سي راز براي خوشبختي...

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 23, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  1 . آﻧﭽﻪ را ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ و ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ رﻧﺞ و اﻧﺪوﻩ ﻣﺒﺮ

  2. ﻗﺒﻞ از ﺟﻮاب دادن ﻓﮑﺮ ﮐﻦ

  3. ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﮑﻦ

  4. ﻧﻪ ﺑﻪ راﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ دروغ ﻗﺴﻢ ﻣﺨﻮر

  5. ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﻮد، ﻫﻤﺴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ

  6. ﺑﻪ ﺿﺮر و دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺴﯽ راﺿﯽ ﻣﺸﻮ

  7. ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ، از ﻣﺎل ﺧﻮد داد و دﻫﺶ ﻧﻤﺎ

  8. ﮐﺴﯽ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺪﻩ ﺗﺎ دردﻣﻨﺪ ﻧﺸﻮی

  9. از ﻫﺮﮐﺲ و ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﺒﺎش

  10. ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮب دﻩ ﺗﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺧﻮب ﯾﺎﺑﯽ

  11. ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

  12. ﺳﭙﺎس دار ﺑﺎش ﺗﺎ ﻻﯾﻖ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ

  13. ﺑﺎ ﻣﺮدم ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎش ﺗﺎ ﻣﺤﺮم و ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮی

  14. راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎش ﺗﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

  15. ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﺎش ﺗﺎ دوﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

  16. دوﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺗﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﯽ

  17. ﻣﻌﺮوف ﺑﺎش ﺗﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﮔﺬراﻧﯽ

  18. دوﺳﺘﺪار دﯾﻦ ﺑﺎش ﺗﺎ ﭘﺎک و راﺳﺖ ﮔﺮدی

  19. ﻣﻄﺎﺑﻖ وﺟﺪان ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﻮی

  20. ﺳﺨﯽ و ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺑﺎش ﺗﺎ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯽ

  21. روح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻦ آﻟﻮدﻩ ﻣﺴﺎز

  22. ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮﺷﺮو و ﺑﺪﺧﻮ ﻣﺒﺎش

  23. در اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺰد ﻣﺮد ﻧﺎدان ﻣﻨﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺎدان ﻧﺪاﻧﻨﺪ

  24. اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯽ از ﮐﺴﯽ دﺷﻨﺎم ﻧﺸﻨﻮی ﮐﺴﯽ را دﺷﻨﺎم ﻣﺪﻩ

  25. دورو و ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻦ ﻣﺒﺎش و ﻧﺰدﯾﮏ دروﻏﮕﻮ ﻣﻨﺸﯿﻦ

  26. ﭼﺎﻻک ﺑﺎش ﺗﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯽ

  27. ﺳﺤﺮ ﺧﯿﺰ ﺑﺎش ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯽ

  28 . اﮔﺮﭼﻪ اﻓﺴﻮن ﻣﺎر ﺧﻮب ﺑﺪاﻧﯽ وﻟﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎر ﻣﺰن ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﮕﺰد و ﻧﻤﯿﺮی

  29 . ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ و ﻫﯿﭻ آﯾﯿﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺪ

  30 . ﻣﻐﺮور و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ ﻣﺒﺎش، زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﭼﻮن ﻣﺸﮏ ﭘﺮﺑﺎد اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎد آن ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
  منبع:fs-data.mihanblog.com
   
  اتنا ..، leili، zhigol و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ... و ﺧﻮب ﺑﺎش ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آدم ﻫﺎی اﻃﺮاﻓﺖ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

  ... ﺗﻮ ﺧﻮب ﺑﺎش ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ از ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻧﺪ

  ... ﺗﻮ ﺧﻮب ﺑﺎش ، اﮔﺮ ﺟﻮاب ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﺑﺪی دادﻧﺪ

  ﺗﻮ ﺧﻮب ﺑﺎش ، ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮب ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ...ﮐﻨﻨﺪ
   
  اتنا ..، zhigol، مهربون و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  !!! ... درﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﮐﻦ

  آدم ﻫﺎ ؛

  ... ﻫﻢ ﻗﺪ ﺧﻮدﺷﻮن ﻫﺴﺘﻦ

  ﻧﻪ

  ... ﻫﻢ ﻗﺪ ﺗﺼﻮرات ﺗﻮ

  ... آرﻩ
   
  اتنا ..، leili، مهربون و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ...ﮔﺎﻫﯽ دﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮاد ﻫﻤﻪ ﺑﻐﻀﻬﺎت از ﺗﻮی ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﺑﺸﻦ ...ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﺎرت ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ رو ﻧﺪاری !!!اﻣﺎ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮔﻨﮓ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮی ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪ ای ﻣﺜﻞ: ﭼﯿﺰی ﺷﺪﻩ؟؟ اوﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻐﻀﺖ رو ﺑﺎ ﻟﯿﻮان ﺳﮑﻮت ﺳﺮ ﻣﯿﮑﺸﯽ و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺳﺮد ... ﻣﯿﮕﯽ: ﻧﻪ،ﻫﯿﭽﯽ
   
  اتنا ..، leili، مهربون و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ...اﻣﺸﺐ ﺗﻤﺎم ﺣﻮﺻﻠﻪ ام را ...در ﯾﮏ ﻛﻼم ﻛﻮﭼﮏ ...در ﺗﻮ !!ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدم ...ای ﻛﺎش ﻣﯽ ﺷﺪ !ﯾﮏ ﺑﺎر ...ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ !ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﯽ ﺷﺪی
   
  اتنا ..، مهربون و mojt@ba از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﮔﺎﻩ دﻟﺘﻨـــــــﮓ ﻣﯽ ﺷﻮم دﻟﺘﻨـﮕﺘﺮ از ﺗﻤﺎم دﻟﺘﻨﮕـــــــــﯽ ﻫﺎ ﺣﺴﺮت ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻤﺎرم و ﺑﺎﺧﺘﻦ ﻫﺎ وﺻﺪای ﺷﮑﺴﺘﻦ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﻣﻦ ﮐﺪاﻣﯿﻦ اﻣﯿﺪ را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮدم ... وﮐﺪام ﺧﻮاﻫﺶ را ﻧﺸﻨﯿﺪم وﺑﻪ ﮐﺪام دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪم ....ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﻟﺘﻨﮕــــــــــــــــﻢ
   
  اتنا ..، مهربون و mojt@ba از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ

  ،ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ

  ! ... ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎﺳﺖ
   
  اتنا ..، zhigol، مهربون و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﺑﻌﻀﯽ زﺧــــﻢ ﻫﺎ ﻫﺴــــــﺖ ﻛﻪ ﻫـــــــــﺮ روز ﺑــــﺎﯾـــﺪ روﺷﻮﻧﻮ ﺑﺎز ﻛﻨــــﯽ ... و ﻧـــــــــﻤـــــــــــــﻚ ﺑﭙـــــــــــﺎﺷــــــــــ ــــﯽ ﺗــــــــﺎ ﯾــــــــــﺎدت ﻧـــــــــــــﺮﻩ ﻛﻪ ﺳــــــــــــــﺮاغ ﺑﻌﻀـــــــــــﯽ آدﻣـــــــــــــﺎ ! ! !ﻧﺒــــــــــــــــــــﺎﯾـ ـــــــﺪ رﻓـــــــــــﺖ ، ﻧــــــــــــــﺒـﺎﯾـــﺪ
   
  اتنا ..، zhigol، مهربون و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ! دﻟﻢ آﻏﻮش ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ

  ! ﻧﻪ ﻣﺮد ، ﻧﻪ زن

  . . .ﺧﺪاﯾﺎ

  زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ آﯾﯽ ؟؟؟
   
  zhigol، مهربون و mojt@ba از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  ‏Dec 6, 2012
  3,108
  6,727
  545
  مرد
  خدا که زمین نمیاد اخه :cry:
  حالو میتونی رو من حساب کنی !!!:biggrin:
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.