1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

خیانت مردانه !!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 14, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  از دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺮ در آورد« اﯾﻦ ادﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن در ﻣﻮردش ﭘﺎﻓﺸﺎری» ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺧﻮدت ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ. اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺷﻬﺮ در اﻣﻦ و اﻣﺎن اﺳﺖ، ذﻫﻦ .ﻫﻤﺴﺮت درﮔﯿﺮ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ

  دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ در ﺧﯿﺎل ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر واﻗﻌﯽ ﺷﺪﻧﺶ اﺳﺖ ﯾﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ای ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. درﻋﻮض ﻣﺮدان ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ 3 ﮐﺎرﺷﻨﺎس از ﺣﻮزﻩﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎرﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

  ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻧﺠﺒﺮ: ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﺰاج ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺐ ﻓﺮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺰاج ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدﻩ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺎرج از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ .ﻣﯽﮐﻨﺪ

  اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺒﯽ وی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻼ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ... را در ﺑﺮ ﻣﯽ .ﮔﯿﺮد

  دﮐﺘﺮ اﻓﺴﺮ اﻓﺸﺎرﻧﺎدری: ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺒﯽ در ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻫﺮ ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺪاوم آن ﻗﺮار داد، ﻫﺮ 2 ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد .وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ ازدواج ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﺳﺖ. ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻗﺮار داد اﺳﺖ و ﻫﺮ دوی اﯾﻨﻬﺎ، ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﻬﺪات ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺤﻀﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن راﯾﺞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺒﯽ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ وﺟﻮد دارد. در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ، ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر .ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

  ﻫﺮاﯾﺮ داﻧﻠﯿﺎن: ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺒﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﯾﻞ ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن، ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ زن را ﺑﺎردار ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ زن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﺑﺎردار ﺷﻮد، ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺮد در رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ

  زﯾﺮا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ در آن زﻣﺎن ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﯽداد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و .ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ، ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺮدان، در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

  آﯾﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻧﺠﺒﺮ: ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ را درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ 2 ﻃﺮف را وارد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻨﺒﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد آن را ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﺮدﻩ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻣﺜﻼ در ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻫﻤﺴﺮ در ﺷﻐﻞ، ﻋﺪم ﺑﺮآوردﻩ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی .ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و... ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ

  اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب راﻩ ﺣﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ روشﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻓﺮدی را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدﻩ و در ﺣﮑﻢ از ﭼﺎﻩ درآﻣﺪن و ﺑﻪ ﭼﺎﻟﻪ .اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ دﮐﺘﺮ اﻓﺴﺮ اﻓﺸﺎرﻧﺎدری: زﯾﺎد از ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻏﺮﻏﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻧﺪ. اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺳﺮاغ راﺑﻄﻪای ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ، دﯾﮕﺮ اﺛﺮی از اﯾﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮدﻫﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ، در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ دارد، ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ روﺑﻪرو اﺳﺖ

  ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﭽﺸﯿﻢ. ﻧﻪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎز زدن از ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ آراﻣﺶ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻨﮓ زدﻩ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ، آن را ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن، ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺣﻞ .ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﻫﺮاﯾﺮ داﻧﻠﯿﺎن: در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﯿﺎﻧﺖ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﻓﺮد اﺳﺖ. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻩ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻢ، ﮐﺴﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﻬﺘﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮی ﻣﯽﮔﺮدد. اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻔﺮﯾﺢ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر او ﻋﻠﺘﯽ دارد و از ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد، اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﺒﺎط زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؟ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻧﺠﺒﺮ: در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد و ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و رواﻧﯽ و 2 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﺧﺘﻼلﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺧﺘﻼل ﺧﻠﻘﯽ .ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮد رواﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرج از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

  دﮐﺘﺮ اﻓﺴﺮ اﻓﺸﺎرﻧﺎدری: از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﺸﺎر اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ در ﻣﺮدﻫﺎ ﭼﻨﺪان وﺟﻮد ﻧﺪارد. زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. درواﻗﻊ ﻣﺮدی ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ .ﻣﻮﺿﻮع دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ

  ﻫﺮاﯾﺮ داﻧﻠﯿﺎن: ﺧﯿﺎﻧﺖ در واﻗﻊ ﯾﮏ روش ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎی آن، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ. آﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت درون ﻓﺮدی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮون ﻓﺮدی؟ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼتﺷﺎن و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ .ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را آزار ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪن ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ

  ﻣﺮدان ﺗﻌﺪد راﺑﻄﻪ را ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻧﺠﺒﺮ: در ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﻧﮕﺎﻩ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ زن و ﻣﺮد وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﻣﺮد اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ ﺧﺎرج از زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در واﻗﻊ اﯾﻦ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد

  دﮐﺘﺮ اﻓﺴﺮ اﻓﺸﺎرﻧﺎدری: ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ، ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن و آزادی ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺷﺎن، ﺑﻪ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ، زﯾﺮا ﺣﺘﯽ در دﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ .اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ ﻣﺮد، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮش را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارد و ﯾﺎر و ﯾﺎور او ﺑﺎﺷﺪ

  ﻫﺮاﯾﺮ داﻧﻠﯿﺎن: اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻩ در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ وﺟﻮد دارد و ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺧﻮد دارد ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ را در راﺑﻄﻪاش اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و آن را از ﺳﺮ راﻩ .ﺑﺮدارﯾﻢ

  ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻧﺠﺒﺮ: در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻢ زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ دارد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺮات ﺑﺮای اﺑﺮاز اﯾﻦ ﺧﺸﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻼﻓﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮔﺎﻫﯽ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﺪﻩ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ، ﻓﺮد ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ )اﺣﺴﺎس ﻃﺮد ﺷﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺴﺮ، اﺣﺴﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ، ارﺿﺎ ﻧﺸﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺴﺮ، ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ( و ﻓﺮار از آﻧﻬﺎ .دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽزﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﺪد رﻓﻊ آن ﺑﺮآﯾﺪ راﻩ ﺣﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ. در واﻗﻊ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﻗﺖ .اﺳﺖ دﮐﺘﺮ اﻓﺴﺮ اﻓﺸﺎرﻧﺎدری: در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد، رواﺑﻂ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ و ﻧﺰاع ﻣﯽدﻫﺪ. در ﻧﺰاع ﻫﻢ ﻫﺪف ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﺸﻢ وﺟﻮدش را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ، از ﻫﺮ ﺳﻼﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪﻩ و ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪﻩ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰﻩ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮاﯾﺮ داﻧﻠﯿﺎن: در زﻣﺎن روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ، اﻓﺮاد در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﯾﮏ راﻩ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ، ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ، اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺧﺸﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺗﻼﻓﯽ .اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺑﺮاز ﺷﻮد

  ﻣﻨﺒﻊ:ﺳﯿﺐ ﺳﺒﺰ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥، parimah، میلاد 1 و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. اهریین اهرییینthumbsupthumbsup
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 3. مرسی
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 4. parimah

  parimah P & S

  1,311
  7,184
  5,209
  جالب بود
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.