1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

جشن ها و شادي هاي باستاني

شروع موضوع توسط MahD!ye ‏Jun 29, 2012 در انجمن تاریخ

 1. MahD!ye

  MahD!ye مدیربخش زنگ تفریح

  15,130
  17,126
  1,531
  ﺟﺸﻦ ها وﺷﺎدﯼ ها
  ‫اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺑﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺁراﻣﺶ ﺗﻦ و ﺷﺎدﯼ روان ﺟﺸﻦ هاﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑـﺮ ﭘـﺎ ﻣﻴﮑﺮدﻧـﺪ و از ﮔﺮﯾـﻪ و ﻣﻮﯾـﻪ زارﯼ و اﻧـﺪوﻩ ﮐـﻪ در اوﺳـﺘﺎﯼ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ‫ﻧﺎﺳﺘﻮدﻩ اﺳﺖ ، دورﯼ ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ . ﺟﺸﻨﻬﺎيي ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﯾـﺮ‫اﺳﺖ :

  ١- ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز :
  ‫اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ، در روز اول ﺳﺎل ﮐﻪ روز ﻧﺨـﺴﺖ ﻓـﺮوردﯾﻦ اﺳﺖ ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و هرﻣﺰد روز ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘـﺎﮎ اهوراﻣﺰداﺳـﺖ و ﻓﺮﺧﻨـﺪﻩ ‫روزﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .‫اﯾﻦ ﺟﺸﻦ را ﺑﻪ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎدﺷﺎهان ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﭘﻴـﺸﺪادﯼ اﺳـﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ‫ﻣﻴﺪهند. ﻧﻮروز ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﺟـﺸﻦ ﮔﻴﺘـﯽ اﺳـﺖ ﻧـﺰد اﯾﺮاﻧﻴـﺎن داراﯼ ارﺟﻤﻨـﺪﯼ و‫اﺣﺘﺮام زﯾﺎد ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن هم ﺑﻪ همان ﺷﮑﻮﻩ و ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ . ﯾﮑـﯽ‫از اﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣـﺎﻩ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و روزﯼ اﺳـﺖ ‫ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و از ﺁن ِ ﻓﺮوهر ﭘﺎﮐﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاﯼ دﯾـﺪار ﮐـﺴﺎن ‫ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺎهاﯼ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ، ﺑـﻪ همـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ ‫ﻣﺮدم ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ از ﻋﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ، ﺗﻬﻴـﻪ وﺳـﺎﺋﻞ ﺟـﺸﻦ و‫ﺷﺎدﯼ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوهران هنگام ﻓﺮود ﺁﻣﺪن ﺑـﻪ زﻣـﻴﻦ ، ﺁﻧﻬـﺎ را ﭘـﺎﮎ و ﺧـﺮم ‫ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺎدﯼ و ﺳﺮور ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ.
  ‫ﺷﺐ ﻧﻮروز ﮐﻪ هنگام ﺁﻣﺪن ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮاﻣﯽ(ﻓﺮوهران)اﺳﺖ،ﺑﺮا ﯼ ﻓﺮﺧﻨﺪﮔـﯽ ‫ﺁﺗﺶ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﻔﺮﻩ ﻋﻴﺪ هفت ﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﻣﻴﭽﻴﻨﻨـﺪ .
  ‫در ﻓﺮوردﯾﻦ ﯾﺸﺖ ﺑﻨﺪهاﯼ ۶۵١ و ٧۵١ ﺑﻪ ﺁﻣﺪن ﻓﺮوهر ﭘﺎﮐﺎن و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺮﮔـﺸﺘﻦ ‫ﺁﻧﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد :
  «ﺑــﺸﻮد ﮐــﻪ ﻓﺮوهرهــﺎﯼ ﺑــﺴﻴﺎر ﻧﻴﺮوﻣﻨــﺪ و ﭘﻴﺮوزﮔــﺮ ﭘﺎرﺳــﻴﺎن و ﻓﺮوهرهــﺎﯼ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﻣﻮزﮔﺎران و ﭘﻴﺮوان ﮐﻴﺶ ، در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺨﺮاﻣﻨﺪ ، ﺑﺸﻮد از اﯾـﻦ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺸﻮد ﺁﻧﺎن ﺳﺮودهاﯼ ﻣﻘﺪس و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ اهـﻮراﻣﺰدا ‫و اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺒﺎدا ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎ ﺧـﺸﻨﻮد از اﯾـﻦ ﺧﺎﻧـﻪ و از ﻣـﺎ ﻣﺰداﭘﺮﺳـﺘﺎن ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺒﺎدا ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ و از ﻣﺎ ﻣﺰدا ﭘﺮﺳﺘﺎن دور ﺷﻮﻧﺪ.»

  ٢- ﺟﺸﻦ ﺷﺸﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ :
  ‫روز ﺷﺸﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﮐﻪ ﺧـﺮداد روز ﻧـﺎم دارد روز زاﯾـﺶ اﺷﻮزرﺗـﺸﺖ اﺳـﭙﻴﻤﺎن ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرگ اﯾـﺮان ﺑﺎﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ داراﯼ ارج و ﻓـر ٌ و ﺷـﮑﻮﻩ ﻓـﺮاوان اﺳـﺖ و‫اﮐﻨﻮن هم در اﯾﻦ روز زرﺗﺸﺘﻴﺎن ﺑﺎ همان ﺷﮑﻮﻩ ﺟﺸﻦ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.

  ٣- ﺷﺶ ﮔﺎهنبار :
  ‫از ﺟﺸﻨﻬﺎﯼ ﺑﺰرگ ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎن اﺳﺖ.


  ۴- ﺟﺸﻦ ﺗﻴﺮﮔﺎن :
  ‫اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﮐﻪ ﺟﺸﻦ ﺁﺑﺮﯾﺰان ﻧﻴﺰ ﻧﺎم دارد، در ﺗﻴﺮ روز از ﺗﻴﺮ ﻣـﺎﻩ اﺳـﺖ ، اﮐﻨـﻮن ‫هم زرﺗﺸﺘﻴﺎن اﯾﻦ روز را ﺟﺸﻦ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺁب ﻣـﯽ ﭘﺎﺷـﻨﺪ و ﺷـﺎدﯼ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، اﯾﻦ روز ، روز ﭘﻴﺮوزﯼ اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮ ﺗﻮراﻧﻴﺎن اﺳﺖ.

  ۵- ﺟﺸﻦ ﻣﻬﺮﮔﺎن:
  ‫اﯾﻦ ﺟﺸﻦ در روز ﻣﻬﺮاﯾﺰد، از ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن روز اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ رهبرﯼ ﮐﺎوﻩ ﺁهنگر ﺑـﺮ ‫ﺿﺤﺎﮎ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺷﻮرﯾﺪﻩ و او را ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺪون ، ﭘﺴﺮ ﺁﺑﺘﻴﻦ را ﮐـﻪ از‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺷﺎهي ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.

  ۶- ﺟﺸﻦ ﺳﺪﻩ :
  ‫ﺟﺸﻦ ﺳﺪﻩ ﻧﻴـﺰ ﯾﮑﯽ از ﺟﺸﻨﻬﺎﯼ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺟﺸﻦ در‫ﺣﺴﺎب ﻗﺪﯾﻢ در دهم ﺑﻬﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺑﺎن روز ﻧﺎم دارد و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭘﻨﺞ روز ﭘﻴﺶ از‫ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺁن روزﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ هوﺷﻨﮓ ، ﺷﺎﻩ اﯾﺮان ، ﺁﺗـﺶ را ﭘﻴـﺪا ‫ﮐﺮد ، اﻧﮕﻴﺰﻩ ﻧﺎﻣﻮر ﺷﺪن ﺁن ﺑـﻪ ﺳـﺪﻩ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در روز ﺳـﺪم از ﭼﻬـﺮﻩ دوم ‫ﺳﺎل اﺳﺖ.‫( اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺎل را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﮐـﺮدﻩ و هـﺮ ﮐـﺪام را ﯾـﮏ ﭼﻬـﺮﻩ ‫ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ . ﭼﻬﺮﻩ اول از اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﯾﻌﻨﯽ هفت ﻣـﺎﻩ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺁن را ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ، ﭼﻮن در ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺎهها 30 روزﻩ ﺑـﻮد ، ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮاﯾﻦ ﺟـﺸﻦ ﺳﺪﻩ در دهم ﺑﻬﻤﻦ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﺪ . وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﭼﻮن روزهاﯼ ﮐﺒﻴﺴﻪ ﺁﺧـﺮ ﺳـﺎل ‫را ﺣﺬف ﮐﺮدﻩ ، ﺷﺶ روز ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ اول ﺳﺎل اﻓﺰودﻩ اﻧﺪ ، از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺪﻩ ‫در ﭼﻬﺎرم ﺑﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﺁﺑﺎن روز ﻧﺎم دارد ، ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻴﺸﻮد.)

  ٧- ﺟﺸﻦ ﻣﺎهها
  ‫اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن هر روز از ﻣﺎﻩ را ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺎﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﻮد ﺟـﺸﻦ ﻣﻴﮕرﻔﺘﻨـﺪ،‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوردﯾﻦ روز در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎﻩ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ روز در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ ﺟـﺸﻦ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺘﮕﺎن اﺳﺖ و ﺧﺮداد روز در ﺧﺮداد ﻣـﺎﻩ ﮐـﻪ ﺟـﺸﻦ ﺧﺮدادﮔـﺎن ﻧـﺎم دارد . ‫اﯾﺮاﻧﻴﺎن هماﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ هر ﻣﺎﻩ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان را ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﻮدﻧـﺪ ، ﺳـﯽ
  ‫روز ﻣــﺎﻩ را ﻧﻴــﺰ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﺳــﯽ اﻣــﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﻧﺎﻣﮕــﺬارﯼ ﮐــﺮدﻩ و هــﺮ روز را ﺑــﺎ ﻧــﺎم ‫اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﺁن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.