1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

زیبا !

شروع موضوع توسط barfi ‏Jun 7, 2013 در انجمن داستان و رمان

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ٬ وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز راﻩ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد. ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﺎ و .ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻫﺎ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ

  !ذﮐﺎوت ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺜﻞ ﻗﺎﯾﻢ ﺑﺎﺷﮏ

  !دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻓﺮﯾﺎد زد: آرﻩ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ زارم

  .ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ دﻧﺒﺎل دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺑﮕﺮدد٬ ﻫﻤﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ

  ! ... دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ﮐﺮد: ﯾﮏ٬ ... دو٬ ... ﺳﻪ٬

  .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ

  .ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺷﺎخ ﻣﺎﻩ آوﯾﺰان ﮐﺮد

  .ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮدش را داﺧﻞ اﻧﺒﻮﻫﯽ از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮد

  .اﺻﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﺮ ﻫﺎ رﻓﺖ

  .ﻫﻮس ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ راﻩ اﻓﺘﺎد

  .دروغ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﮐﻮﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ٬ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق درﯾﺎ رﻓﺖ

  .ﻃﻌﻢ داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺳﺮخ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

  .ﺣﺴﺎدت ﻫﻢ رﻓﺖ داﺧﻞ ﯾﮏ ﭼﺎﻩ ﻋﻤﯿﻖ

  آرام آرام ﻫﻤﻪ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و

  ... دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺷﻤﺮد: ﻫﻔﺘﺎدو ﺳﻪ٬ ﻫﻔﺘﺎدو ﭼﻬﺎر٬

  .اﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻄﻞ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮود

  .ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد. ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮدن ﻋﺸﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ

  دﯾﻮاﻧﮕﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد ۰۰۱ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ٬ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ رﻓﺖ وﺳﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ .ﮔﻞ رز آرام ﻧﺸﺖ

  ... دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻓﺮﯾﺎد زد: دارم ﻣﯿﺎم. دارم ﻣﯿﺎم

  .ﻫﻤﺎن اول ﮐﺎر ﺗﻨﺒﻠﯽ را دﯾﺪ. ﺗﻨﺒﻠﯽ اﺻﻼ ﺗﻼش ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﻮد

  .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻧﻈﺎﻓﺖ را ﯾﺎﻓﺖ. ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان رﺳﯿﺪ. اﻣﺎ از ﻋﺸﻖ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد

  دﯾﻮاﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﺎدت ﺣﺴﻮدﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ و آرام در ﮔﻮش او .ﮔﻔﺖ: ﻋﺸﻖ در آن ﺳﻮی ﮔﻞ رز ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

  دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن زﯾﺎدی ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ از درﺧﺖ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت .داﺧﻞ ﮔﻞ ﻫﺎی رز ﻓﺮو ﺑﺮد

  .ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ ای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ

  ﻋﺸﻖ از داﺧﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ٬ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﺟﻠﻮی ﺻﻮرﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .و از ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺧﻮن ﻣﯽ رﯾﺨﺖ

  .ﺷﺎﺧﻪء درﺧﺖ٬ ﭼﺸﻤﺎن ﻋﺸﻖ را ﮐﻮر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد

  دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﮔﻔﺖ

  ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭼﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻢ؟

  ﻋﺸﻖ ﺟﻮاب داد: ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ دوﺳﺖ ﻣﻦ٬ ﺗﻮ دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯽ٬ ﻓﻘﻂ .ازت ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﺎر ﻣﻦ ﺑﺎش

  .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﺑﺎش ﺗﺎ راﻩ را ﮔﻢ ﻧﮑﻨﻢ

  و از ﻫﻤﺎن روز ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺸﻖ و دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻫﻤﺮاﻩ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻤﺎم ... آدم ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺮک ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ