1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری نهم

شروع موضوع توسط Admin ‏Jan 1, 2015 در انجمن اس ام اس

 1. Admin

  Admin ديوانگى ها از آمدنِ تو شروع شد ... عضو کادر مدیریت مدیر کل سایت

  13,104
  26,953
  74,070
  1dd283e92ef28995c95a4fa93f03ce09.


  اگـر قـرار بـود كـه همـه مـا بـر مبنـای افكارمـان محاكمـه شويـم ، همـه مـان حلـق آويـز مـی شديـم !

  مـــــارگارت آتــــوود  انتقـام ناشـی از ضعـف روحـی كسانـی اسـت كـه نمـی تواننـد ناملايمـات را تحمـل كـنند .

  فرانســـوا لارشـــفوکو  راز موفقیـت در ایـن اجتمـاع ایـن اسـت کـه یقیـن داشـته باشیـم همـه تقریبـا بـه یـک انـدازه بـی شعورنـد ، امـا جـوری وانمـود کنیـم کـه انگـار هرکـدام از آنهـا بیشتـر از دیگـری مـی فهمـد !!!

  وودی آلـــــــــــن
  از یـک دسـت تقـدیم مـی کنـد و از دسـتِ دیگـر ،
  بـه زور از چنـگت بیـرون مـی کشـد .

  ژوزه ســــاراماگو
  احسـاس عشـق همـه مـا را دچـار ایـن توهـم گمـراه کـننده مـی سـازد کـه طـرف خـود را مـی شناسیــم .

  مــــیلان کــــوندرا  مـا در ايـن مملکـت از وجـود 3 چيـز برخورداريــم :
  وجـدان بـيدار ,
  آزادی بيـان ،
  و احتيـاط لازم بـرای ايـنکه از دو تـای اول هـرگز اسـتفاده نـکنيم !

  مـــــارک تــــواين

  مـن تصـور مـی کنـم بهتـرین تعـریفی کـه مـی تـوان از انسـان کـرد ایـن اسـت :
  انسـان عبارتسـت از مـوجودی کـه بـه همـه چیـز عـادت مـی کنـد !

  داســتایوفسکـی

  لنگـه هـای چـوبی درب حیاطمـان گرچـه کهنـه انـد و جـیرجـیر مـی کنند , ولـی خـوش بـه حالشـان کـه لنـگه همنـد .

  حــــسیـن پنـــاهی
  یـک پرنـده کوچـک کـه زیـر بـرگ‌ هـا نغـمه‌ سـرائی مـی‌کند ، بـرای اثبـات خــدا کافـی اسـت .

  ويكتــور هوگــو


  هـرگز بـرای پـول ازدواج نكـنيد ، چـون بـرای پـول در آوردن راههـای آسـانتری هـم وجـود دارد !

  جــورج برنـارد شــاو
  حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری ،
  كـه مـی بينـى ،
  بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نكـرده ای ... !

  گابـــریل گارســـیا مارکـــز


  کسـی کـه مـرا بـه خاطـر خـوبی هایـم مـی خـواهد نمـی خواهـم ...
  کسـی را مـی خـواهم کـه بـا دانسـتن بـدی هایـم بـازهـم مـرا بخواهـد !

  ارنســتو ســاباتو  كسـی بـه جـز خـودم مسـئول سـقوطم نيـست ؛ بزرگتـرين دشمـنی كـه باعـث بـه وجـود آمدن سرنوشـتی غـم انگـيز و اندوهـبار برايـم شـده تنهـا خـودم هسـتم .

  ناپلئـــون بنـــاپارت
  ایـن زندگـی بیمـارستانـی اسـت کـه در آن هـر بیمـاری اسـیرِ آرزوی عـوض کـردنِ تخـت هـاست .

  شـــارل بودلــــر
  نگاهـت رنـج عظـيمي است ، وقتـی بـه يـادم مـی آورد كـه چـه چيـزهای زيـادی را هنـوز بـه تـو نگـفته ام .

  آنتــوان دوسـنت اگــزوپری  *.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

  گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم  + 0

  - 0

  [​IMG]
   
  آخرین ویرایش: ‏Jan 1, 2015
  جیگولی و Mariツ از این پست تشکر کرده اند.