1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

درس زندگی !

شروع موضوع توسط barfi ‏Jun 7, 2013 در انجمن داستان و رمان

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اﺳﺘﺎدی ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﻼس ﻓﻠﺴﻔﻪ اش در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ داﺷﺖ در ﮐﻼس ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻼس ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮐﻼﻣﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺲ .ﻣﺎﯾﻮﻧﺰی را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮپ ﻫﺎی ﮔﻠﻒ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن آن

  ﺳﭙﺲ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل اﺳﺘﺎد ﺳﻨﮕﺮﯾﺰﻩ ﻫﺎﯾﯽ را از ﭘﺎﮐﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺷﯿﺸﻪ رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺷﯿﺸﻪ .را ﺗﮑﺎن داد

  ﺳﻨﮕﺮﯾﺰﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺎن اﺳﺘﺎد وارد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮپ ﻫﺎی ﮔﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﺘﺎد ﻣﺠﺪدا ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺮ …ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

  اﯾﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﺎد ﺑﺴﺘﻪ ای از ﺷﻦ را ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺷﯿﺸﻪ رﯾﺨﺖ و ﺷﻦ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﺮد. اﺳﺘﺎد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎز ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ !اﺗﻔﺎق ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺑﻠﻪ

  اﺳﺘﺎد اﯾﻦ ﺑﺎر دو ﻇﺮف از ﺷﮑﻼت را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﯾﻊ در آورد و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ در ﻫﻤﺎن ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﯿﻦ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺮ ﺷﻮد. در اﯾﻦ .ﺣﺎﻟﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪن

  وﻗﺘﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ اﺳﺘﺎد ﮔﻔﺖ: “ﺣﺎﻻ”، ” ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎدی از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺗﻮپ ﻫﺎی ﮔﻠﻒ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺧﺎﻧﻮادﻩ، ﻫﻤﺴﺮ، ﺳﻼﻣﺘﯽ و دوﺳﺘﺎن و اﻣﻮاﻟﺘﺎن اﺳﺖ. ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺳﻨﮕﺮﯾﺰﻩ ﻫﺎ در واﻗﻊ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻐﻞ، ﻣﻨﺰل و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﻤﺎ. ﺷﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن …وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

  و اﯾﻦ ﻃﻮر ﺻﺤﺒﺘﺶ را اداﻣﻪ داد: اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻦ را در اﺑﺘﺪا در ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﮕﺮﯾﺰﻩ ﻫﺎ و ﺗﻮپ ﻫﺎی ﮔﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. اﮔﺮ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و اﻧﺮژِی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮕﺬارﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎد ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻮپ ﻫﺎی ﮔﻠﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ .را در ﻧﻈﺮ آورﯾﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ

  داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ دﺳﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭘﺲ ﺷﮑﻼت ﻧﻤﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟

  اﺳﺘﺎد ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را ﭘﺮﺳﯿﺪی! و ﮔﻔﺖ: ﻧﻘﺶ ﺷﮑﻼت ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ .ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ وﺟﻮد دارد
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 2. nafa30

  nafa30 boys are toys"some boys are less than toys"

  3,173
  6,573
  745
  .....بله دیگه!!!!من که یاد گرفتم! شما ها هم یاد بگیرین