1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

روحانی مچکریم !

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 5, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  روﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ- ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﻫﻢ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
   
  ••ÐêMōn••، Merjhoi و alexih310 از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  :اﺧﺮﯾﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﺎﻩ ﺑﻮد اﺧﺮﯾﻦ روز ﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﺑﻮد و اوﻟﯿﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ ، اوﻟﯿﻦ روز- از وﻗﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺑﺎﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮﻩ ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎﺑﺒﯿﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻮد اوﻟﯿﻦ روز ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻮد روﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ
   
  ••ÐêMōn••، Merjhoi و alexih310 از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت راﭘﻞ اوﻣﺪ رو ﭘﺸﺖ ﺑﻮم دﯾﺶ ﻣﺎﻫﻮارﻩ ﻣﻮنُ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد و رﻓﺖ (- ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﯾﻬﻮﯾﯽ دﯾﺪم ﯾﻪ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اوﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻧﻤﻮن و ﯾﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻧﯿﺮو روﺣﺎﻧﯽ ﻣُﭽﮑﺮﯾﻢ
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  : ﺳﻼم ، ﻧﯿﺸﺖ ﺑﺰﻧﻢ ؟-اﻻن ﭘﺸﻪ اوﻣﺪ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ … ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰم ﻣﺮﺳﯽ ! ﮔﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ و رﻓﺖ ! ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺎ ادب ﺷﺪن روﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  روﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮم .- ﻟﺒﺎﺳﺎم دﯾﮕﻪ ﺑﻮی ﺳﯿﮕﺎر ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ، وﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﮐﻼس ﺧﻮاﺑﺖ ﺑﺮدﻩ ،- ﻣﯽ ﮔﻦ ﺗﻮ دورﻩ رﯾﺎﺳﺖ روﺣﺎﻧﯽ .…اﺳﺘﺎد ﻣﯽ ﯾﺎد ﭘﺘﻮ ﻣﯽ ﻧﺪازﻩ روت روﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﻋﺮوس: ﺑﺎ اﺟﺎزﻩ ﺑﺰرﮔﺘﻬﺎ و آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻌﻠﻪ ! (- ﻋﺎﻗﺪ: ﺑﺮای ﺑﺎر آﺧﺮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ﻋﺮوس ﺧﺎﻧﻮم ﺑﻨﺪﻩ وﮐﯿﻠﻢ ( داﻣﺎد: روﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  : ﭼﻨﮓ ﭼﯿﻮﻧﮓ ﻫﻮ ﻓﻨﮓ ﭼﺎﻧﮓ ﻫﯿﻮ ﻓﺎﻧﮓ ﭼﻮ ﻓﻨﮓ ﭼﯿﺎﻧﮓ ﻫﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺟﯽ ﺳﯿﻮﻧﮓ ﻫﻮﻧﮓ ﺳﺎﻧﮓ ﺳﻮﻧﮓ-ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﮐﺮﻩ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزی ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ زدﻩ زﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ . ﻓﻨﮓ : و در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﺎﻧﮓ ﻓﻨﮓ ﺳﻮ ﻟﯽ ﺳﯿﻮﻧﮓ وو ﭼﻨﮓ ﭼﯿﻮﻧﮓ ﻫﯽ ﺳﺎﻧﮓ ﭼﻮﻧﮓ ﻓﻨﮓ ﻫﺎﻧﮓ ﺳﯿﻮﻧﮓ ﻫﻨﮓ وو : ﻣﻦ ﮐﻪ اﺷﮑﻢ دراوﻣﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اوﻧﺠﺎﯾﯿﺶ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ . ﺳﺎﻧﮓ ﭼﻮﻧﮓ ﻓﻨﮓ ﻫﺎﻧﮓ ﺳﯿﻮﻧﮓ ﻫﻨﮓ وو ” واﻗﻌﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮد ” روﺣﺎﻧﯽ ﻣُﭽﮑﺮﯾﻢ
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﺑﺮادرم ﺗﻮﻧﺴﺖ اﻣﺴﺎل دﯾﭙﻠﻤﺶ رو ﺑﮕﯿﺮﻩ-از وَﻗﺘــﯽ روﺣــﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـــﻮر ﺷــــﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣُﭽﮑﺮﯾﻢ
   
  ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﺿﺒﻂِ ﻣﺎﺷــــﯿﻨﻢ ﻓَﻘَﺪ ﺷﺎد ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ-ﻋَﺰ وَﺧﺘﯽ روﺣــﺎﻧﯽ رﻋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣُﭽَﮑِﺮﯾـــﻢ
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.