1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

علائم سرطان ها چیست؟

شروع موضوع توسط Admin ‏Feb 3, 2013 در انجمن بهداشت و سلامتی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﻋـﺎﺻﯽ ﺷﺪم ، ﺑﺮﯾـﺪﻩ ام از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻋـﺬاب

  از ﮔـﺮﯾـﻪ ﻫـﺎی ﻫـﺮﺷﺒـﻪ ام روی رﺧﺘـﺨﻮاب

  دﻩ ﺳﺎل ﻣـﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮاﯾـﻢ ﻏـﺮﯾﺒـﻪ ای

  دﻩ ﺳﺎل ﻣـﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ ﺧـﺮاﺑـﻢ...ﻓﻘـﻂ ﺧـﺮاب

  ﺷﺎﯾـﺪ ﺗـﻮ ﻫـﻢ ﺷﺒﯿـﻪ دﻟـﻢ درد ﻣﯽ ﮐﺸﯽ

  ﺷﺎﯾﺪ ﺗـﻮ ﻫـﻢ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺧـﻮدت را زدی ﺑـﻪ ﺧـﻮاب

  از ﻣـﻦ ﭼـﻪ دﯾـﺪﻩ ای ﮐـﻪ رﻫـﺎﯾـﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨـﯽ؟

  ﺟـﺰ ﺑﯿﻘـﺮاری و ﻏـﻢ و اﻧـﺪوﻩ و اﻋﺘﺼـﺎب؟

  ﺟــﺰ ﻓﮑـﺮﻫـﺎی ﻣﻨﻔـﯽ و ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﻫـﺎی ﺑـﺪ

  ﺟـﺰ ﻗـﺮﺻﻬـﺎی ﺻـﻮرﺗـﯽ ﺿـﺪ اﺿﻄـﺮاب؟

  !اﺻـﻼ ﺗـﻮ ﺑـﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺸـﺮی!!ﻣـﻦ ﺑـﺪم ﺑـﺪم

  ﺑﮕـﺬار ﺗـﺎ ﻓﺮو ﺑـﺮوم ﺗــــﻮی ﻣﻨــﺠﻼب
   
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  سامان جوابمو بده.......
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﮐﻬﻨﻢ را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺣﺮفِ ﻣﺎﻧﺪﻩ در دﻫﻨﻢ را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ

  ﯾﮏ ﺷﻤﻊِ ﺗﺎزﻩ را ﺑﺴﺮاﯾﻢ از آﻓﺘﺎب ﺷﻤﻊ ﻗﺪﯾﻢ ﺳﻮﺧﺘﻨﻢ را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ

  ﻫﺮﺷﺐ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺒﺮﻩ ﻫﺎ راﻩ ﻣﯽ روم ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻮای زﯾﺴﺘﻨﻢ را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ

  ﺑﺮدار ﺷﻌﺮ ﻫﺎی ﻣﺮا ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﯿﺎر ﺑﮕﺬار وﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﻢ را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ

  ﺑﮕﺬار ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﺑﻤﯿﺮم از اﯾﻦ ﺳﺮود از ﻣﻦ ﻣﺨﻮاﻩ ﺗﺎ ﮐﻔﻨﻢ را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ

  ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎران دﯾﺸﺒﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻫﻨﻢ را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  از زﻧﺪﮔﯽ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺮار ﺧﺴﺘﻪ ام

  از ﻫﺎی و ﻫﻮی ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺧﺴﺘﻪ ام

  دﻟﮕﯿﺮم از ﺳﺘﺎرﻩ و آزردﻩ ام ز ﻣﺎﻩ

  اﻣﺸﺐ دﮔﺮ ز ﻫﺮ ﮐﻪ و ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﺴﺘﻪ ام

  دل ﺧﺴﺘﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ، ﺗﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ

  آوخ ... ﮐﺰﯾﻦ ﺣﺼﺎر دل آزار ﺧﺴﺘﻪ ام

  ﺑﯿﺰارم از ﺧﻤﻮﺷﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ روی ﻣﯿﺰ

  وز دﻧﮓ دﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﻮار ﺧﺴﺘﻪ ام

  از او ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﯾﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﻧﺒﻮد

  ﺗﻨﻬﺎ و دل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺰار و ﺑﯽ اﻣﯿﺪ

  ...ز ﺣﺎل ﻣﻦ ﻣﭙﺮس ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ام
   
  اتنا .. از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  واﺳﻪ ﻣﻮﻧﺪن دﯾﮕﻪ دﯾﺮﻩ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ دﻟﻢ از ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺳﯿﺮﻩ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ی ﺳﺒﺰ دل ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ دﯾﮕﻪ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﮐﻮﯾﺮ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ اون زﻣﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺟﻮوﻧﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﻪ ﭘﯿﺮﻩ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دروغ ﻣﯽ ﮔﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺸﻢ ﺗﻮی ﭼﺸﻤﺎی ﺗﻮ ﺧﯿﺮﻩ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﻣﯽ دوﻧﯽ ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻮ ﺑﻮد دارﻩ ﮐﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﯾﻪ روزی ﮔﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﺮم ﺣﺎﻻ ﭘﺎی ﻣﻦ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮﻩ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدم ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی ﺣﺎﻻ اوﻣﺪی ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﻣﯽ دوﻧﻢ ﺟﻮاب ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺰل

  ﯾﻪ ﺳﮑﻮت ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻩ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ