حکمت نام های خدا

شروع موضوع توسط barfi ‏Jun 7, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮﻩ دوراﻓﺘﺎدﻩ ﺑﺮدﻩ ﺷﺪ، او ﺑﺎ ﺑﯿﻘﺮاری ﺑﻪ درﮔﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ او را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ، او ﺳﺎﻋﺘﻬﺎﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭼﺸﻢ ﻣﯽدوﺧﺖ، ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ .ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ....ﺳﺮآﺧﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﺒﻪ ای ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎرج از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺴﺎزد

  ﺗﺎ از ﺧﻮد و وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪﮐﺶ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، روزی ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻏﺬا ﺑﺎزﮔﺸﺖ، ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﺶ را در آﺗﺶ ﯾﺎﻓﺖ، دود ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻣﻤﮑﻦ رخ دادﻩ ﺑﻮد، او ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد زد: »ﺧﺪاﯾﺎ »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯽ؟

  ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ او ﺑﺎ ﺻﺪای ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ از ﺧﻮاب .ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ، آن ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺎ او را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ

  »ﻣﺮد از ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ: »ﭼﻄﻮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ؟ !»آﻧﻬﺎ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ: »ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺖ دودی را ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدی، دﯾﺪﯾﻢ