1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

رﺷﻮﻩ ﮔﯿﺮی ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺟﺮاح ﻣﯿﺎﻧﻪ

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 27, 2013 در انجمن اخبار گردشگری

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ رﺷﻮﻩ ﮔﯿﺮی در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ رو ﺑﻪ رو

  ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ

  ﭘﻮل ﭼﺎﻗﻮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن رﺷﻮﻩ را ﺑﭙﺮدازد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد اورژاﻧﺴﯽ

  اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد رﺷﻮﻩ ﺧﻮری ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن رو ﺑﻪ رو

  ﻫﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری وﯾﮋﻩ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮق

  دارد ﭼﻮن ﺟﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ. ﻣﺴﻮﻻن ﻣﺤﺘﺮم

  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ادﻋﺎﯾﺘﺎن ﻣﯿﺸﻮد در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ درد ﻣﺮدم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﭘﺲ

  .ﺧﻮاﻫﺸﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ

  ﺧﻮدم ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻋﻠﻨﯽ رﺷﻮﻩ در

  ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺣﺘﯽ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﻪ دﻋﻮا

  .ﺑﮑﺸﺪ

  ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را

  .دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ﺑﺨﺪا ﻧﻪ

  ﺑﺪﻣﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎدﻩ ﺧﻮردن ﺗﻮ ﺳﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ در

  ﻫﻤﻪ اﻣﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﻋﯿﺐ ﻧﺪارد ﯾﮏ دﻓﻌﻪ

  ..............ﻫﺴﺖ اﻣﺎ

  ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮﻫﯽ ﺑﻐﯿﺮازآﻧﭽﻪ درﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، رﺷﻮﻩ ﺗﻠﻘﯽ

  .ﻣﯿﮕﺮدد

  ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎدﻩ 1 آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎرﺷﻮﻩ ، ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮﻫﯽ

  ﺑﻐﯿﺮازآﻧﭽﻪ درﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، رﺷﻮﻩ ﺗﻠﻘﯽ

  : ﻣﯿﮕﺮدد.ﻟﺬادرﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ اﺧﺬ ﯾﺎدرﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﻋﻨﺎوﯾﻦ

  ، زﯾﺮﻣﯿﺰی ، ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ، ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ، ﺣﻖ ﭼﺎﻗﻮ و . . . ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ، ﭘﺮﺳﺘﺎران

  اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ، ﭘﺰﺷﮑﺎن و . . . ﻣﺮاﺗﺐ راﺳﺮﯾﻌﺎ" ﺑﻪ ادارﻩ ﺑﺎزرﺳﯽ

  وﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪﺷﮑﺎﯾﺎت داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

  3355942 : ﻓﺎﮐﺲ

  3352796 : ﭘﯿﺎﻣﮕﯿﺮداﻧﺸﮕﺎﻩ

  ﺳﺘﺎدﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎرﺷﻮﻩ
   
  Sonya، Admin، مهربون و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. MahD!ye

  MahD!ye مدیربخش زنگ تفریح

  15,130
  17,126
  1,531
  والا این پولارو همه جا میگیرن:16:البته نمیگم کار درستیه!
  ولی یه مثلی هم هست که میگه کاری رو که بلدی مجانی واسه کسی انجام نده:35:
   
  ★ سونامی ★ و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  كذاشتم محض اطلاع سامان كه يوقت سرش كلاه نره:35:
   
  ★ سونامی ★ و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 4. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,664
  2,572
  با سلام ؛ کاملا کذب است!!!!
  منبع : ؟؟؟؟؟
  میدونم میگی میانالی دات کام.
  توهین به قشر زحمت کش جرم بزرگی است!!! ( البته نه تو قشر پزشکان بلکه حتی بعضی مامورین ناجا هم میگیره !! دزد رو میخوای به دزد گزارش کنی!!!!:35:
   
  barfi و کلوچه خانوم از این پست تشکر کرده اند.
 5. MahD!ye

  MahD!ye مدیربخش زنگ تفریح

  15,130
  17,126
  1,531
  اونجارو نمیدونم
  ولی اینجا بخوای جراحی کنی پول قیچی و پنس و نخ و...رو خودت باس بدی:17:
   
  مهربون از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  تو ميانالي اسمت چيه؟!
  من فاطمه صالحي ام:16:
   
  مهربون از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  پول نفس هايي رو هم كه تو بيمارستان ميكشي رو هم ميكيرن:16:
   
  مهربون از این پست تشکر کرده است.
 8. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,664
  2,572
  آخه بعضیاشو راست میگه ، تو فساد خعععلی جلو زده!!! ینی بخوای آبم بخوری باید به پزشک،مامور، راننده تاکسی و... هم رشوه بدی !!! اوضاعیه ها!!! تو دو ماه شنیدم 3تا قتل، 8 تا ماشین دزدی ، 2 تا دختر ربایی و.... تویه شهرستان 200 هزار نفری!!
   
  barfi و کلوچه خانوم از این پست تشکر کرده اند.
 9. MahD!ye

  MahD!ye مدیربخش زنگ تفریح

  15,130
  17,126
  1,531
  همه جا اینطوریه
  بعد میگن ما امنیت داریم:O_o:
   
  مهربون از این پست تشکر کرده است.
 10. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,664
  2,572
  تو از کجا شناختیش!!! اومدی اونجا!
  من یکی ایجاد کردم ولی باهاش آن نمیشم.همیشه آف میرم وکلی خبر میخونم.
  آره اسمت به چشم خورده!!:biggrin:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.