ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺠﺎی

  ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اون ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻨﺎرش راﻩ ﻣﯿﺮی ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮﯾﺶ • ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اون ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻨﺎرش راﻩ ﻣﯿﺮی ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮﯾﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ...!دروﻧﯿﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ دﺳﺖ از ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮدن ﺑﻬﺶ ﺑﺮداری! . . . . . . ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺷﯿﻨﺎرم ﺑﭙﺎ زﯾﺮت ﻧﮑﻨﻦ

  ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ، دﯾﮕﺮان زﺣﻤﺘﺸﻮ ﻣﯿﮑﺸﻦ • ...ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ، دﯾﮕﺮان زﺣﻤﺘﺸﻮ ﻣﯿﮑﺸﻦ

  !!!ﻣﯿﺨﻮای ﮐﺴﯽ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﻨﻪ ازش ﭘﻮل ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮ • ...!!!ﻣﯿﺨﻮای ﮐﺴﯽ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﻨﻪ ازش ﭘﻮل ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮ

  !ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﻢ . ﺑﺰارم رو وﯾﺒﺮﻩ ﺗﺎ ﺑﺮات ﺑﺮﻗﺼﻢ • ...!اس ام اس ﻣﺮاﻣﯽ: ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﻢ . ﺑﺰارم رو وﯾﺒﺮﻩ ﺗﺎ ﺑﺮات ﺑﺮﻗﺼﻢ

  دوﺗﺎ ﺳﻮﺳﮏ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ ﻣﯿﺮن ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ • ...دوﺗﺎ ﺳﻮﺳﮏ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ ﻣﯿﺮن ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ

  :دﻋﺎى ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮم • دﻋﺎى ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮم: ﺧﺪاﯾﺎ! ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮم را دوﺳﺖ ﺑﺪارم ﺻﺒﺮ ﺑﺪﻩ ﺗﺎﺗﺤﻤﻠﺶ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻗﺪرت ﻧﺪﻩ ...ﮐﻪ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻟﺤﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ

  :ادﺑﯿﺎت آﻗﺎﯾﻮن ﻫﻨﮕﺎم زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ • :ادﺑﯿﺎت آﻗﺎﯾﻮن ﻫﻨﮕﺎم زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ: دوران ﻧﺎﻣﺰدی: اﻟﻬﯽ ﺑﻤﯿﺮم ﭼﯿﺰﯾﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ؟ 1ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ازدواج ...ﻋﺰﯾﺰم،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش! 3ﺳﺎل ﺑﻌﺪ: ﻣﮕﻪ ﮐﻮری؟ﺟﻠﻮ ﭘﺎﺗﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ! 5ﺳﺎل ﺑﻌﺪ: آﺧﯿﺶ،دﻟﻢ ﺧﻨﮏ ﺷﺪ

  اﺣﻤﺪ: ﻣﺎﻣﺎن! اﺟﺎزﻩ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺑﺮوم ﺑﺎ اﻛﺒﺮ ﺑﺎزی ﻛﻨﻢ؟ • اﺣﻤﺪ: ﻣﺎﻣﺎن! اﺟﺎزﻩ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺑﺮوم ﺑﺎ اﻛﺒﺮ ﺑﺎزی ﻛﻨﻢ؟ ﻣﺎدر: ﻧﻪ ﭘﺴﺮم، اﻛﺒﺮ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ. آدم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ...!!ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮدش ﺑﺎزی ﻛﻨﺪ. اﺣﻤﺪ: ﭘﺲ اﺟﺎزﻩ ﺑﺪﻫﯿﺪ اﻛﺒﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎزی ﻛﻨﺪ

  ﻟﺮﻩ داﺷﺖ ازﺗﯿﺮ ﺑﺮق ﺑﺎﻻﻣﯿﺮﻓﺖ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﯽ ﺳﯿﻢﻫﺎ ل. . خ. -.ﺗﻪ ﮔﻔﺖ ﯾﺎاﻟﻠﻪ ﯾﺄﻟﻠﻪ • ...ﻟﺮﻩ داﺷﺖ ازﺗﯿﺮ ﺑﺮق ﺑﺎﻻﻣﯿﺮﻓﺖ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﯽ ﺳﯿﻢﻫﺎ ل. . خ. -.ﺗﻪ ﮔﻔﺖ ﯾﺎاﻟﻠﻪ ﯾﺄﻟﻠﻪ

  ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻧﺪﯾﺲ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ “از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ” وﻟﯽ ﻣﺮدم، از آﻧﺠﺎ ﺑﺎز • ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻧﺪﯾﺲ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ “از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ” وﻟﯽ ﻣﺮدم، از آﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ...ﮐﻨﻨﺪ

  اﮔﻪ اﻣﺸﺐ ﺧﯿﺲ ﺷﺪی ﻧﺘﺮس ﺟﯿﺶ ﻧﮑﺮدی .ﻣﻦ ﺑﺮات ﯾﻪ درﯾﺎ ﺑﻮس ﻓﺮﺳﺘﺎدم • ...اﮔﻪ اﻣﺸﺐ ﺧﯿﺲ ﺷﺪی ﻧﺘﺮس ﺟﯿﺶ ﻧﮑﺮدی .ﻣﻦ ﺑﺮات ﯾﻪ درﯾﺎ ﺑﻮس ﻓﺮﺳﺘﺎدم

  ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﻫﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ. از ﺳﺎل اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدم • ...ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﻫﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ. از ﺳﺎل اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدم

  ﺑﺠﺎي آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﻜﻲ ﻟﻌﻨﺖ ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ، ﯾﻚ ﺷﻤﻊ روﺷﻦ ﻛﻨﯿﺪ • ...ﺑﺠﺎي آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﻜﻲ ﻟﻌﻨﺖ ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ، ﯾﻚ ﺷﻤﻊ روﺷﻦ ﻛﻨﯿﺪ

  دﯾﮕﻪ ﺑﻬﺖ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺑﺮو ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ.آﺧﻪ ﻣﮕﻪ ﺟﻬﻨﻤﯿﺎ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮﺿﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ رو ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻦ • ...دﯾﮕﻪ ﺑﻬﺖ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺑﺮو ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ.آﺧﻪ ﻣﮕﻪ ﺟﻬﻨﻤﯿﺎ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮﺿﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ رو ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻦ

  !!!در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دو ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد، ﯾﻜﯽ ﻫﯿﺪروژن و دﯾﮕﺮی ﺣﻤﺎﻗﺖ • ...!!!در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دو ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد، ﯾﻜﯽ ﻫﯿﺪروژن و دﯾﮕﺮی ﺣﻤﺎﻗﺖ

  ﻗﺪرت دﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮم ﻫﺎ: ﯾﻚ ﺗﺎر ﻣﻮ را روی ﻛﺖ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﻚ ﺗﯿﺮ ﭼﺮاغ ﺑﺮق را ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ • ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻗﺪرت دﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮم ﻫﺎ: ﯾﻚ ﺗﺎر ﻣﻮ را روی ﻛﺖ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﻚ ﺗﯿﺮ ﭼﺮاغ ﺑﺮق را ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ...ﺑﯿﻨﻨﺪ
   
  مهربون، ya30 joon، zhigol و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. :laugh:
   
  ya30 joon و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  :35:))))
   
  ya30 joon از این پست تشکر کرده است.
 4. zhigol

  zhigol PERPOLISI

  3,626
  10,794
  976
  من شک ندارم امروز یچی خورده تو سرت هنگ کردی!:35:
   
  ya30 joon از این پست تشکر کرده است.
 5. ﻗﺪرت دﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮم ﻫﺎ: ﯾﻚ ﺗﺎر ﻣﻮ را روی ﻛﺖ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﻚ ﺗﯿﺮ ﭼﺮاغ ﺑﺮق را ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ • ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ....
  :16::16::16::16::16::16::16::16::16::16::16::16::16::16:
  ما تو خونمو با ماشینا مشکل داریم......حالا خانوم همسایه اومده صبح در میزنه که ماشیناتونو بردارین میخوام ماشینو بیارم بیرون.....
  رفتم بیرون میبینم از هر طرف 2 متر فاصله داره......منو میگی.....هیچی نگو.....!!!!!!!
   
  ya30 joon از این پست تشکر کرده است.
 6. Sonya

  Sonya حس خوبيه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تـــو پس زده

  10,221
  58,696
  33,823
  چرا همه دو بار مي نويسي؟:35:
   
 7. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,664
  2,572