1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

غم باي باي :)))))2

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 14, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﺮاي رﻓﺎﻩ ﺣﺎل اس ام اس ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﯾﺮاﻧﻲ ﯾﮏ • ﮔﻮﺷﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻣﻲ ﻧﻮﯾﺴﻪ .ﯾﻪ روز ﯾﻪ ﺗﺮﮐﻪ'' ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﺮاي رﻓﺎﻩ ﺣﺎل اس ام اس ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﯾﺮاﻧﻲ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻣﻲ ﻧﻮﯾﺴﻪ ....ﯾﻪ روز ﯾﻪ ﺗﺮﮐﻪ''

  ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم ﯾﻪ روزﻣﯿﺎم دﻧﺒﺎﻟﺖ وﻣﯽ ﺑﺮﻣﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ • !!!..ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻬﺖ ﻧﺮﺳﻪ… ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ ….ﻋﺰراﯾﯿﻞ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم ﯾﻪ روزﻣﯿﺎم دﻧﺒﺎﻟﺖ وﻣﯽ ﺑﺮﻣﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ...!!!..ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻬﺖ ﻧﺮﺳﻪ… ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ ….ﻋﺰراﯾﯿﻞ

  ﺑﻪ ﺑﺰﻩ ﻣﯽ ﮔﻦ ﭼﺮا زﻧﮕﻮﻟﺖ ﺻﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ؟ ﻣﯽ ﮔﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻤﺶ رو • !وﯾﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﺰﻩ ﻣﯽ ﮔﻦ ﭼﺮا زﻧﮕﻮﻟﺖ ﺻﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ؟ ﻣﯽ ﮔﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻤﺶ رو ...!وﯾﺒﺮﻩ

  .ﯾﻪ روز ﯾﻪ آﻓﺘﺎب ﭘﺮﺳﺘﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﻫﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﻪ • ....ﯾﻪ روز ﯾﻪ آﻓﺘﺎب ﭘﺮﺳﺘﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﻫﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﻪ

  ﻣﺎﻩ رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ای دوﺳﺖ ﮔﻠﻢ ﮐﻪ دم اﻓﻄﺎری ﺗﺨﺘﻪ ﮔﺎز داری • ﻣﯿﺮی ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﻣﺎﻩ رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ای دوﺳﺖ ﮔﻠﻢ ﮐﻪ دم اﻓﻄﺎری ﺗﺨﺘﻪ ﮔﺎز داری ﻣﯿﺮی .....ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد

  ﻃﺮف روزﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻩ، 5 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اذان روزﺷﻮ ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ. ﻣﯽ ﮔﻦ • ﭼﺮا اﯾﻨﮑﺎرو ﮐﺮدی؟ ﻣﯽ ﮔﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮم ﻃﺮف روزﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻩ، 5 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اذان روزﺷﻮ ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ. ﻣﯽ ﮔﻦ ﭼﺮا اﯾﻨﮑﺎرو ﮐﺮدی؟ ﻣﯽ ﮔﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ اﻣﺎ ...ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮم

  !ﺗﮏ زﻧﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟ ... ... ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪن دو ﮔﺪا از ﻫﻢ • ...!ﺗﮏ زﻧﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟ ... ... ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪن دو ﮔﺪا از ﻫﻢ

  دوﺗﺎ ﺳﻮﺳﮏ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ • دوﺗﺎ ﺳﻮﺳﮏ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ ﻣﯿﺮن ﺗﻮاﻟﺖ ...ﻓﺮﻧﮕﯽ

  ﺑﯿﺪارت ﮐﻨﻢ؟ ﺧﻮب SMS ای ﺑﺎﺑﺎ! ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ • !ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ آدم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ دﯾﮕﻪ ﺑﯿﺪارت ﮐﻨﻢ؟ ﺧﻮب ﻣﺜﻞ SMS ای ﺑﺎﺑﺎ! ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ ...!ﺑﭽﻪ آدم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ دﯾﮕﻪ

  ﻣﺠﺮدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺎ درﺑﺎرﻩ زﻧﻬﺎ اﻃﻼع دارﻧﺪ، ﭼﻮن اﮔﺮ • !ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ازدواج ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺠﺮدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺎ درﺑﺎرﻩ زﻧﻬﺎ اﻃﻼع دارﻧﺪ، ﭼﻮن اﮔﺮ ...!ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ازدواج ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
   

  موضوعات مشابه

  مهربون، ya30 joon، rezaco2196 و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  !! ﺗﻮ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎ داري ، ﺑﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺪﻩ ﮔﺎو داري • ...!! ﺗﻮ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎ داري ، ﺑﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺪﻩ ﮔﺎو داري

  ﻣﻲ دوﻧﻲ ﻓﺮق ﺗﻮ ﺑﺎ آﻫﻦ ﭼﯿﻪ؟ آﻫﻦ زﻧﮓ ﻣﻲ زﻧﻪ ، وﻟﻲ • ...!! ﻣﻲ دوﻧﻲ ﻓﺮق ﺗﻮ ﺑﺎ آﻫﻦ ﭼﯿﻪ؟ آﻫﻦ زﻧﮓ ﻣﻲ زﻧﻪ ، وﻟﻲ ﺗﻮ ﯾﻪ اس.ام.اس ﻫﻢ ﻧﻤﻲ زﻧﻲ

  اﮔﻪ ﮔﻔﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻧﻮري ﮐﻪ ﻫﻤﻪ رو ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭼﯿﻪ؟ • اﮔﻪ ﮔﻔﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻧﻮري ﮐﻪ ﻫﻤﻪ رو ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭼﯿﻪ؟ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻩ دﯾﮕﻪ ، ﭼﻮن ﻫﺮ ﮐﻲ رو ﻣﻲ ﺑﯿﻨﻪ ...!! ... ﻣﯿﮕﻪ: ﺑﻪ

  از ﺧﺪا ﻣﯿﺨﻮام ﻣﻮاﻧﻊ رو از ﺳﺮ راﻫﺖ ﺑﺮدارﻩ • ...!! از ﺧﺪا ﻣﯿﺨﻮام ﻣﻮاﻧﻊ رو از ﺳﺮ راﻫﺖ ﺑﺮدارﻩ... ، آﺧﻪ ﺧﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﻣﺜﻠﻪ اﺳﺐ از روي ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﭙﺮﻩ

  وﻗﺘﻲ رﻓﺘﻲ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﻲ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ • ...!! وﻗﺘﻲ رﻓﺘﻲ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﻲ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ، زود ﺑﯿﺎ ﺑﺎﻫﺎﻣﻮن ﭘﯿﺎز ﺧﺮد ﮐﻦ

  ﭘﺮﺳﯿﺪم: ﭼﺮا ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ؟ • ...!! ﭘﺮﺳﯿﺪم: ﭼﺮا ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ؟ ﮔﻔﺖ: ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ ﮐﻨﻢ

  ﻏﻀﻨﻔﺮ ﭘﺸﺖ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻮد • ...0911487 .... :ﻏﻀﻨﻔﺮ ﭘﺸﺖ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻮد ، ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺻﺪا ﻣﻲ زﻧﻪ: ﻫﻤﺮاﻩ ﻣﺮﯾﺾ ... ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ
   
  مهربون، ya30 joon، rezaco2196 و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  اﮔﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ ، ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻪ ام ﺑﺎﺷﻲ ، اوﻧﻘﺪر روﺷﻦ • ! ﺧﺎﻣﻮﺷﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺴﻮزي اﮔﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ ، ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻪ ام ﺑﺎﺷﻲ ، اوﻧﻘﺪر روﺷﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﺖ ......!! ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺴﻮزي

  ﺑﻪ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ: ﭼﻲ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺮف • زدي؟ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ: ﭼﻲ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺮف ...!! زدي؟ ﻣﯿﮕﻪ: آﺧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم

  ، از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ زدم ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ و ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ... ، ﺣﺎﻻ ﻋﺸﻘﻮ وﻟﺶ ﮐﻦ • !!ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﮔﻢ ﺷﺪم ! ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ ؟ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ زدم ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ و ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ... ، ﺣﺎﻻ ﻋﺸﻘﻮ وﻟﺶ ﮐﻦ ، ﺗﻮ ...!!ﮐﻮﭼﻪ ﮔﻢ ﺷﺪم ! ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ ؟

  ﯾﮑﻲ از ﻋﮑﺴﻬﺎت رو ﯾﺎدﮔﺎري ﺑﺪﻩ ﺑﺬارم ﮐﻨﺎر ﻗﻨﺪون ، ﺑﭽﻪ ﺑﻪ • !! ﻗﻨﺪ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﻪ ﯾﮑﻲ از ﻋﮑﺴﻬﺎت رو ﯾﺎدﮔﺎري ﺑﺪﻩ ﺑﺬارم ﮐﻨﺎر ﻗﻨﺪون ، ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ...!! دﺳﺖ ﻧﺰﻧﻪ

  اﮔﻪ دﯾﺪي ﺑﭽﻪ اي ﻛﻨﺎر ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ زرد ﺷﺪﻩ • ، اﮔﻪ دﯾﺪي ﺑﭽﻪ اي ﻛﻨﺎر ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ زرد ﺷﺪﻩ ...!! ﺑﺪون ﻛﺎر ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﺮاﻧﺴﻠﻪ
   
  مهربون، ya30 joon، rezaco2196 و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  زن ﺧﻮب ﻣﺜﻞ داﯾﻨﺎﺳﻮر ﻣﻲ ﻣﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺴﻠﺶ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻩ • وﻟﻲ ﻣﺮد ﺧﻮب ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻤﺮغ ﻣﻲ ﻣﻮﻧﻪ ﻛﻪ از اول ﯾﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ !ﺑﻮدﻩ زن ﺧﻮب ﻣﺜﻞ داﯾﻨﺎﺳﻮر ﻣﻲ ﻣﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺴﻠﺶ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻩ وﻟﻲ ...!ﻣﺮد ﺧﻮب ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻤﺮغ ﻣﻲ ﻣﻮﻧﻪ ﻛﻪ از اول ﯾﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻩ

  ﺣﺎﺻﻞ ازدواﺟﻬﺎي زﯾﺮ رو ﻣﻲ دوﻧﯿﻦ ﭼﻲ ﻣﯿﺸﻪ؟ • ﺣﺎﺻﻞ ازدواﺟﻬﺎي زﯾﺮ رو ﻣﻲ دوﻧﯿﻦ ﭼﻲ ﻣﯿﺸﻪ؟ اﮔﻪ ﯾﻪ ﻣﺮغ ﺑﺎ ...ﯾﻪ دﻟﻔﯿﻦ ازدواج ﻛﻨﻪ =====< ﺑﭽﺸﻮن ﻣﺮﻓﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ

  ﺧﺮوﺳﻪ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ازدواج ﻛﻨﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﮔﺎﻟﯿﻨﺎﺑﻼﻧﻜﺎ ﻣﻲﺧﺮﻩ • ...ﺧﺮوﺳﻪ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ازدواج ﻛﻨﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﮔﺎﻟﯿﻨﺎﺑﻼﻧﻜﺎ ﻣﻲﺧﺮﻩ

  ﻣﻌﻠﻢ: رﺿﺎ اﮔﻪ ﺗﻮ ۰۱ ﺗﺎ ﺷﻜﻼت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ۲ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺪي ﺑﻪ • ﻓﺎﻃﻤﻪ ۳ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺪي ﺑﻪ زﻫﺮا ۴ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺪي ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ اوﻧﻮﻗﺖ ﭼﻲ ﺧﻮاﻫﻲ داﺷﺖ؟؟؟ ﻣﻌﻠﻢ: رﺿﺎ اﮔﻪ ﺗﻮ ۰۱ ﺗﺎ ﺷﻜﻼت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ۲ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺪي ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ۳ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺪي ﺑﻪ زﻫﺮا ۴ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺪي ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ اوﻧﻮﻗﺖ ﭼﻲ ...ﺧﻮاﻫﻲ داﺷﺖ؟؟؟ رﺿﺎ : اﺟﺎزﻩ! ۳ ﺗﺎ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ

  دوﻧﻲ ﻓﺮق ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎت ﭼﯿﻪ؟ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﻣﯿﺸﻪ اﺻﻼح ﻛﺮد وﻟﻲ • ! ًﺗﻮ را ﻋﻤﺮا دوﻧﻲ ﻓﺮق ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎت ﭼﯿﻪ؟ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﻣﯿﺸﻪ اﺻﻼح ﻛﺮد وﻟﻲ ﺗﻮ ...! ًرا ﻋﻤﺮا

  از اوﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﺘﺮ در ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﺪ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ، ﮔﻬﻲ ﻟﭗ ﻟﭗ ﺧﻮرد ﮔﻪ • داﻧﻪ داﻧﻪ، وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد دوﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺪارت ﻛﻨﻢ آﺧﻪ داﺷﺘﻲ ﺑﺎﻟﺸﻮ ﻣﻲ ﺧﻮردي از اوﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﺘﺮ در ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﺪ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ، ﮔﻬﻲ ﻟﭗ ﻟﭗ ﺧﻮرد ﮔﻪ داﻧﻪ داﻧﻪ، وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد دوﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺪارت ﻛﻨﻢ آﺧﻪ داﺷﺘﻲ ﺑﺎﻟﺸﻮ ...ﻣﻲ ﺧﻮردي

  ﺗﻮ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﯾﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮدي اﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻨﻮ دوﺳﺖ • ﻧﺪاﺷﺘﻲ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ رﻗﯿﺐ ﻫﺎي ﻣﻦ ﭘﺮواز ﻛﺮدي .ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﺗﺎزﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺗﻮ ﻋﺰراﺋﯿﻠﻲ ﺗﻮ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﯾﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮدي اﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻨﻮ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻲ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ رﻗﯿﺐ ﻫﺎي ﻣﻦ ﭘﺮواز ﻛﺮدي .ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﺗﺎزﻩ ...ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺗﻮ ﻋﺰراﺋﯿﻠﻲ

  ﺗﺮس ﭘﺴﺮﻫﺎ از ازدواج دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ دل ﺑﺮﯾﺪن از • !ﺑﻘﯿﯿﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎﺳﺖ ﺗﺮس ﭘﺴﺮﻫﺎ از ازدواج دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ دل ﺑﺮﯾﺪن از ...!ﻘﯿﯿﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎﺳﺖ
   
  مهربون، Sonya، ya30 joon و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. zhigol

  zhigol PERPOLISI

  3,626
  10,794
  976
  ای بابا!خودرگیری داری!؟چرادهرکدوم رو دوبار نوشتی!؟:biggrin:
   
  mania22 و rezaco2196 از این پست تشکر کرده اند.
 6. ﻣﻌﻠﻢ: رﺿﺎ اﮔﻪ ﺗﻮ 10 ﺗﺎ ﺷﻜﻼت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ۲ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺪي ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ۳ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺪي ﺑﻪ زﻫﺮا ۴ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺪي ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ اوﻧﻮﻗﺖ ﭼﻲ ...ﺧﻮاﻫﻲ داﺷﺖ؟؟؟ رﺿﺎ : اﺟﺎزﻩ! ۳ ﺗﺎ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ...
  :35::35::35::35::35::35::35::35::35::35::35::35::35::35:
  اصلا من شکلات ندارم....همش مال خواهرزادمه......چرا حرف در میاری......من ابنبات دارم.....
   
  مهربون و zhigol از این پست تشکر کرده اند.
 7. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,664
  2,572