1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

راه هاي دوست پسر آزاري...!!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 3, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,291
  راﻩ ﻫﺎی دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ آزاري

  1 - اﮔﻪ ﺑﻬﺘﻮن زﻧﮓ زد )در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮض ﺑﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎم ﺑﻮدن دوﺳﺖ ﭘﺴﺮﺗﻮﻧﻪ...!!!( ﺑﮕﯿﻦ ﺳﻼم ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻮن.ﺑﻌﺪ ﯾﻪ دﻓﻌﻪ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺗﺎزﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻦ ﺑﮕﯿﻦ اوا ﺧﺎک ﺑﻪ ﺳﺮم ﻋﻠﯽ ﺗﻮﯾﯽ؟؟؟؟ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ رو ﺗﺎ ﻫﻔﺪﻩ ﺑﺎز ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻦ وﻟﯽ ﺑﺎر ﻫﺠﺪﻫﻢ دﯾﮕﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ .دارﻩ.ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺪارم

  2 - ﺑﻬﺶ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﻦ و ﺑﮕﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و دﻋﻮﺗﺶ ﮐﻨﯿﻦ ﺧﻮﻧﺘﻮن ، ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ .ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻓﯿﻠﻢ رﺋﯿﺲ ﯾﺎ روزﺳﻮم و... رو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ

  3 - ﺗﺎ ﯾﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺮد ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻫﺎش دﻋﻮا ﮐﻨﯿﻦ. ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ:ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺧﻮاﻫﺮ و ﻣﺎدر ﻧﺪاری؟...ﯾﺎ ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰاﯾﯽ .وﻟﯽ دو ﺗﺎ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﺗﻮن ﯾﻪ ﺟﮏ ﻓﺠﯿﻊ ﯾﺎ اﻓﺘﻀﺎح ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪش ﺑﺸﯿﻨﯿﺪ و ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪا رو ﺗﻤﺎﺷﺎ .ﮐﻨﯿﺪ

  4 - آراﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ و از اﯾﻦ ﺷﻠﻮارای ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﻣﻮدا و آﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺘﻮﺗﻮﻧﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ ، ﺑﺎﻻ و ﺑﺮﯾﺪ ﺟﻠﻮی ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪا رژﻩ ﺑﺮﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﻪ دو ﺳﻪ ﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ .ﺳﺮش داد ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪش ﺑﺸﯿﻨﯿﺪ و زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺶ رو ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ

  5 - ﻋﮑﺴﻬﺎی دو ﻧﻔﺮﻩ ای رو ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻧﻮﻩ ﻋﻤﻪ ی ﺧﺎﻟﻪ ی ﭘﺪرﺑﺰرگ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﺘﻮن و ﯾﺎ اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﻬﺶ ﻧﺸﻮن ﺑﺪﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﻬﺶ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ دوﻧﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻫﺎﺗﻮن .ﺑﮕﯿﺮﻩ

  6 - ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﺪش ﺟﻠﻮی دوﺳﺘﺎش ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺶ ﯾﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﯾﺪ و ﺣﺎﻟﺸﻮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی( ﺑﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺳﮑﺘﻪ ﺷﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎ .ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ

  7 - ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻐﻞ دﺳﺘﺶ ﻧﺸﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮدن و از ﺑﻮی ادﮐﻠﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﻨﯿﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺟﺮﮐﺶ ﮐﺮدن ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺧﺮﯾﺪﻩ اﯾﺮاد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯿﺪ ﮐﻪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺪ

  8 - وﻗﺘﯽ دارﻩ ﺑﺎﻫﺎﺗﻮن ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺴﺎس ﺣﺮﻓﺎش رﺳﯿﺪ ﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﻮ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﺗﻮن زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ و ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺘﻮن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و اون ﺑﺪﺑﺨﺘﻮ ﺗﻮ ﮐﻒ ﺣﺮف

  ﺟﺮات داری ﺑﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺗﯿﻜﻪ ﺑﻨﺪاز

  دوﺳﺘﻮن دارم دﺧﻤﻞ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﯾﺪ
   
  bahar77، ❥ℳĀΣĐξĤ❥، Nayereh و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,291
  شلمچه يادش بخير....عباس جوووونمون...
   
 3. zhigol

  zhigol PERPOLISI

  3,626
  10,794
  1,025
  حالا کو دوس پسر؟؟؟؟:biggrin:
  اگه پیدا کردی به ما هم بگو!!!!:biggrin:والا...
   
 4. والااا:biggrin:
   
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,291
  دوست پسر من ارمينه...برادر اتنا......
   
 6. zhigol

  zhigol PERPOLISI

  3,626
  10,794
  1,025
 7. بد بخت داداشم!!!:16:
   
 8. ارمین کلاس پنجمه:biggrin:
   
  zhigol و Shiva از این پست تشکر کرده اند.